1397/11/29
12:10 ب.ظ
واگذاری قرانت لوازم اندازه گیری.
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
12:00 ب.ظ
11:55 ق.ظ
11:54 ق.ظ
ارائه خدمات کنتور  خوانی توزیع صورتحساب و قطع و وصل
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:57 ب.ظ
ارائه خدمات کنتور خوانی توزیع صورتحساب
زنجان 1397/11/28 مهلت دار
15:17 ب.ظ
15:17 ب.ظ
خدمات مشترکین منطقه
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
15:17 ب.ظ
خرید خدمات مشترکین صدور و توزیع فیش شرق استان
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
11:41 ق.ظ
1397/11/27
18:31 ب.ظ
17:16 ب.ظ
خدمات چاپ صورتحساب  مشترکین عادی ودیماندی
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
10:30 ق.ظ
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین اب و فاضلاب
قزوين 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
08:55 ق.ظ
انجام کلیه امور ثبت نام کارت ملی هوشمند در
تهران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
08:23 ق.ظ
خدمات چاپ صورتحساب مشترکین عادی و دیماندی
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
10:20 ق.ظ
واگذاری اژانس مشترکین شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
10:03 ق.ظ
عملیات مدیریت بهره برداری اب و فاضلاب و خدمات عمومی
اصفهان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:50 ب.ظ
پشتیبانی امور مشترکین اب و برق
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:01 ب.ظ
تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
08:59 ق.ظ
عملیات خدمات مشترکین اب و فاضلاب
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
عملیات خدمات مشترکین اب و فاضلاب منطقه
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات
ايلام 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:59 ق.ظ
09:29 ق.ظ
واگذاری اژانس های خدمات مشترکین
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
عملیات خدمات مشترکین اب و فاضلاب
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:34 ب.ظ
انجام خدمات صورتحسابگیری مشترکین
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
واگذاری قرائت کنتور توزیع صورتحساب
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
1397/11/15
08:58 ق.ظ
چاپ قبوض اب بها مشترکین
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته