1398/05/30
12:50 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری شبکه انتقال و فوق و توزیع
نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری شبکه انتقال و فوق و توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:53 ب.ظ
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد
پرشر سوئیچ 5 تا35 بار9 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
یک دستگاه کنترل سطح مخزن
یک دستگاه کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کارت مخابراتی
کارت مخابراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
07:52 ق.ظ
خرید اسکاداپک 100و 330 رادیو مودم  و کارت دیجیتال ورودی و خروجی
خرید اسکاداپک 100و 330 رادیو مودم و کارت دیجیتال ورودی و خروجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
14:00 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز  دیسپاچینگ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
13:53 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز  دیسپاچینگ و
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/5/27 مهلت دار
13:48 ب.ظ
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات
سرویس تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری مخابرات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
09:54 ق.ظ
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:13 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیر سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مارکز دیسپاچینگ وBRC برق
سرویس نگهداری و تعمیر سیستم های تله متری مخابرات انتقال و مارکز دیسپاچینگ وBRC برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام کلات
اتوماسیون جی اس ام کلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اتوماسیون جی اس ام
اتوماسیون جی اس ام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
بهره برداری نگهداری رفع نواقص  و اتفاقات باردید دوره ای اصلاح ارتقا
بهره برداری نگهداری رفع نواقص و اتفاقات باردید دوره ای اصلاح ارتقا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:48 ق.ظ
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری
اتصال دبی سنج های جدید در ورودی خروجی مختازن شهر کرمانشاه به سامانه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:41 ب.ظ
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
07:46 ق.ظ
توسعه سیستم کنترل و پایش شبکه جداسازی اب شرب از خام
توسعه سیستم کنترل و پایش شبکه جداسازی اب شرب از خام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
14:37 ب.ظ
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر
اتصال دبی سنجهای منصوله جدید در ورودی و خروجی مخاز شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر
سیستم کنترل سطح مخزن بیسیم با ریپیتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:32 ق.ظ
خرید دو دستگاه دوربین کرونا
خرید دو دستگاه دوربین کرونا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
اجرای عملیات بازدید و مانور و اصلاح نقشه ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع اوری
اجرای عملیات بازدید و مانور و اصلاح نقشه ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع اوری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:05 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تله متری
خرید 1 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:18 ب.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری
سرویس و نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/8 مهلت دار
1398/05/07
12:11 ب.ظ
سرویس و نگهداری و تعیمر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری
سرویس و نگهداری و تعیمر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اجرای پروژه سیستم تله متری و بهره برداری نگهداری سامانه انتقال اب نوسود و گرمسیری
اجرای پروژه سیستم تله متری و بهره برداری نگهداری سامانه انتقال اب نوسود و گرمسیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:16 ق.ظ
توسعه سیستم کنترل و پایش شبکه جداسازی اب شرب از خام
توسعه سیستم کنترل و پایش شبکه جداسازی اب شرب از خام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
09:40 ق.ظ
بهره برداری نگهداری رفع اشکالات و اتفاقات و بازدید دوره ای و اصلاح ارتقا سامانه تله متری اب فاضلاب
بهره برداری نگهداری رفع اشکالات و اتفاقات و بازدید دوره ای و اصلاح ارتقا سامانه تله متری اب فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
08:09 ق.ظ
خرید 5 دستگاه تجهیزات 1پایش وضعیت تصفیه خانه فاضلاب جنوب
خرید 5 دستگاه تجهیزات 1پایش وضعیت تصفیه خانه فاضلاب جنوب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:06 ب.ظ
نشت یاب دو سنسور صنعتی
نشت یاب دو سنسور صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:54 ب.ظ
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:02 ق.ظ
نصب و  راه اندازی دوربین 8 مجتمع ابرسانی
نصب و راه اندازی دوربین 8 مجتمع ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:56 ب.ظ
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن
خرید 22 دستگاه تجهیزات کنترل سطح مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
خرید سنسور PH و سیستم تله متری و انتقال اطلاعات به فضای وب پایش لحظه ای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خرید سنسور PH و سیستم تله متری و انتقال اطلاعات به فضای وب پایش لحظه ای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:59 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات سیستم mof تصفیه خانه اب
تهیه و نصب تجهیزات سیستم mof تصفیه خانه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
08:59 ق.ظ
خرید : دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 مترمکعبی شامل هزینه های خرید و حمل و اجرا
خرید : دو عدد مخزن پیش ساخته 1000 مترمکعبی شامل هزینه های خرید و حمل و اجرا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:58 ق.ظ
خرید سه دستگاه دوربین ترمو گراف
خرید سه دستگاه دوربین ترمو گراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:46 ب.ظ
خرید یک دستگاه تله متری
خرید یک دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:22 ق.ظ
تجهیزات تله متری و ابزار دقیق
تجهیزات تله متری و ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:57 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تله متری
خرید 1 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/3/29 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خرید 2 دستگاه تله متری
خرید 2 دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:25 ب.ظ
دستگاه تله متری مخزن اب و مانیتورینگ سطح اب و سنسور مغناطیسی
دستگاه تله متری مخزن اب و مانیتورینگ سطح اب و سنسور مغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
18:55 ب.ظ
خرید حمل نصب تجهیزات ازمایشگاه ساختمان تله متری و سایت
خرید حمل نصب تجهیزات ازمایشگاه ساختمان تله متری و سایت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:32 ب.ظ
تجهیزات هوشمند سازی شبکه توزیع اب دیتالاگر انلای
تجهیزات هوشمند سازی شبکه توزیع اب دیتالاگر انلای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/22
10:01 ق.ظ
تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب
تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
12:35 ب.ظ
دوربین تصویر برداری بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب
دوربین تصویر برداری بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پایانه راه دور  ایمن تله متری
پایانه راه دور ایمن تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
خرید تجهیزات شبکه تله متری خط ابرسانی منطقه
خرید تجهیزات شبکه تله متری خط ابرسانی منطقه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/3/20 تاریخ گذشته