1398/06/02
1398/05/28
08:15 ق.ظ
1398/05/27
18:55 ب.ظ
18:22 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی طراحی احداث پست جدید سنقر
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
11:37 ق.ظ
پروژه جمع اوری  اطلاعات مربوط به تجهیزات موجود
گيلان 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/20
13:25 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سام
تهران 1398/5/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
07:58 ق.ظ
1398/05/17
18:20 ب.ظ
انتخاب مشاور در خصوص  طراحی و استقرار مدیریت انرژی
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
09:58 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره مطالعات مهندسی کیفیت توان
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:01 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی طراحی واریانت
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خدمات مطالعات روشنایی محوطه پسکرانه
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:57 ب.ظ
خدمات مشاوره پست جدید الاحداث 63/132/230 کیلوولت فنوج
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
خدمات مشاوره توسعه پست 63 کیلوولت خاتم
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خدمات مشاوره احداث پست 230/63 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خدمات مشاور تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خدمات مشاوره تهیه طرح جامع شبکه
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:01 ق.ظ
مشاور نظارت بر خدمات مشترکین برق
خوزستان 1398/5/8 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
خدمات مشاور نظارت کارگاهی بهره برداری شبکه های
خوزستان 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/06
12:20 ب.ظ
انجام خدمات نظارت  احداث 12 پست 132 کیلو ولت GIS پروژه
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:32 ب.ظ
تهیه متریال و اجرای معماری پست برق شماره 3 پروژه
خوزستان 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/01
12:11 ب.ظ
نظارت و بازرسی برقرائت و توزیع  فروش انشعاب
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
نظارت
نظارت... برق
اردبيل 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:44 ب.ظ
13:27 ب.ظ
11:43 ق.ظ
07:54 ق.ظ
مشاوره بروز رسانی اطلاعات و جاری سازی gis
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:56 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تهیه طرح های شبکه های توزیع
مازندران 1398/4/29 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
اجرای بخشی از عملیات معماری پروژه نیروگاه سیکل
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:48 ب.ظ
07:39 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت طرح های شبکه های توزیع
مازندران 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
11:49 ق.ظ
اجرای بخشی از عملیات معماری پروژه نیروگاه
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته