1397/11/29
12:54 ب.ظ
تامین نیرو نگهبان بانک
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:59 ق.ظ
08:46 ق.ظ
تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
07:41 ق.ظ
تامین خدمات نیروی انسانی پارک
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی تعمیر و نگهداری تاسیسات تلفنخانه و رختشویخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 مهلت دار
14:59 ب.ظ
تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعمیرات
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
تامین نیرو انسانی نیروگاه
قم 1397/11/28 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
تامین نیروی انسانی اداری خدماتی و پشتیبانی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
08:03 ق.ظ
1397/11/27
11:40 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
البرز 1397/11/27 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
تامین نیروی انسانی موردنیاز تعمیرات ترابری
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
تامین نیروی انسانی موردنیاز سازمان عمران
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
08:04 ق.ظ
تامین نیرو انسانی خدماتی
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
11:50 ق.ظ
تامین نیروی انسانی واحد های مورد نیاز
همدان 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
14:09 ب.ظ
تامین نیرو انسانی ستاد شرکت
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
تامین نیرو انسانی نظافت ابدارخانه های سازمان
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تامین 5 نفر نیرو خدماتی پشتیبانی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
06:57 ق.ظ
نیروی خدماتی به تعداد  7 نفر برای سال 1398 با احتساب
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
13:52 ب.ظ
تامین تعداد30 نفر نیروی انسانی موردنیاز
خوزستان 1397/11/23 مهلت دار
13:20 ب.ظ
تامین نیروی انسانی حراست
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
تامین نیروی انسانی مورد نیاز
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
09:37 ق.ظ
انجام امور خدماتی تامین نیرو انسانی نظافت و ابدراخانه
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
تامین نیرو انسانی شرکت
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/22
1397/11/18
10:58 ق.ظ
تامین نیروی انسانی خط گرم در دو منطقه
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
تامین نیروی انسانی حراست در دو منطقه
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
تامین نیرو انسانی بهره برداری در 6 منطقه
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
تامین نیرو انسانی امور ورزش
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
تامین نیرو حراست و بهره برداری و خط گرم
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:45 ب.ظ
واگذاری تامین نیروی انسانی در محدوده ستاد و مناطق
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش شرکت بهره برداری
خوزستان 1397/11/17 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
واگذاری نیروهای بخش خصوصی
ايلام 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تامین نیروی شرکتی خدماتی و پشتیبانی
سمنان 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی
تهران 1397/11/17 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خدمات نیرو انسانی امور ورزش شرکت
خوزستان 1397/11/17 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
تامین نیرو انسانی حراست و بهره برداری و خط گرم
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:16 ب.ظ
تامین30 نفر نیروی انسانی بخش ستادی خدماتی راننده
خوزستان 1397/11/16 مهلت دار
12:35 ب.ظ
12:10 ب.ظ
تامین نیرو انسانی شهرداری
اصفهان 1397/11/16 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری شهرداری
مازندران 1397/11/16 مهلت دار
10:28 ق.ظ
18 نفر نیرو نگهبان جهت بیمارستان
قم 1397/11/16 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
انجام امور تولیدی و خدماتی
تهران 1397/11/16 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
تامین نیرو سرویس ثبت شرکت ها
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:14 ب.ظ
تامین203 نفر نیروی انسانی
خوزستان 1397/11/15 مهلت دار