1398/09/23
19:18 ب.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
میزاداری و انواع صندلی
میزاداری و انواع صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/23 مهلت دار
13:50 ب.ظ
صندلی 4 نفره انتظار فرودگاهی
صندلی 4 نفره انتظار فرودگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
صندلی کارمندی
صندلی کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
13:33 ب.ظ
میز و صندلی اداری و کارشناسی و مدیریتی
میز و صندلی اداری و کارشناسی و مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/23 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خرید سکویکمد بندی شده جهت سالن جلسات
خرید سکویکمد بندی شده جهت سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
تعمیر و بازسازی صندلی مدیریت
تعمیر و بازسازی صندلی مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
صندلی چرمی چرخدار مشکی
صندلی چرمی چرخدار مشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:35 ب.ظ
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا
7 دستگاه تخته وایت برد مغناطیسی اسا برد مدل الفا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
صندلی کارمندی
صندلی کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
میز اداری 8 عدد صندلی گردان 6 عدد و میز مطالعه و صندلی ان
میز اداری 8 عدد صندلی گردان 6 عدد و میز مطالعه و صندلی ان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:23 ب.ظ
خرید تکمیلی تجهیزات پاسگاههای پلیس
خرید تکمیلی تجهیزات پاسگاههای پلیس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
خرید صندلی اداری و مدیریتی جهت دانشکده پرستاری
خرید صندلی اداری و مدیریتی جهت دانشکده پرستاری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
میز کارمندی و فایل سه کشویی
میز کارمندی و فایل سه کشویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
صندلی گردان
صندلی گردان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
میز صندلی و فایل اداری
میز صندلی و فایل اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
11:45 ق.ظ
میز اداری و صندلی انتظار
میز اداری و صندلی انتظار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
خرید میز و صندلی اداری
خرید میز و صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:21 ب.ظ
صندلی مدیریتی
صندلی مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
میز و نیکمت متوسط اول
میز و نیکمت متوسط اول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
میز و نیمکت متوسطه دوم
میز و نیمکت متوسطه دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
صندلی معلم
صندلی معلم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
میز اداری دو طرفه ام دی اف
میز اداری دو طرفه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
میز اداری دو طرفه فلزی
میز اداری دو طرفه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
میز اداری
میز اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
میز ادای یکطرفه فلزی
میز ادای یکطرفه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
میز معلم داخل کلاس
میز معلم داخل کلاس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
میز و نیمکت ابتدایی
میز و نیمکت ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
صندلی دسته دار پایه استیل 90 عدد
صندلی دسته دار پایه استیل 90 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
صندلی گردان پایه ثابت راینو
صندلی گردان پایه ثابت راینو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
میز اداری
میز اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
صندلی انتظار مدل فرودگاهی
صندلی انتظار مدل فرودگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
صندلی گردان
صندلی گردان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
صندلی اداری
صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
صندلی امتحانی
صندلی امتحانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
صندلی گردان مدیریتی نیلپر مدل 925
صندلی گردان مدیریتی نیلپر مدل 925... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
صندلی گردان پایه ثابت
صندلی گردان پایه ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:49 ب.ظ
خرید صندلی اداری و مدیریتی جهت
خرید صندلی اداری و مدیریتی جهت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
میز اداری دوطرفه
میز اداری دوطرفه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید 3 عدد صندلی کارشناسی
خرید 3 عدد صندلی کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
ساخت کانتر در طبقه دوم
ساخت کانتر در طبقه دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/9/18 مهلت دار
11:40 ق.ظ
ساخت کانتر در طبقه دوم
ساخت کانتر در طبقه دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/9/18 مهلت دار
11:05 ق.ظ
روکوبی کف و پشت صندلی دانشجویی 500 عدد صندلی
روکوبی کف و پشت صندلی دانشجویی 500 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
15:04 ب.ظ
تعمیر و رنگ امیزی و بازسازی صندلی ردیفی 4 تایی
تعمیر و رنگ امیزی و بازسازی صندلی ردیفی 4 تایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تجهیزات اداری
تجهیزات اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
صندلی متحرک پرنده مدل پارکی
صندلی متحرک پرنده مدل پارکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
میز و صندلی اداری
میز و صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
میز صندلی اداری
میز صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
میز صندلی اداری
میز صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
میز و صندلی اداری
میز و صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته