1397/09/07
15:22 ب.ظ
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/22
07:29 ق.ظ
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/22 اعلام نشده
1397/07/24
10:07 ق.ظ
خدمات حمل و اظهار و صادرات و ترخیص و ترانزیت محصولات و خوراک مواد شیمیایی و قطعات مکانیکی و کلیه محصولات هوائی و زمینی و دریایی
خوزستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:06 ق.ظ
حمل باز از فرانسه تحت کارنه
حمل باز از فرانسه تحت کارنه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:51 ب.ظ
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/27
10:32 ق.ظ
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/06
10:06 ق.ظ
انجام امور  ترخیص کالا واردات
انجام امور ترخیص کالا واردات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/19
21:51 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا از کلیه
واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا از کلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/4/19 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
ارزیابی کیفی کلیه خدمات گمرکی  حمل و نقل ترخیص
ارزیابی کیفی کلیه خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:17 ق.ظ
واگذاری کلیه خدمات گمرکی
واگذاری کلیه خدمات گمرکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/06
09:59 ق.ظ
خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص و ترانزیت محمولات
خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص و ترانزیت محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/4/6 اعلام نشده
1397/04/03
16:14 ب.ظ
انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی
انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/4/3 تاریخ گذشته