1398/11/09
11:41 ق.ظ
تکمیل و بهره برداری پساب
همدان 1398/11/8 مهلت دار
11:32 ق.ظ
نصب 12 دستگاه سرکابل 132 در پست 132/20
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
11:28 ق.ظ
عملیات بازسازی ایستگاه 66 پودر
فارس 1398/11/8 مهلت دار
10:57 ق.ظ
ساخت فونداسیون ترانس
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
10:34 ق.ظ
بازسازی تیرهای روشنایی محوطه ایستگاهای سی جی
سمنان 1398/11/8 مهلت دار
10:33 ق.ظ
10:30 ق.ظ
بررسی و راه اندازی سیستم AVR  در پستها
سيستان و بلوچستان 1398/11/8 مهلت دار
10:24 ق.ظ
تهیه ریزمتره و اجرای سیستم روشنایی پارک جنگلی
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
10:17 ق.ظ
روشنایی نقطه ای محل تقاطع همسطح مستعد
اردبيل 1398/11/8 مهلت دار
09:58 ق.ظ
تامین برق
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
09:56 ق.ظ
برقرسانی
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
09:50 ق.ظ
09:49 ق.ظ
عملیات الکتریکال پروژه افزایش ظرفیت پست 230 دریاسر
مازندران 1398/11/8 مهلت دار
09:48 ق.ظ
09:36 ق.ظ
احداث پست برق
همدان 1398/11/8 مهلت دار
09:35 ق.ظ
09:29 ق.ظ
تامین تجهیزات و احداث کامل واریانت خط 400 کیلو ولت
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
09:29 ق.ظ
تامین تجهیزات و احداث کامل واریانت خط 400 کیلو ولت
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
09:27 ق.ظ
اصلاح شبکه برق
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
09:23 ق.ظ
09:09 ق.ظ
09:09 ق.ظ
تامین کالا لوازم مصالح ابزار الات جهت
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
18:15 ب.ظ
ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی راه و تونل
يزد 1398/11/8 مهلت دار
18:11 ب.ظ
خرید و اجرای روشنایی معابر پروژه هودر
البرز 1398/11/8 مهلت دار
18:10 ب.ظ
اجرای عملیات تامین شبکه برق مدرسه فاز
البرز 1398/11/8 مهلت دار
18:09 ب.ظ
نصب و تست و راه اندازی فیدرهای 20 کیلوولت
آذربايجان شرقي 1398/11/8 مهلت دار
17:27 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه شبکه خط فشار متوسط روستای
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
17:18 ب.ظ
تجهیز ایستگاه پمپاژ م
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
15:51 ب.ظ
کسری قطعات تاور
فارس 1398/11/8 مهلت دار
15:46 ب.ظ
اصلاح بانک خازن برای قطع برق راکتیو
تهران 1398/11/8 مهلت دار
15:42 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات 25 کیلومتر خط 20 کیلو ولت
فارس 1398/11/8 مهلت دار
15:40 ب.ظ
اصلاح سیستم روشنایی جاده هزار و
تهران 1398/11/8 مهلت دار
15:23 ب.ظ
طرح جابجایی تیر برق های چهارراه
مازندران 1398/11/8 اعلام نشده
15:23 ب.ظ
عملیات برق رسانی
مازندران 1398/11/8 مهلت دار
15:07 ب.ظ
پروژه اصلاح و بهنیه شبکه توزیع برق
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
15:04 ب.ظ
نورپردازی ضلع غربی و شرقی رفوژ
فارس 1398/11/8 اعلام نشده
15:02 ب.ظ
14:54 ب.ظ
احداث پست برق شهرک شهید
تهران 1398/11/8 اعلام نشده
14:48 ب.ظ
اجرای  پروژه اصلاح و بهنیه سازی شبکه برق
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
اجرای پروژه اصلاح خط فشار متوسط
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
خرید برج نصب برج و سیم کشی خطوط
فارس 1398/11/8 مهلت دار
14:10 ب.ظ
توسعه فیدر 5032 شمالغرب
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
اجرا توسعه شبکه فشار متوسط و نصب ترانس
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
13:46 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 2 گیلومتر شبک
اصفهان 1398/11/8 مهلت دار
13:45 ب.ظ
بهره برداری برق شهرهای چادگ
اصفهان 1398/11/8 مهلت دار