1397/09/20
17:08 ب.ظ
خدمات مهندسی و نظارت توسعه دو بی 63 در پست
يزد 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
15:41 ب.ظ
تهیه نقشه های شماتیک ازبیلت پست 400
خراسان رضوي 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
12:10 ب.ظ
11:46 ق.ظ
انجام معماری تطبیقی شرکت
کرمانشاه 1397/9/18 مهلت دار
11:31 ق.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط 63 کیلوولت
گيلان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:16 ب.ظ
خدمات مهندسی و طراحی و احداث کامل خط 230 نیروگاه
کرمانشاه 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/14
11:33 ق.ظ
خدمات مهندسی و نظات توسعه دو بی 63 در پست
يزد 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
1397/09/13
09:46 ق.ظ
خدمت مشاوره و بازرسی و نظارت بر بهره برداری
اصفهان 1397/9/13 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی نظارت
آذربايجان شرقي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:32 ق.ظ
تامین برق روستای
گلستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:02 ب.ظ
تهیه نقشه ازبیلت تک خطی حفاظتی در 25 پست
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تهیه نقشه های شماتیک از بیلت پست 400 کیلوولت
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
1397/08/25
14:58 ب.ظ
تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی
همدان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:23 ب.ظ
09:58 ق.ظ
نظارت از راه دور پست 400 کیلوولت زکریا
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
1397/08/18
1397/08/14
20:43 ب.ظ
تهیه نقشه های فونداسیون برجهای خط63 کیلوولت
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
شناسایی مشاوره در زمینه مطالعات تولید پراکنده
قزوين 1397/8/14 تاریخ گذشته
07:18 ق.ظ
1397/08/12
13:54 ب.ظ
طراحی شبکه برقرسانی 20 کیلو ولت دو مداره از پست
فارس 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:16 ق.ظ
طراحی شبکه روشنایی زون 8 شهرک صنعتی بزرگ
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/05
08:02 ق.ظ
نظارت بر پروژه های بهره برداری
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
07:47 ق.ظ
اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:16 ق.ظ
انجام خدمات مشاوران
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
1397/07/25
13:04 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت بر پروژه های برقرسانی شرکت توزیع نیروی برق
سيستان و بلوچستان 1397/7/25 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
تحلیل و بررسی حوادث ترانسفورماتورها
هرمزگان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:42 ب.ظ
تحلیل و بررسی حوادث ترانسفورماتور در شبکه توزیع
هرمزگان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/19
1397/07/18
1397/07/15
17:26 ب.ظ
1397/07/10
09:39 ق.ظ
انتخاب مشاور نظارت اژانس های خدمات مشترکین
خوزستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:17 ب.ظ
واگذاری حجمی مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای توزیع
آذربايجان غربي 1397/7/9 تاریخ گذشته