1398/09/17
10:47 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیت
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی در مبدا  حین حمل و در مقصد از مبادی ورودی شکور به مقاصد گمرکی
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/11
15:06 ب.ظ
تمدید -- انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک
تمدید -- انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:37 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیراباد و بندر نوشهر به مقدار 150/000 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:17 ب.ظ
ترخیص محموله های وارداتی
ترخیص محموله های وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی در مبدا ، حین حمل و در مقصد
انجام عملیات و تشریفات امور گمرکی محمولات ترانزیتی در مبدا ، حین حمل و در مقصد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
1398/07/25
08:30 ق.ظ
واگذاری انجام تشریفات اداری مالی و قانونی و پیرامون
واگذاری انجام تشریفات اداری مالی و قانونی و پیرامون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/22
12:45 ب.ظ
1398/07/21
08:43 ق.ظ
واگذاری ترخیص محموله های صادراتی
واگذاری ترخیص محموله های صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/09
13:34 ب.ظ
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک
انجام امور ترخیص کالاهای صادراتی از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:04 ب.ظ
ترخیص 2500 تن گوشت منجمد گوساله وارداتی
ترخیص 2500 تن گوشت منجمد گوساله وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/02
10:01 ق.ظ
خرید تایر و تیوب و خرید 5000 کیلوگرم گز و ترخیص کالا گمرکات کشور
خرید تایر و تیوب و خرید 5000 کیلوگرم گز و ترخیص کالا گمرکات کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/23
18:58 ب.ظ
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن
ترخیص نهاده های دامی از بندر امیر اباد و نوشهر به مقدار 200 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/20 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/14
08:29 ق.ظ
ترانزیت خارجی
ترانزیت خارجی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:10 ب.ظ
انجام خدمات لجستیک در خصوص بازیافت
انجام خدمات لجستیک در خصوص بازیافت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
11:39 ق.ظ
انجام خدمات لجستیک
انجام خدمات لجستیک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
09:38 ق.ظ
خدمات انبارداری و بازرگانی و ترخیص و امور گمرکی مورد نیاز شرکت
خدمات انبارداری و بازرگانی و ترخیص و امور گمرکی مورد نیاز شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
09:51 ق.ظ
مربوط به انجام  خدمات انباری داری امور بازرگانی
مربوط به انجام خدمات انباری داری امور بازرگانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات گمرکی
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات گمرکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:35 ب.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات
ترخیص و ترانزیت داخلی کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و اخذ مجوزات و تشریفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:48 ق.ظ
ترخیص کالا از گمرک
ترخیص کالا از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
09:30 ق.ظ
پروژه ها شامل : انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص و حمل کالاهای وارداتی
پروژه ها شامل : انجام تشریفات ترانزیت خارجی ترخیص و حمل کالاهای وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/30 اعلام نشده
1398/03/27
18:12 ب.ظ
انتخاب پیمانکار جهت امور ترخیص کالا در گمرکات کشور
انتخاب پیمانکار جهت امور ترخیص کالا در گمرکات کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/27 اعلام نشده
1398/03/25
13:38 ب.ظ
واگذاری امور ترخیص محموله های صادراتی
واگذاری امور ترخیص محموله های صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/25 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
امور ترخیص محموله های صادراتی خود را از اسکله
امور ترخیص محموله های صادراتی خود را از اسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
10:10 ق.ظ
واردات چوب و یراق الات و ام دی اف و رنگ
واردات چوب و یراق الات و ام دی اف و رنگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:48 ب.ظ
امور ترخیص محموله های صادراتی ازاسکله
امور ترخیص محموله های صادراتی ازاسکله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/21 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
ترخیص کالا از گمرک
ترخیص کالا از گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/19
11:20 ق.ظ
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی در اسکله شهید
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی در اسکله شهید... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/3/19 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
ترخیص بار سیاسی سفارت ایران در کیف به تعداد 15 کارتن و یک کیسه
ترخیص بار سیاسی سفارت ایران در کیف به تعداد 15 کارتن و یک کیسه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/12
08:26 ق.ظ
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/12 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی در اسکله شهید رجایی بارگیری
انجام خدمات لجستیکی نظیر تخلیه مواد اولیه از کشتی در اسکله شهید رجایی بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/3/12 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
عملیات ترخیص کاری و گمرک کلینکر موردنیاز
عملیات ترخیص کاری و گمرک کلینکر موردنیاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:54 ق.ظ
واگذاری تشریفاتی گمرکی و ترخیص کالای
واگذاری تشریفاتی گمرکی و ترخیص کالای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:44 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی e.r.a تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی
ارزیابی امادگی صادراتی e.r.a تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
07:44 ق.ظ
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صاراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
07:53 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
08:27 ق.ظ
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
09:06 ق.ظ
واردات تخم نوغان هیپرید چینی به تعداد 32000 جعبه از کشور چین
واردات تخم نوغان هیپرید چینی به تعداد 32000 جعبه از کشور چین... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته