1398/03/02
14:27 ب.ظ
امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت فیزیکی
لرستان 1398/3/2 مهلت دار
12:22 ب.ظ
11:54 ق.ظ
تامین امنیت و حراست پست
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
10:50 ق.ظ
تامین 35 نفر نیرو نگهبان
مركزي 1398/3/2 اعلام نشده
10:50 ق.ظ
واگذاری امور انتظامات اوراژنس مجتمع بیمارستانی
مركزي 1398/3/2 مهلت دار
10:29 ق.ظ
تامین نیرو حفاظت فیزیکی
تهران 1398/3/2 مهلت دار
09:23 ق.ظ
1398/03/01
15:22 ب.ظ
حفاظت فیزیکی و کنترل ونظارت بر ورود و خروج
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
14:34 ب.ظ
تامین نیروهای حفاظت فیزیکی
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
13:33 ب.ظ
13:25 ب.ظ
واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی و نگهبانی
فارس 1398/3/1 مهلت دار
13:01 ب.ظ
12:46 ب.ظ
حفاظت فیزیکی و نگهبانی  پیرامونی شهرک های صنعتی
قزوين 1398/3/1 مهلت دار
12:36 ب.ظ
حفاظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت عمران
تهران 1398/3/1 مهلت دار
12:09 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به نگهبانی 7 مرکز فرهنگی و هنری
چهارمحال بختياري 1398/3/1 مهلت دار
08:45 ق.ظ
حراست فیزیکی تاسیسات اب و ساختمان اداری
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
08:29 ق.ظ
تامین امنیت و حراست از پست بعثت
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
انجام امور نگهبانی
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
07:45 ق.ظ
1398/02/31
14:50 ب.ظ
واگذاری امور انتظامات اورژانس مجتمع بیمارستان
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
14:42 ب.ظ
امور حفاظت فیزیکی
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
13:32 ب.ظ
12:54 ب.ظ
واگذاری حفاظت فیزیکی
فارس 1398/2/31 مهلت دار
12:46 ب.ظ
حفاطظت از اراضی ملی و فیزیکی شرکت
تهران 1398/2/31 مهلت دار
12:13 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت در استان 10 ردیف
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:12 ق.ظ
تامین خدمات حراستی منطقه سه عملیات انتقال گاز
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
10:35 ق.ظ
تامین نگهبان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
موضوع بکارگیری نیرو جهت امور حفاظت فیزیکی نگهبانی
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
حفاظت فیزیکی اماکن انبارها تاسیسات سطح استان
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:57 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از ارضی تحت مالکیت دولت
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
13:43 ب.ظ
تامین 7 نفر نیرو انسانی نگهبان
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
انتظامات ساختمانهای شماره 33-32-30-29-28-27-26-25-22
خراسان رضوي 1398/2/30 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
13:22 ب.ظ
انتظامات ساختمانهای شماره 33-32-30-29-28-27-26-25-22
فارس 1398/2/30 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
انتظامات ساختمانهای شماره 33-32-30-29-28-27-26-25-22
قزوين 1398/2/30 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
انتظامات ساختمانهای شماره 33-32-30-29-28-27-26-25-22
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
انتظامات ساختمانهای شماره 33-32-30-29-28-27-26-25-22
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
07:40 ق.ظ
حفاظت فیزیکی و نگهبان اماکن و انبارها و تاسیسات
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
18:34 ب.ظ
18:20 ب.ظ
قرارداد تامین نگهبان
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
تامین 7 نیروی انسانی جهت امور نگهبانی در ستاد
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
نگهبانی اکیپ و کارگر راهدار
يزد 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تامین 7 نفر نیرو انسانی نگهبانی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ