1397/11/30
10:38 ق.ظ
10:16 ق.ظ
انجام مطالعات و خدمات مهندسی
گلستان 1397/11/30 مهلت دار
10:15 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره و نظارت
گلستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/27
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
تهران 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
يزد 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
10:19 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشروحه
هرمزگان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:33 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
اصفهان 1397/11/18 مهلت دار
15:23 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
يزد 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
هرمزگان 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
خراسان رضوي 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
آذربايجان شرقي 1397/11/18 مهلت دار
15:21 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
سيستان و بلوچستان 1397/11/18 مهلت دار
10:26 ق.ظ
مشاوره در ضمینه جهیزات تابلوهای قدیمی 10 ایستگاه
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:11 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشروحه
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
هزینه ازمایش نمونه اب پستهای برق
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:14 ب.ظ
تمدید - طراحی نظارت بهره برداری نظارت
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
مشاوره در ضمینه تجهیزات تابلوهای قدیمی 10 ایستگاه
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:20 ب.ظ
انجام عملیات ممیزی خارجی و صدور گواهینامه
سيستان و بلوچستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
1397/11/14
07:25 ق.ظ
انجام ممیزی خارجی و صدور گواهینامه
سيستان و بلوچستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:12 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشروحه
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
انتخاب مشاور ارائه خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های طراحی توسعه
سيستان و بلوچستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی خط اهن
گلستان 1397/11/13 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی
سمنان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/10
14:16 ب.ظ
برون سپاری انجام خدمات اپراتوری سامانه121
آذربايجان شرقي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:27 ب.ظ
تهیه سیستم جامع گزارشات برنامه ریزی
کرمانشاه 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
07:52 ق.ظ
واگذاری خدمات مشاوره در حوزه  عقد قراردادEPC
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
1397/11/03
12:50 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی خط 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
06:41 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره جهت مقاوم سازی پستهای
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/11/01
18:47 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
1397/10/29
15:12 ب.ظ