1397/09/25
11:53 ق.ظ
تامین 176 نفر نیروی انسانی  مورد نیاز بخش
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
11:18 ق.ظ
1397/09/24
12:48 ب.ظ
09:49 ق.ظ
تامین 176 نفر نیروی انسانی موردنیاز بخش ستادی - خدماتی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
09:06 ق.ظ
08:46 ق.ظ
واگذاری تامین و مدیریت نیروی انسانی
البرز 1397/9/24 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
تامین نیرو انسانی خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
08:10 ق.ظ
08:02 ق.ظ
واگذاری حجمی 25 نفر نیروی انسانی
تهران 1397/9/24 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
07:41 ق.ظ
واگذاری تامین 203 نفر نیروی انسانی واحد های حراست و ا
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
07:49 ق.ظ
انجام خدمات نیروی انسانی اداره عملیات و جوشکاری
خوزستان 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
13:56 ب.ظ
تامین نیروی انسانی پیمانکاری و حجمی مورد
آذربايجان شرقي 1397/9/21 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
08:20 ق.ظ
انجام خدمات نیروی انسانی اداره عملیات و جوشکاری
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
تامین نیروی انسانی  متخصص در زمینه بازرسی فنی
بوشهر 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/19
14:05 ب.ظ
تامین نیروی اداری و خدماتی  بابت تالار
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
پشتیبانی 4 نفر نیروی خدماتی
مركزي 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات و نگهبانی
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
واگذاری تامین نیروی انسانی کادر خدماتی عمرانی و
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:28 ب.ظ
تعداد 6 نفر نیروی نگهبان مورد تایید ناجا
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تامین 3 نفر نیروی حفاظتی و نگهبانی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
اصفهان 1397/9/18 مهلت دار
09:36 ق.ظ
08:19 ق.ظ
تامین نیرو انسانی استخرهای شنای شماره 1و2 امور ورزش
خوزستان 1397/9/18 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات و نگهبانی
گيلان 1397/9/18 تاریخ گذشته
06:06 ق.ظ
تامین نیروی انسانی  به صورت شرکتی شماره برداری
گلستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:43 ب.ظ
08:23 ق.ظ
تامین نیرو انسانی پخت غذا و پیشخدمتی
آذربايجان غربي 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
شناسایی پیمانکار جهت تامین نی
مركزي 1397/9/17 مهلت دار
08:08 ق.ظ
تامین نیروهای انسانی مورد نیاز
گيلان 1397/9/17 مهلت دار
07:56 ق.ظ
1397/09/15
14:15 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
قم 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
مركزي 1397/9/15 مهلت دار
07:57 ق.ظ
تامین نیروی انسانی شرکتی جهت امور خدماتی
همدان 1397/9/15 مهلت دار
07:57 ق.ظ
شناسایی پیمانکار  جهت تامین نیروی انسانی
مركزي 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
11:46 ق.ظ
پشتیبانی فنی و نیروی انسانی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تامین 4 نفر نیرو بابت تالار
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
همدان 1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
11:14 ق.ظ
تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی بیمارستان
اصفهان 1397/9/13 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات شهری 202 نفر
هرمزگان 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
تامین نیروی انسانی استخرهای شنای
خوزستان 1397/9/13 مهلت دار