1398/05/31
18:29 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو حقوقی
جذب 11 نفر نیرو حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/29
13:24 ب.ظ
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/29 مهلت دار
1398/05/27
18:44 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
وصول مطالبات  اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و اصلاح قرارداد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:37 ق.ظ
وصول مطالبات  اب بها و تعهدات اب و فاضلاب مشترکین بدهکار اب و فاضلاب
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب و فاضلاب مشترکین بدهکار اب و فاضلاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:54 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:08 ق.ظ
خدمات وصول مطالبات برقی مصرفی در
خدمات وصول مطالبات برقی مصرفی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/22
19:39 ب.ظ
رسیدگی به امور و مسائل مربوط به امور حقوقی
رسیدگی به امور و مسائل مربوط به امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:42 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای حقوقی فنی و اداری
واگذاری فعالیتهای حقوقی فنی و اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه و اقساط اب بها و حقوق انشعابات و تصحیح قرارداد انشعاب اب فاضلاب منطقه
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:16 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای تابعه شهرستان
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای تابعه شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
دریافت معوقات و مطالبات شرکت اب منطقه ای اصفهان
دریافت معوقات و مطالبات شرکت اب منطقه ای اصفهان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/19 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
خدمات وصول  مطالبات برق مصرفی
خدمات وصول مطالبات برق مصرفی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
شناسایی کارگزاران درامدی شهرداری
شناسایی کارگزاران درامدی شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
10:22 ق.ظ
خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین گاز
خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
وصول مطالبات صنواتی مشترکین روستاهای تحت پوشش امور ابفا
وصول مطالبات صنواتی مشترکین روستاهای تحت پوشش امور ابفا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:17 ب.ظ
پیگیری دریافت موقوات و مطالبات حق
پیگیری دریافت موقوات و مطالبات حق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت وصول
بکارگیری پیمانکار جهت وصول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو حقوقی
جذب 11 نفر نیرو حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها
وصول مطالبات معوقه اب بها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
رسیدگی وشرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری
رسیدگی وشرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء
وصول مطالبات معوقه اب بهاء... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:22 ق.ظ
خدمات موردنیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و اموزش و بهبود منابع
خدمات موردنیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و اموزش و بهبود منابع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به چاپ توزیع فیش نوسازی اصناف پسماندهای شهری و پیگیری وصول عوارض
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
15:15 ب.ظ
انجام  خدمات امور حقوقی اداری و سامانه 131 حفظ کاربری
انجام خدمات امور حقوقی اداری و سامانه 131 حفظ کاربری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
انجام  خدمات امور حقوقی اداری و سامانه 131 حفظ کاربری
انجام خدمات امور حقوقی اداری و سامانه 131 حفظ کاربری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:58 ق.ظ
تامین نیرو انسانی امور حقوقی
تامین نیرو انسانی امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:56 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:56 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها مشترکین استان
وصول مطالبات معوقه اب بها مشترکین استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
پیگیری وصول مطالبات بدهی برق مصرفی در تعرفه های کشاورزی صنعتی عمومی
پیگیری وصول مطالبات بدهی برق مصرفی در تعرفه های کشاورزی صنعتی عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/2 اعلام نشده
1398/05/01
18:16 ب.ظ
وصول درامدهای شرکت
وصول درامدهای شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
وصول مطالبات امورهای شهرستانهای استان
وصول مطالبات امورهای شهرستانهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
پیگیری وصول مطالبات بدهی برق مصرفی توسعه موسسه حقوقی در
پیگیری وصول مطالبات بدهی برق مصرفی توسعه موسسه حقوقی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:08 ب.ظ
تامین نیرو
تامین نیرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
تامین نیرو انسانی امور حقوقی
تامین نیرو انسانی امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/4/31 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
وصول مطالبات امورهای
وصول مطالبات امورهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/4/31 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
واگذاری پروژه وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه
واگذاری پروژه وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:02 ب.ظ
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
ارائه خدمات حقوقی
ارائه خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/30 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه
وصول مطالبات حق اشتراکی و اب بها معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:55 ب.ظ
جذب نیروی حقوقی
جذب نیروی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:26 ب.ظ
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:34 ق.ظ
ارائه خدمات حقوقی
ارائه خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/22 تاریخ گذشته