1398/09/23
14:20 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین گاز
اردبيل 1398/9/23 مهلت دار
10:22 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه CONTACT CENTER 195
تهران 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
11:58 ق.ظ
خدمات مشترکین قرائت توزیع قبوض و نصب انشعابات
آذربايجان غربي 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
18:34 ب.ظ
عملیا ت قرائت و توزیع قبوض و خدمات مشترکین روستاهای
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید خدمات مرکز تماس سامانه CONTACT CENTER
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
11:04 ق.ظ
خدمات مشترکین قرائت توزیع قبوض و نصب انشعابات در
آذربايجان غربي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
15:22 ب.ظ
11:44 ق.ظ
1398/09/16
15:15 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین در
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تامین مصالح و چاپ قبوض مشترکین گاز و تحویل
سمنان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:59 ب.ظ
قرائت کنتور و چاپ و توزیع قبوض و بازدید کنتور
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
عملیات مدیریت بهره برداری خدمات مشترکین و خدمات
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:45 ب.ظ
اجرای طرح قرائت و صدور انی صورتحساب مشترکین جزء در محل
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز روستاهای بخش
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز روستاهای بخش
قزوين 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات قرائت کنتور چاه و توزیع قبوض و بازدید کنتور
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
عملیات مدیریت بهره برداری خدمات مشترکین و خدمات عمومی
اصفهان 1398/9/12 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
عملیات مدیریت بهره برداری خدمات مشترکین و خدمات عمومی
اصفهان 1398/9/12 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
1398/09/11
07:51 ق.ظ
برونسپاری فوریت های برق 121 و دیسپاچینگ
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:52 ب.ظ
انجام وصول بدهی های معوقه حق انشعاب اب و فاضلاب
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:26 ب.ظ
برونسپاری امور مشترکین شرکت اب منطقه ای
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
پرسنل خدمات مشترکین
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهرستان
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:30 ق.ظ
اجرای طرح قرائت و صدور انی صورتحساب مشترکین
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:30 ب.ظ
انجام خدمات امور مشترکین روستاهای
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
نگهداری از اداره مرکزی و تاسیسات و م
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین روستاهای
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین روستاهای تحت پوشش
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین روستاهای بخش مرکزی و
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
انجام خدمات امور مشترکین روستاهای
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:08 ب.ظ
پروژه انجام خدمات امور مشترکین روستاهای تحت پوشش
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام اپراتوری مرکز تلفن 384 ساعت درماه
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:53 ب.ظ
بازرسی و پلمب کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز
اردبيل 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
نگهداری از اداره مرکزی و تاسیسات و مخازن ابفا م
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:54 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهر
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد شهر
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
خدمات مشترکین و درامد
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته