1397/09/22
10:28 ق.ظ
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:58 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:48 ب.ظ
خرید مانیتورینگ و ردیابی
خرید مانیتورینگ و ردیابی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:03 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان
تله متری و مانیتورینگ شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:07 ب.ظ
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:48 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:26 ب.ظ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:33 ق.ظ
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:19 ب.ظ
تله متری با گارانتی و بازرسی
تله متری با گارانتی و بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
قم 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
07:36 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری اسکادا و dcs پستها
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری اسکادا و dcs پستها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفا منطقه
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفا منطقه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:47 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:25 ب.ظ
ردیابی افات سرخرطومی خرما
ردیابی افات سرخرطومی خرما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:36 ق.ظ
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:04 ب.ظ
تله متری با نصب وراه اندازی
تله متری با نصب وراه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:18 ب.ظ
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:46 ق.ظ
تهیه و تامین و ساخت تا راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در 4 پست فوق توزیع نواحی عمرانی 4گانه خداافرین و توسعه پست مغان
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:53 ب.ظ
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:27 ق.ظ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
09:09 ق.ظ
دیتالاگر 16 کاناله
دیتالاگر 16 کاناله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:54 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/1 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم -
اتوماسیون بیسیم -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/1 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خرید 27 دستگاه flow transmitter
خرید 27 دستگاه flow transmitter... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/28
07:45 ق.ظ
خرید 27 دستگاه FLOW TRANSMITTER به همراه
خرید 27 دستگاه FLOW TRANSMITTER به همراه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
08:15 ق.ظ
خرید لینک PLC و TPS (تله پروتکشن)
خرید لینک PLC و TPS (تله پروتکشن)... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:13 ق.ظ
خدمات مهندسی تاسیس سیستم اسکادای مرکز
خدمات مهندسی تاسیس سیستم اسکادای مرکز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
کنترل سطح بی سیم با برد5 کیلومتر UHF به همراه تمام قطعات جانبی
کنترل سطح بی سیم با برد5 کیلومتر UHF به همراه تمام قطعات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:47 ق.ظ
انجام عملیات طراحی تامین تجیهزات نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و
انجام عملیات طراحی تامین تجیهزات نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:39 ب.ظ
خرید تهیه و نصب سیستم های تله متری
خرید تهیه و نصب سیستم های تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/7/21 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم رادیویی فلوتر مخزن
سیستم کنترل سطح بی سیم رادیویی فلوتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:44 ق.ظ
تجدید عملیات ویدیئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه فاضلاب شهر
تجدید عملیات ویدیئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه فاضلاب شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
واگذاری تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی-تله متری اسکادا و DCS پستها و مراکز دیسپاچینگ
واگذاری تعمیر و نگهداری سیستمهای مخابراتی-تله متری اسکادا و DCS پستها و مراکز دیسپاچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:43 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و DCS پست ها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
البرز 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید تهیه و نصب سیستم های تله متری و
خرید تهیه و نصب سیستم های تله متری و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
16:20 ب.ظ
راهبری اتوماسین منابع و چاه اب شرب
راهبری اتوماسین منابع و چاه اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/7/17 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و DSS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع
خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و DSS مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
واگذاری تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری
واگذاری تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری
نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:25 ب.ظ
برد کامل اینتر فیس 214MAZ اندمند یک دستگاه
برد کامل اینتر فیس 214MAZ اندمند یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:22 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم قرائت از راه دور کنتور های
تهیه و نصب سیستم قرائت از راه دور کنتور های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/7/12 تاریخ گذشته