1398/09/14
11:32 ق.ظ
انحام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی از بنادر
انحام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی از بنادر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
13:40 ب.ظ
انجام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی
انجام امور ترانزیت مواد اولیه و محصول نهایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/9/13 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه چهار دستگاه مکنده غلات 600 تن
بارگیری حمل دریایی و تخلیه چهار دستگاه مکنده غلات 600 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
بارگیری و حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکن
بارگیری و حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/06
16:28 ب.ظ
انتقال و پردازش  مواد زائد  نفتی و غیرنفتی کشتیها
انتقال و پردازش مواد زائد نفتی و غیرنفتی کشتیها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:33 ب.ظ
حمل و نقل دریایی محموله های و کالاهای عملیاتی
حمل و نقل دریایی محموله های و کالاهای عملیاتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/12
14:00 ب.ظ
حمل و نقل دریایی محموله ها و کالاهای عملیاتی از بندر چارک به جزیره لاوان و بالعکس
حمل و نقل دریایی محموله ها و کالاهای عملیاتی از بندر چارک به جزیره لاوان و بالعکس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/12 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:34 ب.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر ساعت شرکت نایرو و 1 دستگاه جرثقیل موبایل
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر ساعت شرکت نایرو و 1 دستگاه جرثقیل موبایل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن ب
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن ب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/29
18:11 ب.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر
بارگیری حمل دریایی و تخلیه 4 دستگاه مکنده غلات 600 تن بر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/18
11:52 ق.ظ
خدمات حمل دریایی کانتینر های حاوی قطعات کامیون
خدمات حمل دریایی کانتینر های حاوی قطعات کامیون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/06/27
12:55 ب.ظ
حمل و نقل 200/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از بندرشهیدرجایی
حمل و نقل 200/000 تن محمولات علوفه ای وارداتی از بندرشهیدرجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/14
12:09 ب.ظ
حمل 200/000 تن کلینکر
حمل 200/000 تن کلینکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/6/14 اعلام نشده
1398/06/11
12:41 ب.ظ
عملیات حمل و نقل بین المللی کانتینری دریای محصولات پیلیمری صادراتی شرکت
عملیات حمل و نقل بین المللی کانتینری دریای محصولات پیلیمری صادراتی شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
08:23 ق.ظ
عملیات حمل و نقل  بین المللی کانیتنری  دریایی محصولات پلیمری
عملیات حمل و نقل بین المللی کانیتنری دریایی محصولات پلیمری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
13:32 ب.ظ
حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از تهران به کشور مالی
حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از تهران به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/04
14:07 ب.ظ
خدمات حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/02
18:50 ب.ظ
1 دستگاه کانتینر 20 فوت حمل دارو به کشور مالی
1 دستگاه کانتینر 20 فوت حمل دارو به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:02 ب.ظ
حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع
حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/20
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/20 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
1398/04/29
07:39 ق.ظ
واگذاری امور راهبری و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی توسط لندینگ کرافت در مسیر
واگذاری امور راهبری و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی توسط لندینگ کرافت در مسیر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:50 ب.ظ
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/27 اعلام نشده
14:50 ب.ظ
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/4/27 اعلام نشده
14:48 ب.ظ
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی
واگذاری حمل فراوردهای بنزین و نفتگاز و نفت سفید و سوخت هوایی مورد نیاز جزایر خلیج فارس از مبادی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/03/26
13:30 ب.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نفت سفید- سوخت هوایی
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نفت سفید- سوخت هوایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/26 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
حمل دریایی 315000 تن متریک کود شیمیایی اوره
حمل دریایی 315000 تن متریک کود شیمیایی اوره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/26 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز جزایر
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز جزایر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/21
08:22 ق.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نفت سفید- سوخت هوایی
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نفت سفید- سوخت هوایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/21 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز جزایر
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز جزایر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/21 اعلام نشده
1398/03/20
08:49 ق.ظ
حمل مقدار 5%-315000 تن متریک کود شیمیایی اوره گر
حمل مقدار 5%-315000 تن متریک کود شیمیایی اوره گر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
09:16 ق.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/19 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز
حمل فراورده های بنزین - نفتگاز- نقت سفید- سوخت هوایی مورد نیاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/19 اعلام نشده
1398/03/07
11:44 ق.ظ
حمل و نقل و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی از اسکله بندر
حمل و نقل و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی از اسکله بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
13:26 ب.ظ
حمل روغن پایه تولیدی خود از مبدا پالایشگاه
حمل روغن پایه تولیدی خود از مبدا پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
14:01 ب.ظ
حمل سوخت دکلهای بصورت  call out
حمل سوخت دکلهای بصورت call out... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:32 ب.ظ
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت  CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/28
13:33 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/21
12:48 ب.ظ
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی
اجرای عملیات حمل و نقل کانتینرهای پروخالی ایرانی و خارجی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:34 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال
حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و انجام عملیات گمرکی و بندری به مدت یک سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/01/28
08:57 ق.ظ
انجام عملیات حمل قطعات خودرو برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان
انجام عملیات حمل قطعات خودرو برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
18:40 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل کالاها ترانزیت
واگذاری حمل و نقل کالاها ترانزیت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/16
11:56 ق.ظ
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات گازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده