1398/02/31
08:20 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی فلزی  از خدمات مشاورین
کردستان 1398/2/31 مهلت دار
07:52 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:48 ب.ظ
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب
خدمات مهندسی اکتشاف در معدن سرب... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/16
08:28 ق.ظ
تهیه طرح های بهره برداری تهیه گزارش اکتشاف تفصیلی و تهیه نقشه های ژئو شیمیایی
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:10 ب.ظ
1398/02/11
07:54 ق.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیسی 6000 نقطه اکتشاف مواد معدنی پلی متال انومالی جنوب
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:22 ق.ظ
انجام انالیز کنترلی بر روی 31 نمونه کنترلی
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:19 ق.ظ
انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:02 ب.ظ
انالیز و مطالعه ازمایشگاهی جهت 3400 نمونه سنگی ابراهه ای پودری
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
07:45 ق.ظ
خدمات مشاوره جهت اکتشاف مواد معدنی فلزی
کردستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/04
09:12 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عمومی و
سيستان و بلوچستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عمومی و
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:25 ب.ظ
پهنه اکتشافی
پهنه اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/12/1 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عمومی و
سيستان و بلوچستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات پی جویی شناسایی و اکتشاف عموم
سيستان و بلوچستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/27
12:37 ب.ظ
عمییات اکتشاف مقدماتی مواد معدنی سطح استان جنوب
خراسان جنوبي 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت اکتشاف مقدماتی شمال
انتخاب مشاور جهت اکتشاف مقدماتی شمال... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:27 ب.ظ
ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص تعیین درصد ابرفت
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:51 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مغناطیس سنجس و گرانی سنجی در انومالی های ایران
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مغناطیس سنجس و گرانی سنجی در انومالی های ایران
يزد 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:12 ب.ظ
1397/10/29
12:56 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن
نظارت و ارزیابی معادن... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:49 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن
نظارت و ارزیابی معادن... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
07:58 ق.ظ
مشاور اکتشاف (فاز پیجویی تا تفضیلی)و دارای توانمندی احداث راه و انجام
تهران 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/18
18:44 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن در شهرستان
نظارت و ارزیابی معادن در شهرستان... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:56 ب.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی میزان در
يزد 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:13 ب.ظ
اجرای طرح عمرانی مطالعات اکتشافات منابع معدنی
زنجان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:14 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت 50 کیلومتری استان
انتخاب مشاور جهت 50 کیلومتری استان... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت طرح مطالعات ژئوفیزیک و روش مغناطیسی
آذربايجان غربي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:34 ق.ظ
تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده
تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/10
1397/08/09
15:59 ب.ظ
عملیات حفاری  و مغزه گیری  و خدمات مهندسی  و مشاوره ای به متراژ حدود 14000  متر مربع
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:04 ب.ظ
تهیه نقشه ژئو شیمیایی
تهیه نقشه ژئو شیمیایی... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/5/24 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
تهیه نقشه ژئو شیمیایی
تهیه نقشه ژئو شیمیایی... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/5/24 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
تهیه نقشه ژئو شیمیایی
تهیه نقشه ژئو شیمیایی... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
08:51 ق.ظ
تهیه نقشه  ژئو
تهیه نقشه ژئو... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:54 ب.ظ
عارضه یابی رکود فعالیت های معدنی و پیشنهاد راهکارهای
خراسان جنوبي 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/03/29
21:18 ب.ظ
خدمات مشاوره  و نظارت بر کلیه  مراحل طراحی
اصفهان 1397/3/29 اعلام نشده
1397/03/20
13:00 ب.ظ
1397/03/17
16:18 ب.ظ
1397/03/14
15:27 ب.ظ
مطالعات اکتشافی مواد معدنی
مطالعات اکتشافی مواد معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/3/13 تاریخ گذشته