1397/11/30
15:36 ب.ظ
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
تخلیه بارگیری حفظ حراست و نگهداری از 500/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از بندر
تخلیه بارگیری حفظ حراست و نگهداری از 500/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
07:39 ق.ظ
صدور نامه و تخلیه و بارگیری خودرو
صدور نامه و تخلیه و بارگیری خودرو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:59 ب.ظ
مدیریت و اداره امور انبار استیجاری شرکت تعاونی
مدیریت و اداره امور انبار استیجاری شرکت تعاونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/29 مهلت دار
11:58 ق.ظ
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
عملیات بسته بندی پارتی چینی بارگیری و جابجائی شکر کیسه و بسته بندی
عملیات بسته بندی پارتی چینی بارگیری و جابجائی شکر کیسه و بسته بندی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:09 ق.ظ
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:54 ب.ظ
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت منطقه
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
12:35 ب.ظ
مدیریت و اداره امور انبار
مدیریت و اداره امور انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عملیات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام کارهای تخلیه بارگیری و چیدمان اجناس و کالاهای پروژه در
انجام کارهای تخلیه بارگیری و چیدمان اجناس و کالاهای پروژه در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:15 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی مقدار 500 تن
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی مقدار 500 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:33 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 8000 تن کود شیمیایی فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 8000 تن کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کیسه گیری و سردوزی چیدمان
کیسه گیری و سردوزی چیدمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
انجام خدمات صورت برداری از کالاهای انبار از نیروگاه
انجام خدمات صورت برداری از کالاهای انبار از نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:18 ب.ظ
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انبار علوفه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAINB وTRAINA
تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAINB وTRAINA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/11/24 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید
واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/24 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
19:09 ب.ظ
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم  تقریبی
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم تقریبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/11/23 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم  تقریبی
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم تقریبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/11/23 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/23 مهلت دار
09:39 ق.ظ
واگذاری اداره امور مربوط به حجمی  زمانی انبار
واگذاری اداره امور مربوط به حجمی زمانی انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
09:08 ق.ظ
استفاده از ظرفیتهای موود در سطح استان در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 98
استفاده از ظرفیتهای موود در سطح استان در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/11/23 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
پیمان خدمات فنی و انبار تدارکات منطقه
پیمان خدمات فنی و انبار تدارکات منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
12:54 ب.ظ
کیسه گیری و سردوزی چیدمان
کیسه گیری و سردوزی چیدمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
عملیت تخلیه بارگیری و کیسه گیری کود شیمیایی فله از
عملیت تخلیه بارگیری و کیسه گیری کود شیمیایی فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 50/000 تن نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 50/000 تن نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:32 ب.ظ
واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت
واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/18 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 230/33/11  کیلوولت bbc
بارگیری و تخلیه ترانسفورماتور قدرت 230/33/11 کیلوولت bbc... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
انجامو خدمات صورت برداری از کالاهای انبار نیروگاه
انجامو خدمات صورت برداری از کالاهای انبار نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/18 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری 350 هزار تن انواع کود شیمیایی فله از محموله های
عملیات تخلیه و بارگیری و کیسه گیری 350 هزار تن انواع کود شیمیایی فله از محموله های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/11/18 مهلت دار
08:52 ق.ظ
ارائه خدمات انبارگردانی منتهی به 29 اسفند 97 انبار نیروگاه
ارائه خدمات انبارگردانی منتهی به 29 اسفند 97 انبار نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:13 ب.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار سوختگیری هواپیمایی
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار سوختگیری هواپیمایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/17 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
ارائه خدمات انبار گردانی
ارائه خدمات انبار گردانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
عملیات تخلیه  بارگیری و کیسه گیری مقدار 350 هزار  تن انواع
عملیات تخلیه بارگیری و کیسه گیری مقدار 350 هزار تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
09:00 ق.ظ
استفاده از ظرفیتهای موجود در سطح استانهای تحت پوشش در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 98
خراسان جنوبي 1397/11/16 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
استفاده از ظرفیتهای موجود در سطح استانهای تحت پوشش در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 98
خراسان رضوي 1397/11/16 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
استفاده از ظرفیتهای موجود در سطح استانهای تحت پوشش در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال 98
خراسان شمالي 1397/11/16 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
ارائه خدمات انبار گردانی منتهی به 29 اسفند 97
ارائه خدمات انبار گردانی منتهی به 29 اسفند 97... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:00 ب.ظ
اداره امور انبار استیجاری شرکت تعاونی
اداره امور انبار استیجاری شرکت تعاونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/11/15 تاریخ گذشته