1398/03/02
13:29 ب.ظ
حمل روغن پایه تولیدی خود از مبدا پالایشگاه
حمل روغن پایه تولیدی خود از مبدا پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/2 مهلت دار
13:27 ب.ظ
حمل اکسترکت تولیدی ازمبدا پالایشگاه به
حمل اکسترکت تولیدی ازمبدا پالایشگاه به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/2 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
حمل اکسترکت تولیدی ازمبدا پالایشگاه به
حمل اکسترکت تولیدی ازمبدا پالایشگاه به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/2 اعلام نشده
1398/03/01
14:01 ب.ظ
حمل سوخت دکلهای بصورت  call out
حمل سوخت دکلهای بصورت call out... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
14:01 ب.ظ
حمل سوخت دکلهای بصورت  call out
حمل سوخت دکلهای بصورت call out... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
18:05 ب.ظ
خدمات حمل و نقل مواد سوختی
خدمات حمل و نقل مواد سوختی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت  CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:28 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
حمل  تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 315 کاوا به
حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 315 کاوا به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/30 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
13:56 ب.ظ
واگذاری امورات حمل و نقل محصولات
واگذاری امورات حمل و نقل محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
08:20 ق.ظ
واگذاری حمل یک دستگاه ترانسفورماتور
واگذاری حمل یک دستگاه ترانسفورماتور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
13:33 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
حمل ادوات خطی حمل تراورس بتنی از بلاک
حمل ادوات خطی حمل تراورس بتنی از بلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/28 مهلت دار
08:14 ق.ظ
انجام عملیات : 1- برداشت زراعت گندم جو وکلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط
انجام عملیات : 1- برداشت زراعت گندم جو وکلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
09:08 ق.ظ
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/27 مهلت دار
1398/02/25
19:52 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/24 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهادهای
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات در دو ردیف شامل : بارگیری حمل و انتقال مقدار 180000 تن سنگ اهک خرد شده
واگذاری انجام عملیات در دو ردیف شامل : بارگیری حمل و انتقال مقدار 180000 تن سنگ اهک خرد شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
عملیات بارگیری .حمل و تخلیه مقدار 17000 هفت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری .حمل و تخلیه مقدار 17000 هفت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خدمات حمل و نقل محصولات زراعی در کشت و صنعت
خدمات حمل و نقل محصولات زراعی در کشت و صنعت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:49 ب.ظ
امور حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی کشور با استفاده از تریلی و تک و ده چرخ یخچالدار و چادری
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
04:31 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاههای
حمل قیر از پالایشگاههای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:31 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاههای
حمل قیر از پالایشگاههای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:31 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاههای
حمل قیر از پالایشگاههای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:31 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاههای
حمل قیر از پالایشگاههای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:30 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاههای
حمل قیر از پالایشگاههای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:48 ب.ظ
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
حمل و نقل 100/000 تن محصولات علوفه ای وارداتی از بندر
حمل و نقل 100/000 تن محصولات علوفه ای وارداتی از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
حمل و نقل 100/000 تن محصولات علوفه ای وارداتی از بندر
حمل و نقل 100/000 تن محصولات علوفه ای وارداتی از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
11:12 ق.ظ
اخذ خدمات حمل اسید نیتریک از پتروشیمی
اخذ خدمات حمل اسید نیتریک از پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:39 ب.ظ
انواع حمل ( حمل محموله های صادراتی با تریلی چادر دار حمل با تانکر
انواع حمل ( حمل محموله های صادراتی با تریلی چادر دار حمل با تانکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
12:34 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
تامین ناوگان حمل و نقل ملاس از مبادی در 6 ردیف در استان
تامین ناوگان حمل و نقل ملاس از مبادی در 6 ردیف در استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/18 اعلام نشده