1398/05/26
12:58 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی  بر سال سوم پروژه توسعه خوشه کسب و کار
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
07:42 ق.ظ
توسعه خوشه عسل لرستان
توسعه خوشه عسل لرستان... صنایع و کارخانه ها
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:03 ب.ظ
طرح بروز رسانی مطالعات فراگیر شناسایی اولویت بندی خوشه های کسب و کار
زنجان 1398/5/24 مهلت دار
14:55 ب.ظ
انتخاب عامل توسعه spx استان و دبیرخانه ریلی کشور
مركزي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/22
18:16 ب.ظ
انتخاب عامل اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
پروژه توسعه خوشه عسل
پروژه توسعه خوشه عسل... صنایع و کارخانه ها
لرستان 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
13:03 ب.ظ
انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای
لرستان 1398/5/20 مهلت دار
1398/05/19
18:33 ب.ظ
انجام خدمات عاملیت سال سوم توسعه خوشه کسب و کار محصولات لبنی گلپایگان
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
10:03 ق.ظ
پروژه عارضه یابی یکصد واحد تولیدی غیرفعال شهرک ها و نواحی
البرز 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:39 ب.ظ
اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
ارائه خدمات توسعه صنعتی و فناوری به معاونت صنایع کوچک
خراسان جنوبي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:22 ب.ظ
خدمات عاملیت سال سوم توسعه خوشه کسب و کار محصولات لبنی گلپایگان
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:04 ب.ظ
افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سطح تکنولوژی صنایع کوچک و متوسط
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:20 ب.ظ
نظارت و مشاوره برای پروژه خوشه گل و گیاهان زینتی محلات
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
10:28 ق.ظ
اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
البرز 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:26 ب.ظ
انجام مطالعات بازار کشورهای عراق سوریه عمان
خوزستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
شناسایی و ارزیابی عامل توسعه خوشه فرش و تابلو فرش
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:32 ب.ظ
18:38 ب.ظ
انجام پروژه امکان سنجی توسعه خوشه شوینده ها
البرز 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
انجام پروژه اماکن سنجی  توسعه خوشه کسب و کار محصولات پلاستیکی
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی ایجاد کنسرسیوم صادراتی
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
شناسایی و ارزیابی عامل توسعه خوشه فرش دستباف کردستان
کردستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:52 ق.ظ
امکانسنجی توسعه خوشه شوینده های استان
البرز 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:08 ب.ظ
پروژه عارضه یابی واحد تولیدی غیر فعال
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:54 ب.ظ
پروژه عارضه یابی 100 واحد تولیدی غیر فعال شهرکها و نواحی صنعتی استان
البرز 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
شناسایی پیگیری و مستندات سازی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی کوچک
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:08 ق.ظ
ارائه خدمات توسعه صنعتی  فناوری به معاونت صنایع کوچک
خراسان جنوبي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
13:29 ب.ظ
پروژه عارضه یابی یکصد واحد تولیدی غیرفعال شهرک ها
البرز 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اعزام هیات های تجاری ایرانی به یکی از کشورهای عراق عمان سوریه
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:25 ب.ظ
انتخاب عامل اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی  ISPX
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:44 ب.ظ
مطالعه بازار عراق پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
شناسایی و مستندسازی 50 واحد صنعتی دانش بنیان
البرز 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:54 ب.ظ
به روز رسانی مطالعه فراگیر شناسایی واولویت بندی خوشه های کسب و کار
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:58 ب.ظ
پروژه توسعه خوشه گلخانه ها
پروژه توسعه خوشه گلخانه ها... صنایع و کارخانه ها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:58 ب.ظ
ارائه خدمات توسعه صنعتی و فناوری به معاونت صنایع کوچک شرکت
خراسان جنوبي 1398/4/20 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
شناسایی عامل توسعه خوشه گلخانه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/20 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
ایجاد تحقیق و استاندارد پای ایران
آذربايجان شرقي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
08:13 ق.ظ
پروژه توسعه خوشه گلخانه ها
پروژه توسعه خوشه گلخانه ها... صنایع و کارخانه ها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
1398/04/16
15:24 ب.ظ
انجام پروژه اماکنسنجی توسعه خوشه شوینده های
البرز 1398/4/16 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
مشاوره نظارت فنی خوشه کسب و کار صنایع چوب و مبلمان
آذربايجان شرقي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:27 ب.ظ
مطالعات امکانسنجی توسعه خوشه صنایع پلاستیک
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:36 ب.ظ
انجام پروژه امکانسنجی توسعه خوشه شوینده
البرز 1398/4/12 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
خرید طرح های جدید فرش دستبافت
مازندران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:06 ب.ظ
راه اندازی دفتر محلی مرکز مبادلات
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
امکانسنجی توسعه خوشه شوینده های استان
البرز 1398/4/10 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
تهیه طرح کسب و کار ازمایشگاه خوشه نفت و گاز
مركزي 1398/4/10 تاریخ گذشته