1398/05/28
14:24 ب.ظ
بکارگیری 4 نفر قرقبان
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری و
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
تامین نیروی کارگر و مونتاژ کار ماهر مورد نیاز
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
07:44 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات نیروهای مشاغل اداری و پشتیبانی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:20 ب.ظ
18:12 ب.ظ
تامین نیرو انسانی راننده پایه 1 خودروهای اتشنشانی
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
13:04 ب.ظ
تامین نیروی انسانی واحد  کشاورزی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
11:39 ق.ظ
مدیریت تامین نیرو انسانی عملیات خدمات رفاهی کمپ کارفرما
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
گشت و مراقبت و تامین نیرو و خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
حق مدیریت نیرو انسانی 9 نفر
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:36 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
12:18 ب.ظ
تامین نیرو انسانی امور خدماتی مجتمع تولیدی
سمنان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تعداد316 نفر نیروی انسانی موردنیاز
ايلام 1398/5/26 مهلت دار
11:23 ق.ظ
حق مدیریت نیروهای انسانی قرارداد شرکتی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
18:49 ب.ظ
تامین و بکارگیری نیروی انسانی
خوزستان 1398/5/25 اعلام نشده
1398/05/24
13:58 ب.ظ
گشت مراقبت تامین 4 نفر قرقبان فصلی
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
به کارگیری قرق بان به تعداد 4 نفر
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
1398/05/23
19:39 ب.ظ
انجام خدمات تعمیرگاهی 72 نفر
خوزستان 1398/5/23 مهلت دار
19:34 ب.ظ
خرید خدمات و واگذاری امور کمک پرستاری بیمارستان
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
تامین بخشی از نیروهای خدماتی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
تامین نیرو جهت 2 نفر نیروی اداری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات تامین نیروی انسانی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات تامین نیروی انسانی
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تکمیل کادر نیروی انسانی
تهران 1398/5/23 مهلت دار
12:49 ب.ظ
خدمات تامین نیرو انسانی
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:09 ب.ظ
تامین نیرو جهت نگهداری و توسعه فضای سبز
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
دو نفر نیروی سرایدار خدمتگزار و یک نفر سرپرست
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
حق مدیریت و تامین نیرو جهت 9 ماه
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
تامین نیروی انسانی خدماتی و پشتیبانی
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
تامین پشتیبانی نیروی انسانی
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
1398/05/20
18:25 ب.ظ
تامین 9 نفر نیرو خدماتی نظافتی و پشتیبانی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته