1398/02/31
14:57 ب.ظ
تامین نیروی انسانی فصلی مورد نیاز
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
14:03 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
هرمزگان 1398/2/31 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
10:18 ق.ظ
08:40 ق.ظ
تامین نیروهای انسانی واحدهای خدماتی
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:40 ق.ظ
1398/02/30
14:54 ب.ظ
تامین 10 نفر نیروی انسانی حجمی در سال98
تهران 1398/2/30 مهلت دار
14:26 ب.ظ
تامین نیروی انسانی در سال 98
قم 1398/2/30 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی صنایع شهید
اصفهان 1398/2/30 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
برونسپاری نیرو انسانی
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
12:21 ب.ظ
12:13 ب.ظ
تامین نیرو انسانی موقت جهت تعمیرات اساسی و اضطراری
اصفهان 1398/2/30 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
1398/02/29
19:19 ب.ظ
تعداد 3 نفر با مدرک کارشناسی  it تمام وقت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
تامین نیرو انسانی امور نظافت و خدمات پشتیبانی
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
تامین تعدادی نیروی انسانی موردنیاز
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
14:06 ب.ظ
تامین نیروی انسانی مجرب و ماهر
تهران 1398/2/29 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل مورد نیاز- نوبت دوم
همدان 1398/2/29 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
قم 1398/2/29 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
گلستان 1398/2/29 مهلت دار
09:26 ق.ظ
تامین نیروی خدماتی و ناجیان استخر ارودگاه کشوری
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
1 نفر نیرو تمام وقت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:39 ب.ظ
تامین نیروی انسانی واحد شیر و گوشت
مازندران 1398/2/28 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
13:50 ب.ظ
تامین نیرو انسانی ماهر
تهران 1398/2/28 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره
آذربايجان غربي 1398/2/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
11:11 ق.ظ
مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل مورد نیاز
همدان 1398/2/28 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
تامین نیروی انسانی و ناجیان استخر
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تامین نیرو انسانی جهت امور خدمات نظافتی و پذیرایی 12 نفر
خراسان شمالي 1398/2/28 مهلت دار
08:01 ق.ظ
07:58 ق.ظ
1398/02/27
08:43 ق.ظ
تامین نیروی حجمی
قزوين 1398/2/27 مهلت دار
1398/02/26
19:17 ب.ظ
10:46 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
قم 1398/2/26 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
1398/02/25
15:35 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
قم 1398/2/25 مهلت دار
15:34 ب.ظ
تامین 6 نفر نگهبان - تامین 22 نفر نیروهای خدماتی
قم 1398/2/25 اعلام نشده