1398/09/23
13:41 ب.ظ
انجام حسابرسی شرکتهای تعاونی
انجام حسابرسی شرکتهای تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/23 مهلت دار
12:41 ب.ظ
حسابرسی شرکتهای تعاونی 2
حسابرسی شرکتهای تعاونی 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
12:41 ب.ظ
حسابرسی شرکت های تعاونی
حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
12:53 ب.ظ
انجام حسابرسی مالی
انجام حسابرسی مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
انجام حسابرسی صورتهای مالی
انجام حسابرسی صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
10:18 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره در امور بودجه با شخص حقیقی
خرید خدمات مشاوره در امور بودجه با شخص حقیقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
15:26 ب.ظ
انجام حسابرسی از تعاونی ها
انجام حسابرسی از تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
13:31 ب.ظ
خرید خدمات مالی و نظارتی و کنترلی
خرید خدمات مالی و نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
12:27 ب.ظ
واگذاری عملیات حسابرسی شهرداری بروجرد و سازمان های
واگذاری عملیات حسابرسی شهرداری بروجرد و سازمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
14:14 ب.ظ
نظارت و حسابرسی تعاونی ها
نظارت و حسابرسی تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام حسابرسی از تعاونیها
انجام حسابرسی از تعاونیها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/9/18 مهلت دار
11:47 ق.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن سطح استان
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:00 ب.ظ
اجرای حسابرسی و رسیدگی مالی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی
اجرای حسابرسی و رسیدگی مالی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/17 مهلت دار
10:11 ق.ظ
تهیه و نصب علائم اطلاعاتی انتظامی اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت ایمن سازی
تهیه و نصب علائم اطلاعاتی انتظامی اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت ایمن سازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:21 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن سطح استان
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/9/16 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
رسیدگی به پرداخت های مالیات بر ارزش افزوده شهرداری چهارباغ
رسیدگی به پرداخت های مالیات بر ارزش افزوده شهرداری چهارباغ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
13:13 ب.ظ
نظارت و حسابرسی تعاونی ها در سال 98
نظارت و حسابرسی تعاونی ها در سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:28 ب.ظ
انجام حسابرسی از تعاونیها
انجام حسابرسی از تعاونیها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
مشاوره جهت حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک
مشاوره جهت حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
14:23 ب.ظ
حسابرسی مالی سال 99
حسابرسی مالی سال 99... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
انتخاب مشاور خدمات حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات ارتباطان فاوا در
انتخاب مشاور خدمات حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات ارتباطان فاوا در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/12 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی
انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:52 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه سازمان ملی زمین و مسکن
خدمات مالی و حسابداری حوزه سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
نظارت و حسابرسی تعاونی ها
نظارت و حسابرسی تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره امور مالی و حسابداری
انجام خدمات مشاوره امور مالی و حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
عملیات حسابرسی شهرداری
عملیات حسابرسی شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/11 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی
انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
09:45 ق.ظ
واگذاری خدمات حسابرسی مجموعه دانشگاه و واحدهای تابعه
واگذاری خدمات حسابرسی مجموعه دانشگاه و واحدهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:59 ب.ظ
حسابرسی صورت های مالی تلفیقی  سال مالی منتهی
حسابرسی صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند1399
حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند1399... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
خدمات حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی
خدمات حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی ااره کل
واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی ااره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی
واگذاری خدمات حسابداری مالی کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
رسیدگی به پرداخت های مالیات برارزش افزوده
رسیدگی به پرداخت های مالیات برارزش افزوده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/9 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی
حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:43 ق.ظ
کاداستر و اخذ سند مالکیت به اراضی ملی و انجام امورات مربوط به پرونده های ممیزی اراضی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
کاداستر و اخذ سند مالکیت به اراضی ملی و انجام امورات مربوط به پرونده های ممیزی اراضی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:59 ب.ظ
واگذاری خدمات حسابرسی مجموعه
واگذاری خدمات حسابرسی مجموعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
رشیدگی به پرداختهای مالیات برا ارزش افزوده شهرداری
رشیدگی به پرداختهای مالیات برا ارزش افزوده شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/05
21:31 ب.ظ
واگذاری مطالعات اقتصادی پروژه  تکمیل مرکز شهرک صنعتی کاویان فریمان و حجم سرمایه گذاری 33074 میلیون ریال
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
ارائه مطالعات اقتصادی و گزارش توجیهی فنی مالی پروژه تکمیل مرکز اموزش
ارائه مطالعات اقتصادی و گزارش توجیهی فنی مالی پروژه تکمیل مرکز اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
حسابرسی دو شرکت تعاونی
حسابرسی دو شرکت تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:42 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه
خدمات مالی و حسابداری حوزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:21 ب.ظ
حسابرسی شرکت های تعاونی
حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
حسابرسی شرکت های تعاونی 2
حسابرسی شرکت های تعاونی 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تنظیفات و حسابدار 6 نیرو تنظیفات
تنظیفات و حسابدار 6 نیرو تنظیفات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:48 ب.ظ
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی نظارتی طبق استاندرادهای متداول حسابداری
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته