1398/03/02
07:44 ق.ظ
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/2 مهلت دار
1398/02/30
07:53 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
08:27 ق.ظ
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
09:06 ق.ظ
واردات تخم نوغان هیپرید چینی به تعداد 32000 جعبه از کشور چین
واردات تخم نوغان هیپرید چینی به تعداد 32000 جعبه از کشور چین... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:48 ب.ظ
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:34 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:39 ب.ظ
ترخیص محموله های وارداتی صادراتی
ترخیص محموله های وارداتی صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/08
10:07 ق.ظ
نمونه برداری از اسباب بازی های وارداتی در گمرکات استانهای
نمونه برداری از اسباب بازی های وارداتی در گمرکات استانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
08:54 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/2/7 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات ثبت سفارش حق العمل کاری ترخیص و حمل و نقل
خدمات ثبت سفارش حق العمل کاری ترخیص و حمل و نقل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:28 ب.ظ
انجام عملیات گمرکی ترخیص محصولات صادراتی مجتمع
انجام عملیات گمرکی ترخیص محصولات صادراتی مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
11:47 ق.ظ
انجام عملیات گمرکی ترخیص محصولات صادراتی
انجام عملیات گمرکی ترخیص محصولات صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/1/31 اعلام نشده
1397/12/16
11:32 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/16 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/15
18:45 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به مشاوره بازرگانی
انجام خدمات مربوط به مشاوره بازرگانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/15 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/15 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص و حمل کالاهای وارداتی
انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص و حمل کالاهای وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/06
10:52 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/11/29
19:00 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی  ایرانی  و خارجی  20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
08:22 ق.ظ
امور تشریفات گمرکی و ترخیص و ترانزیت  محمولات وارداتی از گمرکات زمینی هوایی دریایی
امور تشریفات گمرکی و ترخیص و ترانزیت محمولات وارداتی از گمرکات زمینی هوایی دریایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/15
11:12 ق.ظ
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی به
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/15 اعلام نشده
1397/10/18
19:33 ب.ظ
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از
قراردادترخیص 400 کانتینر حمل گوشت منجمد وارداتی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:11 ب.ظ
انجام کلیه امور  اجرایی ترخیص کالا
انجام کلیه امور اجرایی ترخیص کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:22 ب.ظ
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر
ترخیص 100 هزار تن نهاده دامی از بنادر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/22
07:29 ق.ظ
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی
ترخیص محموله های صادراتی و وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/8/22 اعلام نشده
1397/07/24
10:07 ق.ظ
خدمات حمل و اظهار و صادرات و ترخیص و ترانزیت محصولات و خوراک مواد شیمیایی و قطعات مکانیکی و کلیه محصولات هوائی و زمینی و دریایی
خوزستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:06 ق.ظ
حمل باز از فرانسه تحت کارنه
حمل باز از فرانسه تحت کارنه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:51 ب.ظ
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/27
10:32 ق.ظ
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از
بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/06
10:06 ق.ظ
انجام امور  ترخیص کالا واردات
انجام امور ترخیص کالا واردات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/19
21:51 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا از کلیه
واگذاری خدمات حمل و نقل و ترخیص کالا از کلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/4/19 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
ارزیابی کیفی کلیه خدمات گمرکی  حمل و نقل ترخیص
ارزیابی کیفی کلیه خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:17 ق.ظ
واگذاری کلیه خدمات گمرکی
واگذاری کلیه خدمات گمرکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/06
09:59 ق.ظ
خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص و ترانزیت محمولات
خدمات گمرکی حمل و نقل ترخیص و ترانزیت محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/4/6 اعلام نشده
1397/04/03
16:14 ب.ظ
انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی
انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/4/3 تاریخ گذشته