1398/03/01
11:37 ق.ظ
اجرای سیستم تله متری و اسکادای منابع و تاسیسات
اجرای سیستم تله متری و اسکادای منابع و تاسیسات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:17 ق.ظ
خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات ابرسانی
خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
15:07 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
مجتمع ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط
سیستم کنترل از راه دور سطح مخزن با برد متوسط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:49 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب به شهر
تهیه نصب راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامانه انتقال اب به شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
دوربین سیستم انتقال اطلاعات
دوربین سیستم انتقال اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و تست یک عدد مخزن اب اشامیدنی پیش ساخته استوانه ای
خرید نصب و راه اندازی و تست یک عدد مخزن اب اشامیدنی پیش ساخته استوانه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:51 ب.ظ
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
10:56 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامنه انتقال آب به شهر قم
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی سامنه انتقال آب به شهر قم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/28 مهلت دار
09:51 ق.ظ
خرید 2 دستگاه شیر سوزنی بهمراه اتصال لغزان 400 و 500 م م و دستگاه محرکهای برقی
خرید 2 دستگاه شیر سوزنی بهمراه اتصال لغزان 400 و 500 م م و دستگاه محرکهای برقی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:57 ب.ظ
فلوتر بی سیم
فلوتر بی سیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
دوربین ویدئومتری
دوربین ویدئومتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
دوربین ویدئو متری شبکه فاضلاب
دوربین ویدئو متری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:49 ب.ظ
درایو التی وار 61
درایو التی وار 61... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
4 دستگاه فلوتر بیسیم دارای صفحه نمایش با برد 20 کیلومتر
4 دستگاه فلوتر بیسیم دارای صفحه نمایش با برد 20 کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
دوربین  ویدئومتری شبکه فاضلاب
دوربین ویدئومتری شبکه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:20 ب.ظ
خرید 2 دستگاه پایش انلاین جهت شبکه جمع اوری فاضلاب
خرید 2 دستگاه پایش انلاین جهت شبکه جمع اوری فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
04:26 ق.ظ
عملیات نصب تجهیزات تله متری
عملیات نصب تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:27 ب.ظ
اجرای عملیات ویدئومتری و بازرسی به روش CCTVپایش و تحلیل نتایج شبکه جمع اوری
اجرای عملیات ویدئومتری و بازرسی به روش CCTVپایش و تحلیل نتایج شبکه جمع اوری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید یک دستگاه دوربین ویدئومتری جهت شبکه
خرید یک دستگاه دوربین ویدئومتری جهت شبکه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/21 مهلت دار
12:17 ب.ظ
خرید دو دستگاه پایش آنلاین
خرید دو دستگاه پایش آنلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:02 ب.ظ
تابلو کنترل از راه دور تله متری rtu
تابلو کنترل از راه دور تله متری rtu... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:20 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم خورشیدی
اتوماسیون بیسیم خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:24 ب.ظ
تامین یک دستگاه ترازیاب
تامین یک دستگاه ترازیاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:02 ق.ظ
لوله آبده  و تابلو تله متری
لوله آبده و تابلو تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
15:29 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای پروژه تله متری و کنترل از راه دور
تهیه مصالح و اجرای پروژه تله متری و کنترل از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:05 ق.ظ
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی
سیستم کنترل و تله متری شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:53 ب.ظ
به روز رسانی و نصب مودم های کنتور هوشمند
به روز رسانی و نصب مودم های کنتور هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تاسیسات تله متری
تاسیسات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:11 ب.ظ
ویدئومتری چاههای اب شرب به تعداد12 حلقه در شهرهای
ویدئومتری چاههای اب شرب به تعداد12 حلقه در شهرهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/8 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر ، توانایی پوشش مسافت 2400 متر
سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر ، توانایی پوشش مسافت 2400 متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
فلومترالکترو مغناطیسی 6 اینچ مانیتور جدا همراه با کابل دیتا به میزان 28 متر دوبل
فلومترالکترو مغناطیسی 6 اینچ مانیتور جدا همراه با کابل دیتا به میزان 28 متر دوبل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
gps چند فرکانسه
gps چند فرکانسه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
14:49 ب.ظ
دوربین گمانه
دوربین گمانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/31
11:41 ق.ظ
ایجاد سامانه و اخذ داده های مخابراتی سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی
ایجاد سامانه و اخذ داده های مخابراتی سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی تامین مصالح و تجهیزات انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی
انجام خدمات مهندسی تامین مصالح و تجهیزات انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:24 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی
تهیه و نصب سیستم های هوشمند ،تصویربرداری آنلاین تاسیسات چاهای آبشرب منطقه سرخون دهنو وحسی لنگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:03 ب.ظ
دوربین ترمو گرافی
دوربین ترمو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تاسیسات تله متری
تاسیسات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:43 ب.ظ
خرید کنترل دور
خرید کنترل دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:15 ب.ظ
خرید ویدئو متر چاههای اب شرب به تعداد12 حلقه
خرید ویدئو متر چاههای اب شرب به تعداد12 حلقه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
14:34 ب.ظ
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب
تهیه و نصب سیستمهای هوشمند حفاظتی و تصویربرداری انلاین تاسیسات چاههای اب شرب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:51 ب.ظ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ شهرستان های
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ شهرستان های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:33 ب.ظ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ
اجرای قرارداد پیمانکاری تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
08:42 ق.ظ
اتوماسیون بیسم خورشیدی
اتوماسیون بیسم خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:48 ب.ظ
عملیات رفع عیب و سرویس دستگاه های تله متری
عملیات رفع عیب و سرویس دستگاه های تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/12/23 تاریخ گذشته
06:25 ق.ظ
تابلو تله متری سنسور سطح سنج - سنسور فشار
تابلو تله متری سنسور سطح سنج - سنسور فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:16 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان
تله متری و مانیتورینگ شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
13:49 ب.ظ
یک دستگاه  دوربین ترموگرافی
یک دستگاه دوربین ترموگرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته