1398/09/21
14:40 ب.ظ
تامین نیرو انسانی 21 نفر در ثبت اسناد
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
13:04 ب.ظ
تامین نیرو انسانی خدماتی و نظافتی
مازندران 1398/9/20 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
تامین نیرو انسانی متصدیان پاره وقت دفتر مطالعات
همدان 1398/9/20 مهلت دار
11:26 ق.ظ
تامین نیرو انسانی خدمات پشتیبانی
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
به کارگیری راهنمایان متخصص در زمینه گردشگری
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
09:37 ق.ظ
تامین نیرو انسانی شهرداری
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
08:00 ق.ظ
تامین نیروی انسانی به تعداد 200 نفر جهت نگهداری فضاها
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
18:10 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
البرز 1398/9/19 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
08:33 ق.ظ
تامین نیروی انسانی موردنیاز
خراسان رضوي 1398/9/19 مهلت دار
08:23 ق.ظ
نیروی انسانی خدماتی - نیروی انسانی اداری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
07:50 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
07:50 ق.ظ
مربوط به تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
07:49 ق.ظ
1398/09/17
10:04 ق.ظ
تامین نیروی انسانی بالک تنطیفات فضای سبز رستوران
خراسان شمالي 1398/9/17 مهلت دار
09:08 ق.ظ
09:03 ق.ظ
07:54 ق.ظ
1398/09/16
15:31 ب.ظ
خدمات تامین نیرو حجمی
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
واگذاری امور خدمات خود با مشاغل رانندگی کارگر نظافتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
واگذاری راهبری سرویس و نگهداری سیستم های
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
راننده پایه یک جهت برف روبی فرودگاه
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
08:49 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
09:04 ق.ظ
واگذاری راهبری سرویس و نگهداری سیستم های
خراسان شمالي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:47 ب.ظ
تامین نیرو انسانی مجموعه کلینیکهای بیمارستان
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تامین نیرو انسانی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تامین نیرو انسانی کلینیک امام
کرمان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
13:04 ب.ظ
جذب نیرو کار خدماتی
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
استخدام یک نفر نیروی خدماتی مرد
ايلام 1398/9/12 مهلت دار
08:45 ق.ظ
08:38 ق.ظ
برونسپاری نیرو انسانی جهت بهره برداری تصفیه خانه جنوب
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
تامین نیرو انسانی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:32 ب.ظ
13:50 ب.ظ
13:21 ب.ظ
برونسپاری نیرو انسانی جهت بهره برداری تصفیه خانه
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته