1398/05/27
08:03 ق.ظ
انجام حسابرسی سال مالی 97شهرداری
انجام حسابرسی سال مالی 97شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
14:07 ب.ظ
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
19:08 ب.ظ
انتخاب حسابرس رسمی
انتخاب حسابرس رسمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/17
10:15 ق.ظ
انجام عملیات حسابرسی اسناد مالی سالهای 94-95 شهرداری
انجام عملیات حسابرسی اسناد مالی سالهای 94-95 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/14
12:10 ب.ظ
مشاورمالی و حسابرسی
مشاورمالی و حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:14 ب.ظ
برون سپاری حسابرسی داخلی
برون سپاری حسابرسی داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:27 ب.ظ
برو سپاری حسابرسی داخلی
برو سپاری حسابرسی داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
برونسپاری حسابرسی داخلی
برونسپاری حسابرسی داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:34 ب.ظ
حسابرسی شرکت مهندسی و تولید ماسین الات راهسازی معدنی
حسابرسی شرکت مهندسی و تولید ماسین الات راهسازی معدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
انجام عملیات حسابرسی استاد مالی سال های94-95
انجام عملیات حسابرسی استاد مالی سال های94-95... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:42 ب.ظ
بازرسی در قالب گزارشهای شش ماهه و یکساله
بازرسی در قالب گزارشهای شش ماهه و یکساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:51 ب.ظ
حسابرسی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه
حسابرسی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
حسابرسی سال97 شهرداری و کلیه سازمان
حسابرسی سال97 شهرداری و کلیه سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/01
13:08 ب.ظ
حسابرسی عملکرد سال 98
حسابرسی عملکرد سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/5/1 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
حسابرسی سال مالی 1397
حسابرسی سال مالی 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/31
12:28 ب.ظ
انجام عملیات حسابرسی اسناد مالی سالهای 94 و 95
انجام عملیات حسابرسی اسناد مالی سالهای 94 و 95... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/4/31 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
انجام حسابرسی سال مالی 1397 شهرداری
انجام حسابرسی سال مالی 1397 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/4/31 اعلام نشده
1398/04/30
14:19 ب.ظ
مشاور مالی و حسابرسی
مشاور مالی و حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:24 ب.ظ
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن
ارائه خدمات حرفه ای مالی حسابداری کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
حسابرسی سال مالی 1397
حسابرسی سال مالی 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/22
13:20 ب.ظ
انجام حسابرسی سالهای مالی 1388 تا 1390 و 1395 تا 1397
انجام حسابرسی سالهای مالی 1388 تا 1390 و 1395 تا 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/21
20:12 ب.ظ
انجام حسابرسی عملکرد سال مالی98
انجام حسابرسی عملکرد سال مالی98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/4/21 اعلام نشده
1398/04/17
07:50 ق.ظ
خرید خدمات مالی حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن
خرید خدمات مالی حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/16
15:09 ب.ظ
خرید خدمات مالی حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن
خرید خدمات مالی حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
حسابرسی شهرداری  و سازمانهای وابسته
حسابرسی شهرداری و سازمانهای وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/4/16 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
خرید خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن
خرید خدمات مالی و حسابداری سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/15
08:12 ق.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
14:10 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:36 ب.ظ
برونسپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری
برونسپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
حسابرسی صورتهای مالی سال 97
حسابرسی صورتهای مالی سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/4/10 اعلام نشده
1398/04/09
09:49 ق.ظ
واگذاری وصول چک های برگشتی
واگذاری وصول چک های برگشتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/04
14:00 ب.ظ
حسابرسی صورت های مالی سال 96شهرداری همدان و سازمان های وابسته
حسابرسی صورت های مالی سال 96شهرداری همدان و سازمان های وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/4/4 اعلام نشده
1398/04/02
14:25 ب.ظ
امور اداری مالی خدماتی عمومی
امور اداری مالی خدماتی عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:09 ب.ظ
واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی فنی مالی اداری به صورت حجمی
واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی فنی مالی اداری به صورت حجمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/27
09:28 ق.ظ
خدمات مشاوره مالی و بازرگانی
خدمات مشاوره مالی و بازرگانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/25
19:03 ب.ظ
واگذاری حسابرسی  سال 97
واگذاری حسابرسی سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/3/25 اعلام نشده
18:47 ب.ظ
انجام حسابرسی سال مالی 1398 شهرداری وموسسات وابسته
انجام حسابرسی سال مالی 1398 شهرداری وموسسات وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/3/25 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
مربوط به حسابرسی سال مالی شهرداری گرگان و سازمان های وابسته
مربوط به حسابرسی سال مالی شهرداری گرگان و سازمان های وابسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/3/25 اعلام نشده
1398/03/22
08:24 ق.ظ
مطالعه شهرسازی -مطالعه بازار - مطالعات مالی
مطالعه شهرسازی -مطالعه بازار - مطالعات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/20
11:17 ق.ظ
خدمات کارشناسی و مشاوره مالی و اداری
خدمات کارشناسی و مشاوره مالی و اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
امور دفتری اداری مالی پشتیبانی -
امور دفتری اداری مالی پشتیبانی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:38 ق.ظ
خدمات حسابرسی
خدمات حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
08:09 ق.ظ
انجام حسابرسی سال 98 شهرداری بجنورد و سازمان های
انجام حسابرسی سال 98 شهرداری بجنورد و سازمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:33 ب.ظ
واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین ستاد
واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین ستاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/3/11 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
انجام امور اداری مالی خدماتی نظارتی و ..
انجام امور اداری مالی خدماتی نظارتی و ..... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/3/11 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
انجام بخشی خدمات مالی و اداری نواحی بهارستان
انجام بخشی خدمات مالی و اداری نواحی بهارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:49 ب.ظ
انجام خدمات کارشناسی مشاوره مالی و اداری موردنیاز
انجام خدمات کارشناسی مشاوره مالی و اداری موردنیاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/8 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
انجام خدمات حجمی  بخش مالی بازرگانی و خدمات
انجام خدمات حجمی بخش مالی بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
09:22 ق.ظ
انجام حسابرسی عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان ایلام
انجام حسابرسی عملکرد سازمان همیاری شهرداری های استان ایلام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/3/7 اعلام نشده