1397/09/22
12:10 ب.ظ
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
08:21 ق.ظ
واگذاری انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد
واگذاری انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
08:53 ق.ظ
انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد و مناطق برق
انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده ستاد و مناطق برق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/01
07:18 ق.ظ
واگذاری وصول چک های برگشتی و مطالبات شهرداری
واگذاری وصول چک های برگشتی و مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/03
07:45 ق.ظ
واگذاری وصول چک های برگشتی ومطالبات شهرداری
واگذاری وصول چک های برگشتی ومطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:17 ق.ظ
خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی و دعاوی و تحصیل اراضی
خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی و دعاوی و تحصیل اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:36 ق.ظ
انجام امور حقوقی ابلاغی از سوی کارفرما و نیز
انجام امور حقوقی ابلاغی از سوی کارفرما و نیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
واگذاری وصول اقساط معوقه تسهیلات پرداخت شده
واگذاری وصول اقساط معوقه تسهیلات پرداخت شده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/7/26 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
08:53 ق.ظ
امور مربوط به انجام امور حقوقی و وصول مطالبات
امور مربوط به انجام امور حقوقی و وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/22
09:02 ق.ظ
انجام فعالیتهای حقوقی در زمینه مرتبط با برق های غیرمجاز
انجام فعالیتهای حقوقی در زمینه مرتبط با برق های غیرمجاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
09:14 ق.ظ
تعیین اجاره بهاء و ارزیابی املاک تحت
تعیین اجاره بهاء و ارزیابی املاک تحت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/19 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
انجام فعالیت های حقوقی مرتبط با برق های غیرمجاز
انجام فعالیت های حقوقی مرتبط با برق های غیرمجاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
09:24 ق.ظ
مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی
مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی و دعاوی و تحصیل اراضی
خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی و دعاوی و تحصیل اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
19:38 ب.ظ
اخذ سند تک برگ و کاداستر اراضی ملی
اخذ سند تک برگ و کاداستر اراضی ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
14:05 ب.ظ
ثبت و راه اندازی تعاونی تامین نیاز خوشه
ثبت و راه اندازی تعاونی تامین نیاز خوشه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:27 ب.ظ
وصول مطالبات به بخش خصوصی
وصول مطالبات به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:29 ب.ظ
ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه توسط کارشناس رسمی دادگستری
مازندران 1397/7/11 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
واگذاری انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده
واگذاری انجام کلیه خدمات حقوقی در محدوده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:00 ب.ظ
تجدید ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه
تجدید ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
18:56 ب.ظ
انجام خدمات حقوقی و تحصیل اراضی شرکت گاز استان
انجام خدمات حقوقی و تحصیل اراضی شرکت گاز استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/08
13:31 ب.ظ
اخذ سند اراضی دولتی (ملی - موات- تفکیکی)
اخذ سند اراضی دولتی (ملی - موات- تفکیکی)... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/8 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
برونسپاری وصول مطالبات معوقه
برونسپاری وصول مطالبات معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:12 ب.ظ
وصول مطالبات به بخش خصوصی
وصول مطالبات به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/7 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
برون سپاری وصول مطالبات معوقه
برون سپاری وصول مطالبات معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/7 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید خدمات مشاور توسط شرکت
خرید خدمات مشاور توسط شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:46 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت حقوقی
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
07:11 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره
ارائه خدمات مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:36 ب.ظ
اجرای مادتین 39-13
اجرای مادتین 39-13... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
10:08 ق.ظ
واگذاری امور حقوقی
واگذاری امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/17 اعلام نشده
1397/05/27
08:42 ق.ظ
نیروی خدمات مشاوره حقوقی خدمات مسکن مددجویان
نیروی خدمات مشاوره حقوقی خدمات مسکن مددجویان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
13:32 ب.ظ
جذب نیروی خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن
جذب نیروی خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/21
08:28 ق.ظ
خدمات مستغلات کمپ های مسکونی شرکت
خدمات مستغلات کمپ های مسکونی شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:36 ب.ظ
خدمات مشاوره ای و حقوقی
خدمات مشاوره ای و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
14:39 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی-املاک و
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی-املاک و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای
مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای
مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/5/17 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزار
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:42 ب.ظ
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/11
11:48 ق.ظ
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان کمیته امداد استان
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان کمیته امداد استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/11 تاریخ گذشته