1398/09/16
15:13 ب.ظ
1398/09/12
19:42 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:42 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
22:47 ب.ظ
1398/09/04
19:46 ب.ظ
انجام نظارت عالیه با استقرار مکانیز کنترلی بر نحوره نگهداتری و تعمیرات تجهیزات
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:30 ب.ظ
گرد اوری اطلاعات معدنی اکتشافی فراوری و تولید فایل های رقومی
خراسان جنوبي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
08:49 ق.ظ
1398/08/22
1398/08/18
10:27 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
هرمزگان 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
اصفهان 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در
لرستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
چهارمحال بختياري 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:03 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی هرمزگان در استان
هرمزگان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:51 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی
گيلان 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی
قزوين 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی
انجام خدمات و عملیات اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی
سيستان و بلوچستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در
خراسان رضوي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
08:55 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی چوبی
چهارمحال بختياري 1398/8/9 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی
اصفهان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:48 ق.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:18 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی مهندسی و نظارت بر ساخت و نصب تجهیزات خردایش
کرمان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/28
19:13 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:16 ب.ظ
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:05 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن
سيستان و بلوچستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن
خراسان جنوبي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
09:57 ق.ظ
خدمات پی جویی و اکتشاف و خدمات مهندسی در پهنه اکتشافی استان
خراسان شمالي 1398/7/17 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
خدمات پی جویی و اکتشاف و خدمات مهندسی در پهنه اکتشافی استان
سمنان 1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
19:08 ب.ظ
اخذ خدمات مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه مدل
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری و تعمیرات
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خدمات مشاوره در فعالیتهای اکتشاف تفصیلی بلوک 2 معدن زغالسنگ تخت
سمنان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:44 ب.ظ
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/08
11:21 ق.ظ
انجام خدمات پی جویی اکتشافات و خدمات مهندسی در پهنه اکتشافی
سمنان 1398/7/8 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری حمل و تخلیه مواد و مصالح معدنی و غیر
خراسان شمالي 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
11:43 ق.ظ