1398/09/21
18:55 ب.ظ
مدیریت رواناب منطقه سیکوبی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
اجرای خط انتقال و شبکه روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:51 ب.ظ
عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:45 ب.ظ
لایروبی اببندان سلش سیاهکل در سطح 2.82 همتار
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
لایروبی اببندانهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
18:40 ب.ظ
18:39 ب.ظ
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
18:25 ب.ظ
تکمیل ابرسانی ب روستا بل
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
15:05 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه فاضلاب
يزد 1398/9/21 مهلت دار
15:01 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه توزیع اب
يزد 1398/9/21 مهلت دار
15:01 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه توزیع اب
يزد 1398/9/21 مهلت دار
15:00 ب.ظ
عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
15:00 ب.ظ
عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات اب
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
14:59 ب.ظ
عملیات اجرایی قسمتی از خطوط پراکنده فاضلاب
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
14:59 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع اب واحدهای کارگاهی شهرک
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
14:58 ب.ظ
14:58 ب.ظ
14:50 ب.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه در
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:45 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی سد خاکی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:44 ب.ظ
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:40 ب.ظ
13:33 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری زهکشی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
13:20 ب.ظ
اجرای عملیات نصب 1000 رشته انشعاب فاضلاب شهر
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:12 ب.ظ
13:06 ب.ظ
عملیات احداث مخزن 20000 مترمکعبی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:06 ب.ظ
عملیات احداث مخزن 20000 مترمکعبی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
13:05 ب.ظ
عملیات اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب محدوده
تهران 1398/9/21 مهلت دار
12:55 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه کلاوی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
12:42 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه توزیع اب روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:41 ب.ظ
12:41 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه و تاسیسات اب شرب
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی شبکه و تاسیسات
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:36 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه تاسیسات اب شرب
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:24 ب.ظ
تکمیل زیرساخت روستاهای سطح استان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار