1398/02/30
14:32 ب.ظ
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت  CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:28 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/28
13:33 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/21
12:48 ب.ظ
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:34 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/01/28
08:57 ق.ظ
انجام عملیات حمل قطعات خودرو برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان
انجام عملیات حمل قطعات خودرو برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
18:40 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل کالاها ترانزیت
واگذاری حمل و نقل کالاها ترانزیت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/16
11:56 ق.ظ
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/08
10:54 ق.ظ
حمل و نقل 100/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از طریق بندر
حمل و نقل 100/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از طریق بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
17:26 ب.ظ
حمل روغن خام از
حمل روغن خام از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:23 ب.ظ
حمل و نقل حدود 70/000 تن کالا شامل روغن خام از
حمل و نقل حدود 70/000 تن کالا شامل روغن خام از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/29
19:00 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی  ایرانی  و خارجی  20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:00 ق.ظ
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از
حمل داخلی دریایی مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:42 ب.ظ
واگذاری و راهبری و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی توسط لندینگ کرافت در
واگذاری و راهبری و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی توسط لندینگ کرافت در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/13
07:58 ق.ظ
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:38 ب.ظ
شرکت حمل و نقل بین المللی برای ارسال محموله به
شرکت حمل و نقل بین المللی برای ارسال محموله به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:28 ب.ظ
حمل و نقل جاده ای ریلی دریایی قطعات و بدنه خودرو
حمل و نقل جاده ای ریلی دریایی قطعات و بدنه خودرو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/6 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
حمل کلیه محمولات توافق شده صاحب کالا از مبدا
حمل کلیه محمولات توافق شده صاحب کالا از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
08:15 ق.ظ
ارسال دارو تجهیزات پزشکی
ارسال دارو تجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:11 ق.ظ
تمدید -- حمل و نقل کانتینری محصولات صادراتی
تمدید -- حمل و نقل کانتینری محصولات صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
تمدید -- حمل و نقل کانتینری محصولات صادراتی
تمدید -- حمل و نقل کانتینری محصولات صادراتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:42 ق.ظ
1 دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل دارو و تجهبیزات پزشکی به کشور سیرالئون
1 دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل دارو و تجهبیزات پزشکی به کشور سیرالئون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
اجاره کشتی حمل محموله های نفتی
اجاره کشتی حمل محموله های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/2 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
حمل و نقل قطعات بدنه و خودرو جاده ای
حمل و نقل قطعات بدنه و خودرو جاده ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
20:14 ب.ظ
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
20:14 ب.ظ
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:44 ب.ظ
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
07:59 ق.ظ
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:52 ق.ظ
اجاره کشتی حمل محموله های نفتی
اجاره کشتی حمل محموله های نفتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/17
07:51 ق.ظ
ارزیابی کیفی خدمات حمل و لجستیک محصولات
ارزیابی کیفی خدمات حمل و لجستیک محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/04
15:26 ب.ظ
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/10/4 اعلام نشده
15:25 ب.ظ
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/4 اعلام نشده
15:25 ب.ظ
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )
خدمات حمل دریایی فراورده های نفتی ( در حوزه خلیج فارس و شرق دور )... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/4 اعلام نشده
13:40 ب.ظ
شناسائی تامین کنندگان خدمات حمل دریایی فراورده های
شناسائی تامین کنندگان خدمات حمل دریایی فراورده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/14
09:50 ق.ظ
یک شرکت حمل و نقل  بین المللی کشتیرانی برای انتقال یک محموله شامل
یک شرکت حمل و نقل بین المللی کشتیرانی برای انتقال یک محموله شامل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:21 ق.ظ
صدور بارنامه ترابری برای نفتکشهای حامل فراورده های نفتی در محل پالایشگاه
صدور بارنامه ترابری برای نفتکشهای حامل فراورده های نفتی در محل پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/06
10:59 ق.ظ
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حامل فراورده های نفتی در محل پالایشگاه
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حامل فراورده های نفتی در محل پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/8/6 اعلام نشده
1397/04/23
08:40 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری و حمل دریایی
انجام عملیات بارگیری و حمل دریایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/03/11
14:59 ب.ظ
حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی
حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/3/11 اعلام نشده
1397/02/24
16:05 ب.ظ
حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی
حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/2/23 اعلام نشده