1397/09/25
15:12 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:09 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
15:20 ب.ظ
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/9/22 مهلت دار
07:45 ق.ظ
خرید حمل ذخیره سازی و توزیع
خرید حمل ذخیره سازی و توزیع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
08:44 ق.ظ
واگذاری امور انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه بصورت حجمی زمانی
واگذاری امور انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه بصورت حجمی زمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
09:44 ق.ظ
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد سوختگیری
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد سوختگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
19:43 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به تخلیه و بارگیری
واگذاری امور مربوط به تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
14:34 ب.ظ
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
15:45 ب.ظ
راهبری سیلوی ذخیره سازی
راهبری سیلوی ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:39 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع 6200000 جلد کتاب درسی و مجلات
تخلیه چیدمان و توزیع 6200000 جلد کتاب درسی و مجلات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
10:59 ق.ظ
واگذاری خدمات امور نظافت و باربری
واگذاری خدمات امور نظافت و باربری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:30 ب.ظ
صفافی و بارگیری کیسه های 50 کیلوگرمی
صفافی و بارگیری کیسه های 50 کیلوگرمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/13 مهلت دار
08:12 ق.ظ
امور تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی
امور تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
06:56 ق.ظ
ارائه خدمات بارگیری حمل انتقال تخلیه و ساماندهی
ارائه خدمات بارگیری حمل انتقال تخلیه و ساماندهی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/12
09:24 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات و ابدارخانه و فضای سبز و تاسیسات گاز مایع ری و اندازه گیری نفتکش های
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:33 ق.ظ
واگذاری اداره امور انبار نفت
واگذاری اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/9/11 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
واگذاری امور تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی
واگذاری امور تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:47 ق.ظ
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای بارگیرخانه
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای بارگیرخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/05
15:14 ب.ظ
تخلیه و بارگیری کالای اساسی
تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:24 ق.ظ
انجام نگهداری تجهیزات عملیات بسته بندی محصول صفافی محصول تخلیه
انجام نگهداری تجهیزات عملیات بسته بندی محصول صفافی محصول تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
09:27 ق.ظ
عملیات تخلیه بارگیری
عملیات تخلیه بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/29 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اداره حجمی زمانی انبار نفت ستاد و سوختگیری هواپیمائی
اداره حجمی زمانی انبار نفت ستاد و سوختگیری هواپیمائی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/8/29 اعلام نشده
07:28 ق.ظ
اداره حجمی - زمانی انبار نفت و ستاد و سوختگیری هواپیمایی منطقه
اداره حجمی - زمانی انبار نفت و ستاد و سوختگیری هواپیمایی منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
08:34 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی منطقه
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
19:04 ب.ظ
انجام عملیات بارگیری محصولات کنسانتره گندله کلوخه و اهن
انجام عملیات بارگیری محصولات کنسانتره گندله کلوخه و اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:54 ق.ظ
بسته بندی بارگیری و ترخیص محصولات
بسته بندی بارگیری و ترخیص محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:19 ق.ظ
واگذاری امورات انبارهای نفت و سوختگیری در سال 1397
واگذاری امورات انبارهای نفت و سوختگیری در سال 1397... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
05:52 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار های
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:18 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری امورات انبارهای نفت
واگذاری امورات انبارهای نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
واگذاری انبارداری و بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی و قطعات یدکی و ملزومات بسته بندی
واگذاری انبارداری و بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی و قطعات یدکی و ملزومات بسته بندی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
11:23 ق.ظ
واگذاری امور تخلیه و بارگیری کالا
واگذاری امور تخلیه و بارگیری کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/8/22 تاریخ گذشته
06:05 ق.ظ
واگذاری انجام کلیه عملیات کالا و انبارهای مجتمع
واگذاری انجام کلیه عملیات کالا و انبارهای مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/21
14:07 ب.ظ
انجام خدمات بارگیری و جابجایی با لودر و بیل مکانیکی و بلدوزر
انجام خدمات بارگیری و جابجایی با لودر و بیل مکانیکی و بلدوزر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:35 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری برنج وارداتی به میزان
عملیات تخلیه و بارگیری برنج وارداتی به میزان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی امور انبارهای نفت
واگذاری حجمی زمانی امور انبارهای نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:21 ق.ظ
انجام امور بارگیری سیمان فله و کیسه ای از پکر و سیستم فله زن و نظافت داخل ساختمان بارگیرخانه و روانکاری دستگاهها و تجهیزات ان
آذربايجان شرقي 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/15
09:12 ق.ظ
اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار
اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
18:25 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
مدیریت امور انبارهای ملکی و امانی اداره کل پشتیبانی امور دام
مدیریت امور انبارهای ملکی و امانی اداره کل پشتیبانی امور دام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
انجام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی وارده به سردخانه با درخواست
انجام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی وارده به سردخانه با درخواست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
انجام عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها
انجام عملیات حمل و نقل صنعتی داخل کارگاهها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار
اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:49 ق.ظ
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
واگذاری عملیات انبار و خدمات نگهداری و سوختگیری هواپیمایی
واگذاری عملیات انبار و خدمات نگهداری و سوختگیری هواپیمایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:30 ق.ظ
واگذاری انبارداری شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت جامبوبگ از واحد بهره برداری انتقال و انبارش
ايلام 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:57 ب.ظ
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/8/7 اعلام نشده