1398/03/02
07:36 ق.ظ
بررسی و رسیدگی اسناد و مدارک اکیپها
بررسی و رسیدگی اسناد و مدارک اکیپها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:56 ب.ظ
حسابرسی سال 96 و 97
حسابرسی سال 96 و 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/3/1 مهلت دار
13:22 ب.ظ
حسابرسی صورتهای مالی سال 97
حسابرسی صورتهای مالی سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/29
13:04 ب.ظ
انتخاب حسابرس و بازرس برای عملیات حسابرسی تلفیقی سال مالی 1397
انتخاب حسابرس و بازرس برای عملیات حسابرسی تلفیقی سال مالی 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
11:19 ق.ظ
حسابرسی صورت های مالی سال 1397
حسابرسی صورت های مالی سال 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/26
09:54 ق.ظ
انجام کلیه کار های حسابداری در شبکه های بهداشت و درمان
انجام کلیه کار های حسابداری در شبکه های بهداشت و درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره با اهداف تهیه مالی واگذاری 14 پروژه ورزشی
خرید خدمات مشاوره با اهداف تهیه مالی واگذاری 14 پروژه ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:24 ب.ظ
انتخاب حسابرسی داخلی شرمت از طریق تشریفات
انتخاب حسابرسی داخلی شرمت از طریق تشریفات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
09:10 ق.ظ
انجام خدمات امور مهندسین مشاور کالیبراسیون تحقیق و توسعه مالی و
انجام خدمات امور مهندسین مشاور کالیبراسیون تحقیق و توسعه مالی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
08:06 ق.ظ
ارائه خدمات حرفه ای مالی کارگزینی حسابداری مشاوره مدیریت و کنترل و نظارت در 4 چوب قوانین
آذربايجان شرقي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:46 ق.ظ
حسابرسی سال 96 و 97 شهرداری پارس آباد درجه شهرداری 8 و حسابرس مورد تایید وزارت کشور باشد
اردبيل 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
برون سپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری ستاد مرکزی کمیته امداد
برون سپاری تهیه گزارش مغایرت بانکی 63 حساب جاری ستاد مرکزی کمیته امداد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:24 ق.ظ
انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی مهندسی و اداری مالی و خدماتی
انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی مهندسی و اداری مالی و خدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:04 ب.ظ
5 نفر کمک حسابرس 6 ماه
5 نفر کمک حسابرس 6 ماه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید خدمات نیرویی حسابداری (مدیریت 6 نفر حسابدار موجود طبق برآورد به مدت سه ماه )
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:59 ب.ظ
واگذاری خدمات تخصصی و پشتیبانی فنی مالی خدماتی
واگذاری خدمات تخصصی و پشتیبانی فنی مالی خدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/14 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
انتخاب حسابرسی داخلی
انتخاب حسابرسی داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/14 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
خرید خدمات پرداخت حقوق کارکنان ازاد مراکز بهداشتی درمانی کانونها و ورزشگاهها و اردوگاهها و رفاهی
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
واگذاری حسابرسی عملکرد و اسناد مالی شهرداری بم و سازمان های تابعه ان مربوط به
واگذاری حسابرسی عملکرد و اسناد مالی شهرداری بم و سازمان های تابعه ان مربوط به... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:07 ق.ظ
خرید خدمات نیرو حسابداری 6 نفر
خرید خدمات نیرو حسابداری 6 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/09
07:58 ق.ظ
انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی اداری و مالی و خدماتی
انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی اداری و مالی و خدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:44 ب.ظ
انجام خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل اموال مدیریت امور مالی
خوزستان 1398/2/7 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
حسابرسی عملکرد و اسناد مالی شهرداری بم و
حسابرسی عملکرد و اسناد مالی شهرداری بم و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
11:59 ق.ظ
انجام کلیه کارهای حسابداری در واحد های تابعه دانشگاه
انجام کلیه کارهای حسابداری در واحد های تابعه دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
12:57 ب.ظ
خدمات حجمی بخش مالی بازرگانی و خدماتی شرکت
خدمات حجمی بخش مالی بازرگانی و خدماتی شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:30 ق.ظ
امور خدمات حسابرسی
امور خدمات حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
انجام خدمات حجمی بخش مالی بازرگانی و خدمات
انجام خدمات حجمی بخش مالی بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
08:13 ق.ظ
خدمات حجمی بخش مالی و بازرگانی و خدمات
خدمات حجمی بخش مالی و بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
15:59 ب.ظ
طرح تامین مالی خرد جهت تشکیل گروه
طرح تامین مالی خرد جهت تشکیل گروه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی
حسابرسی اسناد مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
ارائه مدل برای براورد هزینه های اجتماعی اقتصادی
ارائه مدل برای براورد هزینه های اجتماعی اقتصادی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/25 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
پرداخت حقوق و مزایای تعداد60 نفر نیروی انسانی
پرداخت حقوق و مزایای تعداد60 نفر نیروی انسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:33 ق.ظ
تهیه صورتهای مالی راه اهن منتهی به 29 اسفند 97
تهیه صورتهای مالی راه اهن منتهی به 29 اسفند 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:46 ب.ظ
واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه شبانه روزی
واگذاری مدیریت پرداخت حق الزحمه کادر پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه شبانه روزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:26 ب.ظ
حسابری اسناد مالی سال 96 شورای اسلامی شهر
حسابری اسناد مالی سال 96 شورای اسلامی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:19 ق.ظ
حسابرسی داروخانه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر
حسابرسی داروخانه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:06 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکز و مناطق 5 گانه شهرداری
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شهرداری مرکز و مناطق 5 گانه شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
شرکت حسابرسی جهت داروخانه  و مرکز فیزیوتوراپی
شرکت حسابرسی جهت داروخانه و مرکز فیزیوتوراپی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/27 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تهیه صورتهای مالی منتهی به 97/12/29
تهیه صورتهای مالی منتهی به 97/12/29... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
مدیریت اجرای برنامه با رویکرد بانکداری
مدیریت اجرای برنامه با رویکرد بانکداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:19 ب.ظ
نصب و راه اندازی نظام یکپارچه  اطلاعات مدیریت مالی و اداری
نصب و راه اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت مالی و اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
واگذاری کلیه خدمات کارشناسی فنی مالی و اداری خدمات
واگذاری کلیه خدمات کارشناسی فنی مالی و اداری خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:28 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96
حسابرسی اسناد مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
حسابرسی دفاتر شهرداری
حسابرسی دفاتر شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/19
08:10 ق.ظ
ارائه مدل برای براورد هزینه های اجتماعی - اقتصادی حوزه سلامت و ایمنی و محیط زیست
تهران 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
13:48 ب.ظ
درخواست سیستم امور مالی
درخواست سیستم امور مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
13:44 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی سال 96 شوارای اسلامی شهر ، شهرداری مرکزی و مناطق 5 گانه شهرداری زاهدان
سيستان و بلوچستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید خدمات مالی
خرید خدمات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/12/15 اعلام نشده