1398/05/26
18:50 ب.ظ
18:50 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض ووصل مبالغ اب بها شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مبالغ قبوض
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مبالغ قبوض اب بهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات اب به
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
18:35 ب.ظ
1398/05/24
18:37 ب.ظ
11:08 ق.ظ
خدمات وصول مطالبات برقی مصرفی در
خوزستان 1398/5/24 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:15 ب.ظ
10:20 ق.ظ
09:47 ق.ظ
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز نواحی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
18:40 ب.ظ
10:00 ق.ظ
قرائت  کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
ارائه خدمات مشترگین در مدیریت توزیع برق
سمنان 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
14:55 ب.ظ
امور خدماتی پشتیبانی مرکز 122
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خدمات ممیزی مشترکین در
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:16 ب.ظ
12:08 ب.ظ
واگذاری کارهای مربوط به قرائت
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
واگذاری کارهای مربوط به قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
10:22 ق.ظ
خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین گاز
اردبيل 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
1398/05/16
13:26 ب.ظ
قرائت کنتور اب و توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی --
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
قرائت کنتور اب توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی شهرستان
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
قرائت کنتور اب توزیع  قبوض وصول مطالبات بدهی شهرستان
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
قرائت کنتور اب و توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی --
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
قرائت کنتور اب توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی شهرستان
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:17 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص ناحیه
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع برگ تشخیص ناحیه
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
13:11 ب.ظ
12:03 ب.ظ
07:40 ق.ظ
ارائه خدمات فوریت های سامانه 121
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
انجام امور اپراتوری مراکز تلفن ساختمان ها
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
ارائه خدمات فوریت های برق سامانه 121
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:16 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع قبض اب بها و امور مشترکین ابفا در
فارس 1398/5/12 تاریخ گذشته