1397/11/29
16:42 ب.ظ
امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
16:31 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 مهلت دار
16:27 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
16:14 ب.ظ
خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
16:09 ب.ظ
اجاره 2 ساله خودروهای بدون راننده  امداد و تعمیرات
مركزي 1397/11/29 اعلام نشده
16:08 ب.ظ
15:40 ب.ظ
خطوط پستی با وانت مسقف
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:40 ب.ظ
خطوط پستی و برعکس با وانت مسقف
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:36 ب.ظ
تعداد یک عدد راننده با خودرو جهت توزیع
مركزي 1397/11/29 مهلت دار
12:47 ب.ظ
واگذاری توزیع مرسولات حجم زیر2 کیلوگرم
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اجاره 3 دستگاه پژو یا سمند جهت طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اجاره دو ساله  خودروهای راننده امداد و تعمیرات
مركزي 1397/11/29 مهلت دار
12:17 ب.ظ
اجاره 2 ساله خودروهای بدون راننده  استان و تعمیرات
مركزي 1397/11/29 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
11:34 ق.ظ
واگذاری محل تاکسی سرویس به صورت اجاره
اصفهان 1397/11/29 مهلت دار
10:21 ق.ظ
ارائه خدمات نقلیه خودرو استیجاری
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
09:08 ق.ظ
واگذاری تعدادی خودرو سبک با راننده جهت سال 98
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:14 ق.ظ
تامین تانکر ابرسانی جهت ابیاری سطح فضای سبز
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:24 ب.ظ
48 کیلومتر شفت - دوبخشر- احمد سرگوراب
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
19:23 ب.ظ
102 کیلومتر شفت -جیرده صمدی- جیرده کلامی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
19:23 ب.ظ
50 کیلومتر شفت - چوکسر- شاهخال
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
18:34 ب.ظ
16:46 ب.ظ
16:26 ب.ظ
160 کیلومتر رشت - کوچصفهان - بلسبنه - برکاده پایین
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
16:25 ب.ظ
118 کیلومتر رشت -اتشگاه - پسیخان - کفته رود
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
16:11 ب.ظ
ایاب ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
16:09 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
16:01 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:51 ب.ظ
بره سر - گوفل -نوده وناش و بالعکس 30 کیلومتر
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:51 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:50 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:50 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:50 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:49 ب.ظ
دفتر پیشخوان روستایی زیبا کنار
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:49 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:47 ب.ظ
بره سر- گوفل- نوره و نال و بالعکس-30 کیلومتر
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:47 ب.ظ
لوشان پاکده جیرنده و بالعکس
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:47 ب.ظ
رودبار - کلشترود و بالعکس 14
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
15:46 ب.ظ
پست
پست... خدمات
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
پروژه اتجام امور حمل و نقل واحدهای شرکت
کردستان 1397/11/28 مهلت دار
14:35 ب.ظ