1398/09/24
14:01 ب.ظ
مشاور جهت کانال ابهای سطحی و کنترل سیلاب
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
13:17 ب.ظ
انتخاب مشاور راهبردی طرح هادی نوین ابیاری در
خراسان جنوبي 1398/9/24 مهلت دار
08:37 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره انجام عملیات نقشه برداری مجتمع ابرسانی
سيستان و بلوچستان 1398/9/24 مهلت دار
08:37 ق.ظ
08:37 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به
سيستان و بلوچستان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
18:37 ب.ظ
14:38 ب.ظ
14:35 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت نقشه برداری
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
14:35 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله سوم طرح ابرسانی به
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
14:34 ب.ظ
08:43 ق.ظ
08:37 ق.ظ
تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی و منابع ابهای
کردستان 1398/9/23 مهلت دار
08:20 ق.ظ
خدمات مشاوره انجام عملیات نقشه برداری مجتمع ابرسانی
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
08:20 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/20
19:04 ب.ظ
انجام خدمات انالیز پارامترهای محیط زیستی در
خراسان جنوبي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
10:22 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره
کردستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
15:26 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و سطحی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
12:17 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
08:39 ق.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها و گروههای کیفی
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:28 ب.ظ
مطالعات
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
1398/09/16
14:55 ب.ظ
انجام مطالعات ویدئومتری 4 حله چاه با عمق 280 متر حداکثر
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:15 ب.ظ
1398/09/13
19:26 ب.ظ
انتخاب شرکت مهندسی جهت نظارت کارگاهی و بازنگری مطالعات
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
نظارت کارگاهی بر اجرای نصب انشعابات اب و فاضلاب
اصفهان 1398/9/13 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره مجتمع
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
مطالعات و مشاوره
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خدمات مشاوره ای جهت طراحی ساخت و نصب سیستم
مركزي 1398/9/13 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
08:08 ق.ظ
1398/09/12
18:30 ب.ظ
مطالعات تعیین بستر و حریم کمی و کیفی و
چهارمحال بختياري 1398/9/12 تاریخ گذشته