1398/03/04
13:55 ب.ظ
خرید UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE- ارتقا نرم افزار
خرید UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE- ارتقا نرم افزار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/4 مهلت دار
12:39 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و تعمیرات نرم افزاری/ سخت افزاری سیستمهای کنترل plc و اتوماسیون صنعتی ناوگان شناور 1و2و3 کاسپین و اسکلع پتشتیبانی نکا
مازندران 1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
13:19 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
1398/02/31
12:16 ب.ظ
خدمات شرکت در زمینه اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاه های گاز دریافتی با ظرفیت
خدمات شرکت در زمینه اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاه های گاز دریافتی با ظرفیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/2/31 مهلت دار
08:36 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/2/31 مهلت دار
08:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/2/31 مهلت دار
08:33 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:32 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
08:29 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل
نصب و راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:31 ب.ظ
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
12:29 ب.ظ
اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاههای گاز دریافتی با ظرفیت بالاتر از20000 متر معکب
اجرای فاز اول مانیتورینگ ایستگاههای گاز دریافتی با ظرفیت بالاتر از20000 متر معکب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و مانیتورینگ محوطه م
تامین کالا تهیه نقشه اجرایی نصب و راه اندازی سامانه پایش و مانیتورینگ محوطه م... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
07:47 ق.ظ
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:44 ق.ظ
مانیتورینگ ایستگاههای تکمیلی فاز اول شامل ایستکاه سی جی اس و صنعتی و سی ان جی
مانیتورینگ ایستگاههای تکمیلی فاز اول شامل ایستکاه سی جی اس و صنعتی و سی ان جی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
14:57 ب.ظ
پروژه مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل 28 ایستگاه CGS و صنعتی و 26 ایستگاه CNGطراحی
پروژه مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل 28 ایستگاه CGS و صنعتی و 26 ایستگاه CNGطراحی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
11:31 ق.ظ
اجرای عملیات تهیه نصب راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها
اجرای عملیات تهیه نصب راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/23
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات تهیه و نصب و راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها
اجرای عملیات تهیه و نصب و راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
13:09 ب.ظ
خرید انواع تجهیزات اتوماسیون شبکه توزیع  مورد نیاز
خرید انواع تجهیزات اتوماسیون شبکه توزیع مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/22 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ ایستگاه برق
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ ایستگاه برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها و تجهیزات سنجش منابع ابهای سطحی
تهیه نصب راه اندازی و مانیتورینگ دستگاهها و تجهیزات سنجش منابع ابهای سطحی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
12:52 ب.ظ
به روز رسانی سیستم  yokogawa exaquantum pims پالایشگاه 5 با لایسنس جدید
به روز رسانی سیستم yokogawa exaquantum pims پالایشگاه 5 با لایسنس جدید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید دو دستگاه پایش آنلاین
خرید دو دستگاه پایش آنلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
سیستم کنترل PLC پمپ های مدار سرمایش
سیستم کنترل PLC پمپ های مدار سرمایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
تهیه نصب راه اندازی مانتیورینگ دستگاهها و تجهیزات سنجش منابع ابهای سطحی محدوده شرکت
تهیه نصب راه اندازی مانتیورینگ دستگاهها و تجهیزات سنجش منابع ابهای سطحی محدوده شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
08:23 ق.ظ
پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های
پروژه سیستم مانیتورینگ ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید انواع تجهیزات اتوماسیون شبکه توزیع  مورد نیاز
خرید انواع تجهیزات اتوماسیون شبکه توزیع مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
14:23 ب.ظ
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب با کارت --
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب با کارت --... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
پروژه سیستم مانیتورینگ
پروژه سیستم مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/14
07:39 ق.ظ
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب با
خرید اتوماسیون و دستگاه برداشت اب با... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:51 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات مانیتورینگ 12 کاناله
خرید و نصب تجهیزات مانیتورینگ 12 کاناله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم مانتیتورینگ جهت پستهای دوگنبدان اصلی و شوشتر اصلی
نصب و راه اندازی سیستم مانتیتورینگ جهت پستهای دوگنبدان اصلی و شوشتر اصلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:45 ق.ظ
RTD BOX Tecsystem nt538
RTD BOX Tecsystem nt538... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
خرید 2 قلم قطعات سیستم کنترلplc و زیمنس s7-400h
خرید 2 قلم قطعات سیستم کنترلplc و زیمنس s7-400h... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/04
10:41 ق.ظ
خرید 1 قلم  DISTRIBUTION CONTROL SYS - YOKOGAWA
خرید 1 قلم DISTRIBUTION CONTROL SYS - YOKOGAWA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/4 اعلام نشده
1398/01/31
18:30 ب.ظ
خرید کالا تجهیزات برقی و مکانیکی سامانه های مانیتورینگ
خرید کالا تجهیزات برقی و مکانیکی سامانه های مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
12:48 ب.ظ
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور
سیستم کنترل و مانتیورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تامین 50 مجموعه سیستم اتوماسیون 2 درجه ازادی
تامین 50 مجموعه سیستم اتوماسیون 2 درجه ازادی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/28 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
مانیتورینگ سرور رکمونت با مشخصات پیوست و نگهداری از سامانه ها به مدت 12 ماه مصب راه اندازی و اخذ تخلف دوربین ها از پلیس راهور
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید سیستم مانیتورینگ کامل جرثقیل
خرید سیستم مانیتورینگ کامل جرثقیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
09:02 ق.ظ
تهیه  نصب و راه اندازی سیستم کنترل ولتاژ ژنراتور گازی E
تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنترل ولتاژ ژنراتور گازی E... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
08:00 ق.ظ
خرید برخی اقلام اتوماسیون صنعتی از برندهای مختلف مانند -B&R-ARCA-SEW-REER
خرید برخی اقلام اتوماسیون صنعتی از برندهای مختلف مانند -B&R-ARCA-SEW-REER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
11:42 ق.ظ
خرید NINE CHANNEL PAPERLESS RECORDER 24 VDC AS PER SHNO
خرید NINE CHANNEL PAPERLESS RECORDER 24 VDC AS PER SHNO... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
10:44 ق.ظ
خرید EMC DATA DOMAIN 6300
خرید EMC DATA DOMAIN 6300... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/24 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
خرید برخی اقلام اتوماسیون  صنعتی مانند reer , sew , arca , b&r , ..
خرید برخی اقلام اتوماسیون صنعتی مانند reer , sew , arca , b&r , ..... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/24 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید 296 عدد (7قلم) FIRE DETECTION SYSTEM
خرید 296 عدد (7قلم) FIRE DETECTION SYSTEM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/24 اعلام نشده