1397/11/14
17:51 ب.ظ
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:18 ق.ظ
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:27 ب.ظ
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:45 ق.ظ
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/19
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست ترنست
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست ترنست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری ویژه وسالیانه تزئینات داخلی
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری ویژه وسالیانه تزئینات داخلی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
00:53 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری و تجهیزات الکتریکی
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری و تجهیزات الکتریکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:32 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/18 تاریخ گذشته
23:32 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/6/18 تاریخ گذشته
23:29 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خدمات حمل و نقل هوائی مسافر و بار همراه از فرودگاه
خدمات حمل و نقل هوائی مسافر و بار همراه از فرودگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/13
09:49 ق.ظ
جابه جایی و حمل مسافر و بار باهواپیما به مناطق عملیاتی
جابه جایی و حمل مسافر و بار باهواپیما به مناطق عملیاتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/07
17:10 ب.ظ
سفررفت و برگشت یک روزه
سفررفت و برگشت یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:43 ق.ظ
اجرای برنامه های طبیعت گردی در مناطق حفاظت شده
اجرای برنامه های طبیعت گردی در مناطق حفاظت شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/6 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
گلگشت نمک
گلگشت نمک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:56 ب.ظ
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:13 ب.ظ
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:27 ب.ظ
انجام خدمات تامین بلیط و ترانسفر
انجام خدمات تامین بلیط و ترانسفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:18 ب.ظ
حمل و نقل هوایی یک بسته کالای غیرخطرناک به وزن 464 کیلوگرم
حمل و نقل هوایی یک بسته کالای غیرخطرناک به وزن 464 کیلوگرم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/10
11:23 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/01
15:27 ب.ظ
جا به جایی و حمل و مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده
جا به جایی و حمل و مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/1 اعلام نشده
1397/04/31
14:54 ب.ظ
برگزاری تورهای مسافرتی داخلی برای 500 نفر پرسنل
برگزاری تورهای مسافرتی داخلی برای 500 نفر پرسنل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/4/31 اعلام نشده
1397/04/16
08:51 ق.ظ
ارایه خدمات فرست کلاس بیزینس کلاس
ارایه خدمات فرست کلاس بیزینس کلاس... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/10
14:32 ب.ظ
امور خدمات هتلینگ
امور خدمات هتلینگ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/4/10 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
انجام خدمات حمل ونقل هوایی مسافر و بار
انجام خدمات حمل ونقل هوایی مسافر و بار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/4/10 اعلام نشده