1397/09/24
13:17 ب.ظ
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/18
15:39 ب.ظ
برگزاری و مشارکت در نمایشگاه بین المللی
برگزاری و مشارکت در نمایشگاه بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:35 ب.ظ
اجرای سمینارهاو دوره های اموزشی کوتاه مدت
اجرای سمینارهاو دوره های اموزشی کوتاه مدت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/12
08:48 ق.ظ
برگزاری رویداد استارتاپی
برگزاری رویداد استارتاپی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:27 ب.ظ
واگذاری اجرای سمینارها و دوره های اموزشی کوتاه مدت سازمان برنامه و بودجه استان خراسان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:08 ق.ظ
انجام امور اجرایی تدارکات وبرگزاری همایش سرمایه گذاری در شهر جدید
انجام امور اجرایی تدارکات وبرگزاری همایش سرمایه گذاری در شهر جدید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:58 ق.ظ
برونسپاری بهره برداری مجتمع گردشگری در
برونسپاری بهره برداری مجتمع گردشگری در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:00 ب.ظ
برگزاری کلینیک صنعت سیار نمایشگاه
برگزاری کلینیک صنعت سیار نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن
انجام خدمات غرفه بندی سالن های نمایشگاهی و سایر اماکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:05 ب.ظ
برپایی و انجام کلیه امور اجرایی مربوط به جشنواره
برپایی و انجام کلیه امور اجرایی مربوط به جشنواره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تجهیز غرفه شرکت شهرکهای صنعتی
تجهیز غرفه شرکت شهرکهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:46 ق.ظ
خدمات مربوط به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی
خدمات مربوط به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
09:59 ق.ظ
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت اپ و کار گزار شناسایی
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت اپ و کار گزار شناسایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
برگزاری هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی
برگزاری هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:56 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
12:51 ب.ظ
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت اب و
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت اب و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:58 ب.ظ
برگزاری رویداد استارت اپ
برگزاری رویداد استارت اپ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:08 ب.ظ
نمایشگاه توانمندی های تولیدی
نمایشگاه توانمندی های تولیدی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
14:13 ب.ظ
برگزاری همایش روز جهانی
برگزاری همایش روز جهانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/7/15 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
حضور خوشه نفت و گاز در نمایشگاه نفت و گاز
حضور خوشه نفت و گاز در نمایشگاه نفت و گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:42 ق.ظ
نمایشگاه توانمندی تولیدی صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری
نمایشگاه توانمندی تولیدی صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:43 ب.ظ
برگزاری رویداد یک روزه استارتاپ ویژه صنایع کوچک و متوسط استان
برگزاری رویداد یک روزه استارتاپ ویژه صنایع کوچک و متوسط استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:02 ب.ظ
نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی و
نمایشگاه توانمندی های تولیدی صادراتی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
برگزاری همایش و ارائه خدمات پشتیبانی
برگزاری همایش و ارائه خدمات پشتیبانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:16 ب.ظ
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه
طراحی و اجرای غرفه نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
08:13 ق.ظ
برگزاری همایش و ارائه
برگزاری همایش و ارائه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:00 ب.ظ
طراحی ساخت و اجاره غرفه به متراژ 173/25 مترمربع و 60 متر
طراحی ساخت و اجاره غرفه به متراژ 173/25 مترمربع و 60 متر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:32 ق.ظ
ساخت غرفه سازمان
ساخت غرفه سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:23 ق.ظ
طراحی ساخت و اجاره غرفه به متراژ
طراحی ساخت و اجاره غرفه به متراژ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
طراحی و ساخت غرفه سازمان فضایی ایران
طراحی و ساخت غرفه سازمان فضایی ایران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:04 ق.ظ
طراحی و براورد نمایشگاه دائمی صنایع دستی
طراحی و براورد نمایشگاه دائمی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:18 ق.ظ
خدمات نمایشگاه ملی صنایع دستی
خدمات نمایشگاه ملی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/03
14:13 ب.ظ
غرفه سازی چاپ و نصب بنر برای نمایشگاه هفته دولت
غرفه سازی چاپ و نصب بنر برای نمایشگاه هفته دولت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:27 ب.ظ
برگزاری سومین نمایشگاه منطقه ای سوغات محلی و گردشگری
برگزاری سومین نمایشگاه منطقه ای سوغات محلی و گردشگری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:02 ق.ظ
واگذاری لیدر برنامه
واگذاری لیدر برنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/30 اعلام نشده
1397/05/29
10:21 ق.ظ
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:54 ب.ظ
انجام امور اجرایی پاویون خوشه های فرش کشور
انجام امور اجرایی پاویون خوشه های فرش کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
11:29 ق.ظ
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در محل پارک جنگلی
برپایی نمایشگاه صنایع دستی در محل پارک جنگلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
13:16 ب.ظ
برپائی نمایشگاه صنایع دستی در محل
برپائی نمایشگاه صنایع دستی در محل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/23 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
انجام امور اجرایی پاویون خوشه های فرش
انجام امور اجرایی پاویون خوشه های فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/16
18:20 ب.ظ
برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز
برپایی 30 غرفه به ابعاد 3*3 در فضای باز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
15:29 ب.ظ
برپایی 30 غرفه به ابعاد3*3 در فضای باز نمایشگاهی
برپایی 30 غرفه به ابعاد3*3 در فضای باز نمایشگاهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/09
16:44 ب.ظ
ساخت 60 متر غرفه نمایشگاهی در
ساخت 60 متر غرفه نمایشگاهی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
09:22 ق.ظ
برگزاری نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/6 اعلام نشده
1397/05/04
11:23 ق.ظ
نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی و سوغات محلی
نمایشگاه اختصاصی صنایع دستی و سوغات محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/4 اعلام نشده
1397/05/03
17:36 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی بر امور پیمانکاری نمایشگاه
انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی بر امور پیمانکاری نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/5/3 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
پیاده سازی مدل حمایتی ایده تا سرمایه کذاری با محوریت توانمند سازی
پیاده سازی مدل حمایتی ایده تا سرمایه کذاری با محوریت توانمند سازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:38 ب.ظ
نصب و اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاه
نصب و اجاره تجهیزات غرفه نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/30
16:04 ب.ظ
اجرای نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان
اجرای نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/21
11:45 ق.ظ
اجرای نمایشگاه توانمند های صنایع
اجرای نمایشگاه توانمند های صنایع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/4/21 تاریخ گذشته