1397/11/30
15:41 ب.ظ
واگذاری پیگیری و کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینالهای مرکزی و شمال غرب
کردستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/28
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
07:43 ق.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستان های
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
18:32 ب.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش بخش های
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش بخش های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران روستاهای تحت پوشش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:05 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/25 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
14:19 ب.ظ
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 مهلت دار
14:03 ب.ظ
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
واگذاری پیگیری وصول مطالبات و نماینده
واگذاری پیگیری وصول مطالبات و نماینده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
14:25 ب.ظ
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی
واگذاری امور پیگیری وصول مطالبات و نماینده بانک در دفاتر اسناد رسمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
وصول مطالبات ابفا
وصول مطالبات ابفا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی
وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:56 ب.ظ
ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری
ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/21 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/18
13:20 ب.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:16 ب.ظ
پیگیری وصول چکهای برگشتی و ارا کمیسیون ماده 77
پیگیری وصول چکهای برگشتی و ارا کمیسیون ماده 77... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/17 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
امور نظارت و پیگیری و وصول مطالبات
امور نظارت و پیگیری و وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/11/17 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
امور نظارت و پیگیری و وصول مطالبات
امور نظارت و پیگیری و وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/17 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
نظارت و پیگیری وصول مطالبات استان
نظارت و پیگیری وصول مطالبات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/17 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
نظارت و پیگیری وصول مطالبات استان
نظارت و پیگیری وصول مطالبات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/17 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
12:27 ب.ظ
واگذاری قرائت کنتور توزیع صورتحساب
واگذاری قرائت کنتور توزیع صورتحساب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات سطح استان
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شرکت ها و
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شرکت ها و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:52 ق.ظ
خدمات مشاوره حقوقی
خدمات مشاوره حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
پیگیری وصول چک های برگشتی و اراء کمیسیون
پیگیری وصول چک های برگشتی و اراء کمیسیون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/15 مهلت دار
09:31 ق.ظ
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده  قانونی شهر
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده قانونی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:03 ب.ظ
واگذاری انجام مطلق خدمات و اقدامات حقوقی قضایی و ثبتی
واگذاری انجام مطلق خدمات و اقدامات حقوقی قضایی و ثبتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/14 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
واگذاری پروژه وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها
واگذاری پروژه وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره حقوقی
انجام خدمات مشاوره حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/14 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
پیگیری وصول چک های برگشتی و
پیگیری وصول چک های برگشتی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/14 مهلت دار
1397/11/13
19:17 ب.ظ
واگذاری انجام مطلق خدمات و اقدامات حقوقی قضایی و ثبتی
واگذاری انجام مطلق خدمات و اقدامات حقوقی قضایی و ثبتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
پروژه وصل مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه
پروژه وصل مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
08:11 ق.ظ
قرائت لوازم اندازه گیری توزیع قبوض مشترکین  عادی و دیماندی
قرائت لوازم اندازه گیری توزیع قبوض مشترکین عادی و دیماندی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
08:20 ق.ظ
قرائت لوازم اندازه گیری توزیع قبوض مشترکین  عادی و دیماندی و وصل مطالبات
قرائت لوازم اندازه گیری توزیع قبوض مشترکین عادی و دیماندی و وصل مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/04
14:01 ب.ظ
عملیات وصول مطالبات معوقه مشترکین
عملیات وصول مطالبات معوقه مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
15:56 ب.ظ
اجرای ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث
اجرای ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
برونسپاری وصول مطالبات استان
برونسپاری وصول مطالبات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
واگذاری امور حقوقی در استان
واگذاری امور حقوقی در استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/3 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سال های
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سال های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/3 اعلام نشده
07:54 ق.ظ
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای
واگذاری وصول مطالبات بیمه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
13:28 ب.ظ
انجام امور حقوقی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابخیزداری
انجام امور حقوقی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/2 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
شفاف سازی مطالبات شهرداری
شفاف سازی مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
07:37 ق.ظ
واگذاری عملیات مربوط به  قرائت کنتور توزیع قبض ارائه گزارشات ممیزی
واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور توزیع قبض ارائه گزارشات ممیزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
12:58 ب.ظ
کارگزار وصول مطالبات
کارگزار وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته