1398/03/01
19:38 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه در
وصول مطالبات معوقه در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/3/1 مهلت دار
19:30 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه
وصول مطالبات معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/3/1 مهلت دار
11:15 ق.ظ
اخذ اظهارنامه مالیاتی مودیان
اخذ اظهارنامه مالیاتی مودیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
07:57 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
18:07 ب.ظ
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
11:28 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین شرکت
واگذاری انجام خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/25
19:54 ب.ظ
خدمات کارشناسی حقوقی
خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
انجام خدمات وصول بدهی های محوطه مشترکین شرکت
انجام خدمات وصول بدهی های محوطه مشترکین شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/22
11:09 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
12:31 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : 1- جدولگذاری در منطقه
انجام چند ردیف پروژه شامل : 1- جدولگذاری در منطقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/16
18:22 ب.ظ
خدمات وصول مطالبات و قطع انشعابات مشترکین بدهکار در شهرهای
خدمات وصول مطالبات و قطع انشعابات مشترکین بدهکار در شهرهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/15
18:40 ب.ظ
واگذاری وصول عوارض نوسازی اصناف بهای خدمات شهری
واگذاری وصول عوارض نوسازی اصناف بهای خدمات شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/2/15 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
ارائه احکام قلع و قمع قضایی
ارائه احکام قلع و قمع قضایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
استعلام قیمت خرید خدمت انجام خدمات پشتیبانی و سامانه 131
استعلام قیمت خرید خدمت انجام خدمات پشتیبانی و سامانه 131... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:51 ق.ظ
انجام خدمات درامدی و فروش وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات
انجام خدمات درامدی و فروش وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
انجام خدمات درامدی و فروش وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات در
انجام خدمات درامدی و فروش وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
خدمات درامدی و فروش و وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات اب فاضلاب ناحیه
خدمات درامدی و فروش و وصول مطالبات معوقه اب بها و تعهدات اب فاضلاب ناحیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:16 ق.ظ
واگذاری سنجش و ارزیابی توان سنجی کارگزاری وصول مطالبات
واگذاری سنجش و ارزیابی توان سنجی کارگزاری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
13:31 ب.ظ
وصول مطالبات اب بهاء و تعهدات اب  مشترکین بدهکار و فروش و پیش فروش انشعاب فاضلاب
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
انجام امور ابلاغات مجتمع اوراق
انجام امور ابلاغات مجتمع اوراق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:18 ب.ظ
انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات مشترکین بدهکار منطقه
انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات مشترکین بدهکار منطقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
15:12 ب.ظ
انجام امور حقوقی کارفرما
انجام امور حقوقی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/8 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
خدمات حقوقی
خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:34 ق.ظ
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و فروش و پیش فروش انشعاب
وصول مطالبات اب بها و تعهدات اب مشترکین بدهکار و فروش و پیش فروش انشعاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
08:22 ق.ظ
فراخون عمومری سنجش و ارزیابی توان سنجی کارگزار وصول مطالبات
فراخون عمومری سنجش و ارزیابی توان سنجی کارگزار وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:37 ب.ظ
خدمات مشاوره ای حقوقی
خدمات مشاوره ای حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:15 ق.ظ
انجام امور حقوقی مرتبط با
انجام امور حقوقی مرتبط با... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/3 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
قرائت توزیع صورتحساب و وصل مطالبات
قرائت توزیع صورتحساب و وصل مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/3 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
انجام امور حقوقی کارفرما از طریق کارشناسان اشنا به مسایل حقوقی
انجام امور حقوقی کارفرما از طریق کارشناسان اشنا به مسایل حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
09:02 ق.ظ
انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق
انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
10:59 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در سطح
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در سطح... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:18 ب.ظ
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در
واگذاری انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/29 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/1/29 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات
امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
19:11 ب.ظ
قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی
قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره
انجام خدمات مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
11:40 ق.ظ
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:42 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و حقوقی
انجام خدمات مهندسی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/24 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/1/24 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی تعویض
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی تعویض... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه
انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات در شهرستانهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/24 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
پیگیری های حقوقی و وصول مطالبات
پیگیری های حقوقی و وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
20:39 ب.ظ
ارائه خدمات حقوقی و تخصصی و اداری به مشاور حقوقی
ارائه خدمات حقوقی و تخصصی و اداری به مشاور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/20
10:24 ق.ظ
تهیه و بازبینی اسناد و فایلهای مناقصات جهت بارگذاری در سامانه ستاد
تهیه و بازبینی اسناد و فایلهای مناقصات جهت بارگذاری در سامانه ستاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خدمات گازبانی کنتورخوانی امداد دفتری تنظیفات وصول مطالبات تعمیرو نگهداری تاسیسات گاز در شهرستان
همدان 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/19
12:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات و خدمات
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته