1397/09/22
15:18 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی سد کله سر در قبال شخص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی سد کله سر در قبال شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/22 مهلت دار
14:33 ب.ظ
بیمه حوادث گروهی مددکاران
بیمه حوادث گروهی مددکاران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
بیمه نامه شخص ثالث 5 فقره
بیمه نامه شخص ثالث 5 فقره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از جانبازان
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از جانبازان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:19 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/9/22 مهلت دار
08:12 ق.ظ
انجام بیمه درمان تکمیلی کارکنان  به تعداد 1450 نفر
انجام بیمه درمان تکمیلی کارکنان به تعداد 1450 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/22 اعلام نشده
06:44 ق.ظ
بیمه تکمیلی ایثارگران
بیمه تکمیلی ایثارگران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
14:45 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو
بیمه شخص ثالث خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/21 مهلت دار
14:02 ب.ظ
7 فقره  بیمه نامه شخص ثالث
7 فقره بیمه نامه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
بیمه تکمیلی جانبازان  و افراد تحت تکفل 45 نفر
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/21 مهلت دار
10:10 ق.ظ
بیمه عمر اجباری کارمندان 600 نفر
بیمه عمر اجباری کارمندان 600 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
بیمه عمر اختیاری همکاران
بیمه عمر اختیاری همکاران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و مسئولیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
09:10 ق.ظ
بیمه شخص ثالث خودروها
بیمه شخص ثالث خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:17 ب.ظ
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/20 مهلت دار
11:50 ق.ظ
بیمه بدنه وسایل نقلیه
بیمه بدنه وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:45 ب.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان
بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از
پوشش بیمه ای حدود 460 نفر از... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خدمات بیمه گروهی مازاد درمان پرسنل شهرداری بیمه تکمیلی
خدمات بیمه گروهی مازاد درمان پرسنل شهرداری بیمه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/19 مهلت دار
06:54 ق.ظ
واگذاری بررسی اسناد بیمه ای و پرونده های
واگذاری بررسی اسناد بیمه ای و پرونده های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:26 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و زلزله و اتشفشان و انفجار
بیمه اتش سوزی و زلزله و اتشفشان و انفجار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
صدور بیمه نامه بدنه و شخص ثالث 34 دستگاه خودرو سبک و سنگین
صدور بیمه نامه بدنه و شخص ثالث 34 دستگاه خودرو سبک و سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای 4000 نفر
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای 4000 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
بیمه حوادث
بیمه حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی سد
بیمه مسئولیت مدنی سد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
05:43 ق.ظ
واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به بخش
واگذاری خدمات مربوط به کارگزاری بیمه اعضای خود به بخش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
14:26 ب.ظ
پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات بیمه ای
پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان و سایر خدمات بیمه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اداری 67 نفر
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اداری 67 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
بیمه تکمیل درمان کارکنان جانباز شاغل و بازنشسته + افراد تحت تکفل
بیمه تکمیل درمان کارکنان جانباز شاغل و بازنشسته + افراد تحت تکفل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
برقراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری
برقراری بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو و بیمه ساختمان و...
واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو و بیمه ساختمان و...... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:41 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و حوادث طبیعی و زلزله و اتشفشان و...
بیمه اتش سوزی و حوادث طبیعی و زلزله و اتشفشان و...... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:04 ب.ظ
بیمه اتش سوزی صاعقه زلزله و اتشفشانی
بیمه اتش سوزی صاعقه زلزله و اتشفشانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
بیمه تکمیل درمان
بیمه تکمیل درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان
بیمه اتش سوزی ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان اداره کل و
بیمه اتش سوزی ساختمان اداره کل و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
واگذاری بیمه ی درمان تکمیلی گروهی حدود 80 نفر
واگذاری بیمه ی درمان تکمیلی گروهی حدود 80 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/14 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو های سنگین و نیمه سنگین
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو های سنگین و نیمه سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
انجام خدمات بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیلی
انجام خدمات بیمه عمر و حادثه و بیمه تکمیلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/9/14 مهلت دار
10:21 ق.ظ
انجام خدمات بیمه جامع  مسئولیت شهرداری
انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/9/14 مهلت دار
09:22 ق.ظ
بیمه نامه تمام خطر
بیمه نامه تمام خطر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال ضخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال ضخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
بیمه نامه های عمر و حوادث
بیمه نامه های عمر و حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
انجام بیمه حوادث اتش سوزی سیل زلزله ساختمان های
انجام بیمه حوادث اتش سوزی سیل زلزله ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
18:41 ب.ظ
انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه نامه
انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه نامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/13 اعلام نشده