1398/09/17
11:58 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار40000 تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار40000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/17 مهلت دار
09:18 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه مصالح باطله و نخاله حاصل از حفاری تونل مکانیزه پروژه مترو
بارگیری حمل تخلیه مصالح باطله و نخاله حاصل از حفاری تونل مکانیزه پروژه مترو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
08:54 ق.ظ
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 160mva به
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 160mva به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/9/17 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:23 ب.ظ
حمل 500 تن قیر راهداری
حمل 500 تن قیر راهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 40000 تن نهاده های کشاورزی از مبدا
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 40000 تن نهاده های کشاورزی از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/16 مهلت دار
15:22 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 تن
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
11:16 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 4000 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/16 مهلت دار
10:08 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 13000 انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
09:23 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار27 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار27 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
واگذاری انجام عملیات بارگیری حمل و تخلیه در مزارع 80/000 تن
واگذاری انجام عملیات بارگیری حمل و تخلیه در مزارع 80/000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
واگذاری فعالیت های مربوط به حمل و جابجایی قطعات
واگذاری فعالیت های مربوط به حمل و جابجایی قطعات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/9/16 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
واگذاری فعالیت های مربوط به حمل و جابجایی قطعات در محدوده استان
واگذاری فعالیت های مربوط به حمل و جابجایی قطعات در محدوده استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
14:28 ب.ظ
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه
حمل و جابجایی یک دستگاه سس گیری بذر و یونجه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
انحام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی از بنادر
انحام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی از بنادر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
18:52 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه 27000 تن انواع نهاده های کشاورزی ای مب
بارگیری حمل تخلیه 27000 تن انواع نهاده های کشاورزی ای مب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
انجام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی
انجام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/13 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه
عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/9/13 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
حمل سنگ اهن مورد نیاز از معدن
حمل سنگ اهن مورد نیاز از معدن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
1398/09/12
18:25 ب.ظ
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب
حمل نهاده های دامی از کشتی ها در ب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/12 مهلت دار
13:44 ب.ظ
واگذاری حمل ارد یارانه ای و ازاد پز
واگذاری حمل ارد یارانه ای و ازاد پز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/9/12 مهلت دار
13:34 ب.ظ
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
حمل500 تن قیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
واگذاری حمل و نقل مازوت گازوئیل و بنزین
واگذاری حمل و نقل مازوت گازوئیل و بنزین... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
08:38 ق.ظ
حمل ماسه ساحلی از نزدیکی
حمل ماسه ساحلی از نزدیکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:13 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مواد شیمیایی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/11 مهلت دار
15:06 ب.ظ
حمل روغن پایه با تانکر
حمل روغن پایه با تانکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/9/11 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/9/11 اعلام نشده
13:23 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/9/11 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/9/11 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
حمل محصولات از مبدا
حمل محصولات از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه مواد شیمیایی
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/11 مهلت دار
09:07 ق.ظ
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
حمل روغن پایه
حمل روغن پایه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:07 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار8000 تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار8000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
واگذاری حمل حدود 8 میلیون لیتر نفت کوره از مبدا انبار شرکت نفت زال پارس به مقصد کارخانه سیمان
واگذاری حمل حدود 8 میلیون لیتر نفت کوره از مبدا انبار شرکت نفت زال پارس به مقصد کارخانه سیمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/9/10 اعلام نشده
14:48 ب.ظ
حمل ماسه ساحلی از نزدیکی بندر چابهار
حمل ماسه ساحلی از نزدیکی بندر چابهار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
باربری ارسال کتاب کل کشور
باربری ارسال کتاب کل کشور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
حمل نفت گاز مصرفی
حمل نفت گاز مصرفی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
واگذاری حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن
واگذاری حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:56 ب.ظ
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج
اجرت رانندگی یک دستگاه پست سیار از زاهدان به فنوج... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
حمل گازوئیل
حمل گازوئیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه  پست برق
جابجایی ترانسفروماتور 132 کیلوولت در محوطه پست برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
حمل نفت گاز مصرفی
حمل نفت گاز مصرفی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خدمات حمل و نقل کالا از انبارها با وسایل نقلیه خاور
خدمات حمل و نقل کالا از انبارها با وسایل نقلیه خاور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/9 مهلت دار
08:12 ق.ظ
خدمات حمل و نقل کالا از انبارها با وسایل نقلیع خاور و تریلی و وانت نیسان و سواری 1 سال
خدمات حمل و نقل کالا از انبارها با وسایل نقلیع خاور و تریلی و وانت نیسان و سواری 1 سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/9 مهلت دار