1398/03/02
13:50 ب.ظ
تعداد 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدا 98 در محدوده
تعداد 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدا 98 در محدوده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/2 اعلام نشده
1398/02/10
08:18 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/24
07:51 ق.ظ
خدمات حمل و نقل  و توزیع شهری محصولات
خدمات حمل و نقل و توزیع شهری محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
08:04 ق.ظ
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
18:16 ب.ظ
واگذاری مدیریت پروژه های توزیع و پخش خود
واگذاری مدیریت پروژه های توزیع و پخش خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/26
09:39 ق.ظ
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
08:43 ق.ظ
خدمات حمل و نقل  و توزیع شهری محصولات
خدمات حمل و نقل و توزیع شهری محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/14
06:29 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:28 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/12/13 اعلام نشده
06:28 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/12/13 اعلام نشده
06:25 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/12/13 اعلام نشده
06:25 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/13 اعلام نشده
06:24 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/12/13 اعلام نشده
06:24 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح خرده فروشی های
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح خرده فروشی های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/13 اعلام نشده
1397/12/04
09:27 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات
خدمات توزیع مویرگی محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خو
خدمات توزیع مویرگی محصولات خو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود در استان های
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود در استان های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود در استان های
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود در استان های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/28
07:38 ق.ظ
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
08:01 ق.ظ
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
08:30 ق.ظ
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
06:49 ق.ظ
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/06
10:57 ق.ظ
حمل و توزیع اقلام اساسی شامل: انواع کیسه خون و کیت ازمایشگاهی و لوله خونگیری و مواد و معرفهای ازمایشگاهی و ..خون
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/12
12:40 ب.ظ
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای  120/000 قوطی 400-500 گرمی
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای 120/000 قوطی 400-500 گرمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/05
08:44 ق.ظ
پیمانکاری توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی 98-97
پیمانکاری توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی 98-97... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/10/5 اعلام نشده
1397/09/29
13:33 ب.ظ
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
18:43 ب.ظ
واگذاری بارگیری  حمل و توزیع  گوشت
واگذاری بارگیری حمل و توزیع گوشت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/8/27 اعلام نشده
1397/03/30
14:23 ب.ظ
واگذاری حمل محصولات لبنی شرکت به شعب توزیع خود
واگذاری حمل محصولات لبنی شرکت به شعب توزیع خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/3/29 تاریخ گذشته