1397/09/22
09:51 ق.ظ
کتابهای اموزشی سازمان
کتابهای اموزشی سازمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/01
08:33 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی گروه پرستاری
خرید تجهیزات اموزشی گروه پرستاری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/28
08:38 ق.ظ
خرید تجهیزات ورزشی
خرید تجهیزات ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:01 ب.ظ
میز رسم معماری جنس چوب فلز
میز رسم معماری جنس چوب فلز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:58 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی PLC
خرید تجهیزات اموزشی PLC... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
تجهیزات اموزشی گروه پرستاری
تجهیزات اموزشی گروه پرستاری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:20 ب.ظ
تجهیزات اموزشی مورد نیاز کارگاه PLC
تجهیزات اموزشی مورد نیاز کارگاه PLC... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
چهار مجموعه کیت استثنایی امادگی و ابتدایی کم توان ذهنی و نابینا
چهار مجموعه کیت استثنایی امادگی و ابتدایی کم توان ذهنی و نابینا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:58 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی سطح استان
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی سطح استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:41 ق.ظ
خرید 12 کیت اموزشی راهنمایی
خرید 12 کیت اموزشی راهنمایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
خرید12 کیت اموزشی ابتدایی (ریاضی و علوم )
خرید12 کیت اموزشی ابتدایی (ریاضی و علوم )... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
10:47 ق.ظ
خرید 12 کیت اموزشی ابتدایی
خرید 12 کیت اموزشی ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید 12 کیت اموزشی راهنمایی
خرید 12 کیت اموزشی راهنمایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:03 ق.ظ
خرید و تهیه بسته های فرهنگی و ملزومات اموزشی
خرید و تهیه بسته های فرهنگی و ملزومات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:09 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی- اموزشی
خرید تجهیزات کلاسی- اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:24 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:08 ق.ظ
خرید گنبد4 گوش تلسکوپ سنجه تابش زمین
خرید گنبد4 گوش تلسکوپ سنجه تابش زمین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:08 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
12:47 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی و تدارکاتی
خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی و تدارکاتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
16:02 ب.ظ
خرید 30 دستگاه برد
خرید 30 دستگاه برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:12 ب.ظ
میز مطالعه 4 نفره تمام چوب
میز مطالعه 4 نفره تمام چوب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:02 ب.ظ
میز نقشه کشی دنده ای
میز نقشه کشی دنده ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:47 ب.ظ
اسمان نما کانون محرابی تلسکوپ خورشیدی
اسمان نما کانون محرابی تلسکوپ خورشیدی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:57 ق.ظ
تلسکوپ خورشیدی (آسمان نما)
تلسکوپ خورشیدی (آسمان نما)... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:36 ب.ظ
خرید تجهیزات اداری اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اداری اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:45 ب.ظ
کیت اموزش تابلو برق خودرو مدل
کیت اموزش تابلو برق خودرو مدل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
14:56 ب.ظ
خرید تجهیزات مدارس طرح تکمیل فضاهای اموزشی نیمه تمام خیرین استان
خرید تجهیزات مدارس طرح تکمیل فضاهای اموزشی نیمه تمام خیرین استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/21
08:45 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی - نوبت دوم
خرید تجهیزات اموزشی - نوبت دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:33 ب.ظ
صندلی دانشجویی فایبرگلاس داخل همشو بدون سبد و گیره
صندلی دانشجویی فایبرگلاس داخل همشو بدون سبد و گیره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/07
09:11 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس و
خرید تجهیزات اموزشی مدارس و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/04/28
22:06 ب.ظ
تابلو اموزشی برق 2طرف مشبک
تابلو اموزشی برق 2طرف مشبک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تجدید - خرید تجهیزات کمک اموزشی
تجدید - خرید تجهیزات کمک اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
بازی های مداخله ای اولیه
بازی های مداخله ای اولیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/21
15:22 ب.ظ
تجهیزات رشته اسانسور
تجهیزات رشته اسانسور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:40 ب.ظ
ست اموزشی اسانسور
ست اموزشی اسانسور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/4/20 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
کیت اموزشی تابلو برق و ژنراتور کامل سیستم برق-دستگاه تست
کیت اموزشی تابلو برق و ژنراتور کامل سیستم برق-دستگاه تست... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/19
22:54 ب.ظ
خرید سیستم کامپیوتر تعداد 310 دستگاه
خرید سیستم کامپیوتر تعداد 310 دستگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
12:15 ب.ظ
خرید پکیچ 7 کاره و پیشرفته گوهر تراشی
خرید پکیچ 7 کاره و پیشرفته گوهر تراشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
21:52 ب.ظ
تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم
تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/15
16:00 ب.ظ
بسته نرم افزار -کیت مدل اموزشی دوربین و
بسته نرم افزار -کیت مدل اموزشی دوربین و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/14
16:03 ب.ظ
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم
خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:51 ب.ظ
دستگاه سیمیلاتور جوشکاری عیب یاب
دستگاه سیمیلاتور جوشکاری عیب یاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:46 ب.ظ
ساخت و نصب میز کنفرانس
ساخت و نصب میز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/4/12 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
خرید تجهیزات الکترونیک اموزشی
خرید تجهیزات الکترونیک اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
12:01 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی کوهستان
خرید تجهیزات کمک اموزشی کوهستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/11 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی کمکهای اولیه
خرید تجهیزات کمک اموزشی کمکهای اولیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/11 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی جاده ای
خرید تجهیزات کمک اموزشی جاده ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/4/11 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی و اداری مدارس استان
خرید تجهیزات کلاسی و اداری مدارس استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/4/11 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید موتور TU5 بر روی استند اموزشی
خرید موتور TU5 بر روی استند اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/4/11 تاریخ گذشته