1398/02/31
18:29 ب.ظ
واگذاری امور بیمه های آتش سوزی و مسئولیت
واگذاری امور بیمه های آتش سوزی و مسئولیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
13:23 ب.ظ
تمدید بیمه خص ثالث وبدنه خودروهای سبک سنگین ماشین الات ساختمانی
تمدید بیمه خص ثالث وبدنه خودروهای سبک سنگین ماشین الات ساختمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 مهلت دار
12:06 ب.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان و اثاثیه منازل مسکونی شهر
بیمه اتش سوزی ساختمان و اثاثیه منازل مسکونی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
12:03 ب.ظ
جذب یکی از شرکت های بیمه گر جهت پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری
جذب یکی از شرکت های بیمه گر جهت پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:39 ق.ظ
بیمه مسئولیت جامع شهری
بیمه مسئولیت جامع شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:37 ق.ظ
اجرای خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری
اجرای خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:11 ق.ظ
بیمه تکمیلی پرسنل سهرداری
بیمه تکمیلی پرسنل سهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
19:44 ب.ظ
بیمه تمام خط ماشین الات سنگین
بیمه تمام خط ماشین الات سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
خدمات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
خدمات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
18:08 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
13:59 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین و ماشین الات ساختمانی
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین و ماشین الات ساختمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 مهلت دار
13:10 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
بیمه تکمیل پرسنل شهرداری حدودا 750 نفر
بیمه تکمیل پرسنل شهرداری حدودا 750 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل
بیمه تکمیل درمان پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/30 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
بیمه ماشین الات
بیمه ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان شهید
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان شهید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
07:32 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
19:56 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث 108 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری
صدور بیمه نامه شخص ثالث 108 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
18:31 ب.ظ
فالعیت های جنبی خدمات مالی بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
فالعیت های جنبی خدمات مالی بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بیمه ایستگاه های سنجش به تعداد 12 ایستگاه
بیمه ایستگاه های سنجش به تعداد 12 ایستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران بومی روزمزد در مناطق بحرانی استان
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
بیمه نامه شخص ثالث 48 مورد
بیمه نامه شخص ثالث 48 مورد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
بیمه شخص ثالث وبدنه خودروهای
بیمه شخص ثالث وبدنه خودروهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
20:06 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی خودرو برقی 14 نفره
بیمه مسئولیت مدنی خودرو برقی 14 نفره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
دعوت کارگزار رسمی بیمه جهت یکپارچه سازی امور بیمه ای وزارت
دعوت کارگزار رسمی بیمه جهت یکپارچه سازی امور بیمه ای وزارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
19:04 ب.ظ
بیمه تمام خطر 24 دستگاه ماشین الات سنگین
بیمه تمام خطر 24 دستگاه ماشین الات سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
12:47 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان تابعه شهرداری
بیمه تکمیلی درمان کارکنان تابعه شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
بیمه اتش سوزی اموال
بیمه اتش سوزی اموال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث امبولانس تویوتا هایس
بیمه بدنه و شخص ثالث امبولانس تویوتا هایس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
09:09 ق.ظ
بیمه تکمیلی درمان و عمر
بیمه تکمیلی درمان و عمر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
بیمه جامع تمام خطر مهندسی کلیه اموال و املاک و تاسیسات جبران هر گونه خسارت مالی به
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان ستاد مرکزی مناطق5 گانه
بیمه تکمیلی درمان کارکنان ستاد مرکزی مناطق5 گانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:12 ب.ظ
بیمه ایستگاه های سنجش کیفیت هوای اداره محیط زیست
بیمه ایستگاه های سنجش کیفیت هوای اداره محیط زیست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی و عمر کارکنان
بیمه درمان تکمیلی و عمر کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری
بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان
تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/26 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
بیمه نامه ثالث 4 دستگاه خودرو بیمه بدنه یک دستگاه خودرو
بیمه نامه ثالث 4 دستگاه خودرو بیمه بدنه یک دستگاه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
91 فقره بیمه نامه شخص ثالث و بدنه
91 فقره بیمه نامه شخص ثالث و بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:08 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان و عمر کارکنان
بیمه تکمیلی درمان و عمر کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
بیمه بدنه 4 دستگاه گریدر
بیمه بدنه 4 دستگاه گریدر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:44 ب.ظ
بیمه یکساله سگهای موادیاب گمرک
بیمه یکساله سگهای موادیاب گمرک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
بیمه تمام خطر پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اب اراضی
بیمه تمام خطر پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اب اراضی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید خدمات جهت ب ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی نیروها و پرداخت مالیات
خرید خدمات جهت ب ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی نیروها و پرداخت مالیات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
بیمه اتش سوزی انبار سازمان
بیمه اتش سوزی انبار سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
بیمه شخص ثالث ماشین الات سبک ونیمه سنگین
بیمه شخص ثالث ماشین الات سبک ونیمه سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته