1397/09/28
11:30 ق.ظ
خدمات نگهبانی  پست های انتقال و فوق توزیع
تهران 1397/9/28 مهلت دار
11:01 ق.ظ
واگذاری پروژه خدمات نگهبانی -نوبت دوم
همدان 1397/9/28 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خدمات حراستی  حفاظتی و نگهبانی ساختمان های اداری
لرستان 1397/9/28 مهلت دار
08:19 ق.ظ
خدمات نگهبانی پستهای انتقال
تهران 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
12:17 ب.ظ
انجام پروژه حفاظت و حراست از اموال اماکن
قزوين 1397/9/27 مهلت دار
11:15 ق.ظ
حفاظت حراست و نگهداری سد
آذربايجان شرقي 1397/9/27 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
حفاظت از تاسیسات شهرهای مرزی
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
11:11 ق.ظ
حفاظت از تاسیسات شهرهای مرزی شهرستان
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
10:35 ق.ظ
واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی
فارس 1397/9/27 مهلت دار
10:21 ق.ظ
انجام امور خدماتی نیروی حفاظت فیزیکی وزارت
تهران 1397/9/27 مهلت دار
08:59 ق.ظ
حفاظت و حراست  از اموال اماکن و تاسیسات
قزوين 1397/9/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
نگهبانی پستهای انتقال و فوق توزیع جدید الحداث برق
تهران 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
13:18 ب.ظ
خدمات نگهبانی استان
همدان 1397/9/26 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی
اصفهان 1397/9/26 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تامین امنیت انتظامی و اجتماعی خوابگاهها در سال 97 و 98
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
19:21 ب.ظ
حفاظت حراست و نگهداری سد
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
تامین نیرو جهت حفظ و حراست  از ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
نگهبانی و حفاظت  از 12 شعبه
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:41 ب.ظ
تامین امنیت پست 132
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از مرکز انتظام
اردبيل 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:59 ب.ظ
تعداد 19 نگهبان
مركزي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
نگهبانی و حراست از پست
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:50 ق.ظ
نگهبانی  پست 132 کیلوولت
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
ارائه انجام خدمات دایر نگهداشتن فضای سبز
آذربايجان شرقي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:18 ب.ظ
خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات ایستگاههای CGS و ...
کرمانشاه 1397/9/20 اعلام نشده
17:18 ب.ظ
تامین خدمات نگهبانی
خراسان رضوي 1397/9/20 اعلام نشده
11:43 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
08:35 ق.ظ
انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات
يزد 1397/9/20 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
خدمات نگهبانی در تاسیسات غرب
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
13:27 ب.ظ
تامین خدمات نگهبانی منطقه
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تامین خدمات نگهبانی منطقه
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خدمات حفاظت و نگهبانی سیلوی
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
10:58 ق.ظ
خدمات حفاظتی و مراقبتی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
07:58 ق.ظ
واگذاری خدمات نگهبانی ستاد
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
واگذاری خدمات نگهبانی ستاد و
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
واگذاری خدمات نگهبانی ستاد
مركزي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
15:45 ب.ظ
حفاظت فیزیکی سیلوی
اصفهان 1397/9/17 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
تامین نیرو حفاظت فیزیکی مجتمع صنعتی
خراسان شمالي 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
خدمات نگهبانی ساختمان مرکزی
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی ساختمانهای
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی مجتمع پردازش
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
12:11 ب.ظ
08:34 ق.ظ
انتخاب پیمانکار خدمات نگهبانی ساختمان
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته