1398/06/04
08:08 ق.ظ
عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی نگهداری و تعمیرات و نظافت دپارتمان
عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی نگهداری و تعمیرات و نظافت دپارتمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
18:17 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 500 تن کود فله شیمیایی
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 500 تن کود فله شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/6/3 مهلت دار
18:15 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
12:16 ب.ظ
کیسه گیری و سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی و صفافی کود فله در انبار
کیسه گیری و سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی و صفافی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/6/3 مهلت دار
12:08 ب.ظ
حمل و بارگیری  مواد اولیه معدنی از معادن و دپوهای معدن واقع در کارخانه
حمل و بارگیری مواد اولیه معدنی از معادن و دپوهای معدن واقع در کارخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/6/3 مهلت دار
11:51 ق.ظ
عملیات بسته بندی و کیسه گیری شکر قهوه ای
عملیات بسته بندی و کیسه گیری شکر قهوه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/6/3 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
انجام جابجایی مواد و محصول داخل شرکت توسط لیفتراک
انجام جابجایی مواد و محصول داخل شرکت توسط لیفتراک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
12:52 ب.ظ
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای  بارگیرخانه ها
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای بارگیرخانه ها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/6/2 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
صفافی و بارگیری شکر سفید استحصالی
صفافی و بارگیری شکر سفید استحصالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/6/2 مهلت دار
10:48 ق.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی سردخانه
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی سردخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
09:46 ق.ظ
بارگیری و حمل مواد معدنی به میزان تقریبی
بارگیری و حمل مواد معدنی به میزان تقریبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/6/2 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
انجام  خدمات نگهداری تعمیرات - خدمات پشتیبانی اداری و دفتری
انجام خدمات نگهداری تعمیرات - خدمات پشتیبانی اداری و دفتری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/6/2 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
خدمات قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/31
11:50 ق.ظ
عملیات باربری داخلی گندم انبارها و سیلوها استان
عملیات باربری داخلی گندم انبارها و سیلوها استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/31 مهلت دار
07:42 ق.ظ
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه بارگیری خانه ها
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه بارگیری خانه ها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/5/31 اعلام نشده
1398/05/30
12:28 ب.ظ
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه های
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
واگذاری مدیریت و اداره امور مجتمع
واگذاری مدیریت و اداره امور مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان
انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان
امجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان
انجام امور تخلیه و بارگیری محصولات خود در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
12:18 ب.ظ
واگذاری مدیریت و اداره مجتمع
واگذاری مدیریت و اداره مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی  صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:52 ب.ظ
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/23
19:33 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:19 ب.ظ
اجاره سوله جهت نگه داری شکر
اجاره سوله جهت نگه داری شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:34 ب.ظ
عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله
عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/20 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی نگهداری  و تعمیرات
عملیات بارگیری سیمان فله و پاکتی نگهداری و تعمیرات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:47 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن کود شیمیایی از اهواز به داخل استان
بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن کود شیمیایی از اهواز به داخل استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
تخلیه بارگیری حفظ حراست نگهداری 1000/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی
تخلیه بارگیری حفظ حراست نگهداری 1000/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
واگذاری امور تخلیه بارگیری بازارچه مرزی
واگذاری امور تخلیه بارگیری بازارچه مرزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
14:34 ب.ظ
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تخلیه و بارگیری حفظ حراست و نگهداری یک میلیون تن محمولات علوفه ای وارداتی  کنجاله سویا  تضمین 2/700/000/000 ریال  ذرت و جو در بندرامام خمینی 2/700/000/000 ریال
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تخلیه و بارگیری حفظ حراست و نگهداری یک میلیون تن محصولات علوفه ای 500 هزار تن کنجاله سویا 500 هزار تن ذرت و جو
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
12:36 ب.ظ
بارگیری محصولات به صورت  کیسه و فله نگهداری تعمیر و بهره برداری از بارگیرخانه و تامین نیروی انسانی
همدان 1398/5/16 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
انجام کلیه عملیات جمع اوری سرباره مذاب و حمل به محوطه سرباره دپوی
انجام کلیه عملیات جمع اوری سرباره مذاب و حمل به محوطه سرباره دپوی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:51 ب.ظ
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
تامین نیروی انسانی و لودر جهت تخلیه و بارگیری گندم و دانه های روغنی
تامین نیروی انسانی و لودر جهت تخلیه و بارگیری گندم و دانه های روغنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و تنظیم بازار
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و تنظیم بازار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری12000 تن برنج در انبارهای
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری12000 تن برنج در انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه محصولات مسی از مجتمع
بارگیری حمل و تخلیه محصولات مسی از مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/15 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
بارگیری و حمل ریلی سالیانه 150/000 تن محصولات فله و 80/000 تن محصولات مسی و
بارگیری و حمل ریلی سالیانه 150/000 تن محصولات فله و 80/000 تن محصولات مسی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/15 اعلام نشده