1398/05/31
10:08 ق.ظ
ازمایشات جوشکاری ct- pt اسکلت فلزی
ازمایشات جوشکاری ct- pt اسکلت فلزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/28
08:15 ق.ظ
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6
انجام عملیات بازدید مسیر گاز داغ و تعمیرات توربین گازی GEF6... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
14:57 ب.ظ
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر  پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم
بازرسی فنی خرید مواد گند زدایی شامل گاز کولر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید سدیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
08:58 ق.ظ
بازرسی نظارت فنی  در طول مراحل ساخت و تهیه انواع کالاهای مورد نیاز
بازرسی نظارت فنی در طول مراحل ساخت و تهیه انواع کالاهای مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
08:44 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ای  جهت بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت و تهیه انواع کالای موردنیاز
خرید خدمات مشاوره ای جهت بازرسی و نظارت فنی در طول مراحل ساخت و تهیه انواع کالای موردنیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:59 ب.ظ
بازرسی فنی خرید مواد گندزدایی شامل گاز کلر پرکلرین اب ژاول  نمک کلرید
بازرسی فنی خرید مواد گندزدایی شامل گاز کلر پرکلرین اب ژاول نمک کلرید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:35 ب.ظ
انجام کلیه تست های غیر مخرب شناورهای تعمیراتی
انجام کلیه تست های غیر مخرب شناورهای تعمیراتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی
تست فشار سنجی و ضخامت سنجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
07:55 ق.ظ
تامین خدمات بازرسی وازمایشهای غیر مخرب NDT جهت تجهیزات
تامین خدمات بازرسی وازمایشهای غیر مخرب NDT جهت تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/02
18:22 ب.ظ
عملیات استقرار  واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها و
عملیات استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق شرکت
تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
عملیات استقرار واحد محلی  جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها
عملیات استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:29 ب.ظ
عملیات استقرار واحد محلی  جهت انجام خدمات بازرسی
عملیات استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی
پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:53 ق.ظ
پایش وضعیت تجهیزات و دستگاهها از طریق انالیز ارتعاشات
پایش وضعیت تجهیزات و دستگاهها از طریق انالیز ارتعاشات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
13:09 ب.ظ
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
07:54 ق.ظ
بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحد های مجتمع خود
بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحد های مجتمع خود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/24
12:55 ب.ظ
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
18:16 ب.ظ
خدمات بازرسی و پرتونگاری صنعتی و خدمات جانبی
خدمات بازرسی و پرتونگاری صنعتی و خدمات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/09
19:10 ب.ظ
بازرسی و ازمون دوره ای سیلندرهای تحت فشار
بازرسی و ازمون دوره ای سیلندرهای تحت فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:44 ب.ظ
تامین خدمات بازرسی و صدور گواهینامه های رده بندی و قانونی
تامین خدمات بازرسی و صدور گواهینامه های رده بندی و قانونی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/4 اعلام نشده
1398/04/03
12:05 ب.ظ
تامین خدمات بازرسی و صدور گواهینامه های رده بندی و قانونیو نظارت بر بازسازی سکوها و دستگاهای حفاری دریایی
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
1398/03/30
12:04 ب.ظ
تست غیر مخرب شناور سوپر تانکر
تست غیر مخرب شناور سوپر تانکر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/3/30 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط و تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان
خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط و تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:29 ب.ظ
انجام فرایند بازرسی و صحه گذاری  M&V در طرحهای MC و بکارگیری ناظران
انجام فرایند بازرسی و صحه گذاری M&V در طرحهای MC و بکارگیری ناظران... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
12:25 ب.ظ
انجام بازرسی فنی کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات
انجام بازرسی فنی کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/27
20:10 ب.ظ
خرید تجهیزات و ملزومات گند زدایی و ضدعفونی ، ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی
خرید تجهیزات و ملزومات گند زدایی و ضدعفونی ، ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/27 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
پروژه ها شامل : اجاره دیزل ژنراتور -احیا و بازسازی چاه ها - عملیات نشت یابی
پروژه ها شامل : اجاره دیزل ژنراتور -احیا و بازسازی چاه ها - عملیات نشت یابی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/23
14:15 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی
انجام بازرسی فنی و کنترل خوردگی و برق واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی و ذخیره سازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/3/23 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
بهینه سازی دستگاه ازمایش پیچش پلاستیک
بهینه سازی دستگاه ازمایش پیچش پلاستیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:31 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید و انبارش و بسته بندی و بارگیری باراندازی لوله و اتصالات  grp
بازرسی و نظارت بر تولید و انبارش و بسته بندی و بارگیری باراندازی لوله و اتصالات grp... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
14:14 ب.ظ
کنترل کیفیت خطوط تولیدی
کنترل کیفیت خطوط تولیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/21 اعلام نشده
11:44 ق.ظ
خرید دستگاه پراپ به همراه فیلتر دستگاه ذرات دودکش
خرید دستگاه پراپ به همراه فیلتر دستگاه ذرات دودکش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/19
14:24 ب.ظ
کنترل کیفیت خطوط تولیدی صنعتهای شهید
کنترل کیفیت خطوط تولیدی صنعتهای شهید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/19 اعلام نشده
1398/03/04
13:41 ب.ظ
کلیه شرکت های توانمند و فعال در زمینه خدمات بازرسی در 27 ردیف
کلیه شرکت های توانمند و فعال در زمینه خدمات بازرسی در 27 ردیف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
10:34 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره بازرسی و نظارت بر خارج سازی مغروقه های کشور
خرید خدمات مشاوره بازرسی و نظارت بر خارج سازی مغروقه های کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:36 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
08:02 ق.ظ
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:01 ب.ظ
واگذاری خدمات نشت یابی و بازرسی فنی
واگذاری خدمات نشت یابی و بازرسی فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:27 ب.ظ
تامین تجهیزات و خدمات بازرسی و نظارت بر امور حمل و نقل بار درون شهری
تامین تجهیزات و خدمات بازرسی و نظارت بر امور حمل و نقل بار درون شهری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:43 ب.ظ
کنترل کیفی بیمارستان
کنترل کیفی بیمارستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:31 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی فراورده
انجام خدمات بازرسی فنی فراورده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:42 ق.ظ
انجام عملیات نمونه برداری و انجام ازمایشهای میکروبی
انجام عملیات نمونه برداری و انجام ازمایشهای میکروبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/01/31
11:39 ق.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بست بندی بارگیری باراندازی لوله و اتصالات  GRP
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بست بندی بارگیری باراندازی لوله و اتصالات GRP... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/28
19:03 ب.ظ
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته