1397/11/30
16:46 ب.ظ
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
16:55 ب.ظ
تهیه جدول داده ستاند استان
تهیه جدول داده ستاند استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
انجام امور حسابرسی پروژه های تعاونی مسکن
انجام امور حسابرسی پروژه های تعاونی مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:34 ب.ظ
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری
واگذاری امور محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها خدمات و محصولات ساری جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
خدمات کارگزاری ارزی 1 ساله
خدمات کارگزاری ارزی 1 ساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
11:41 ق.ظ
خدمات کارگزاری ارزی
خدمات کارگزاری ارزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
11:11 ق.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
09:38 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات مربوط به حسابرسی میمزی مالی و املاک وصول مطالبات
واگذاری انجام خدمات مربوط به حسابرسی میمزی مالی و املاک وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/11/23 مهلت دار
08:32 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات حسابداری
واگذاری انجام خدمات حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/16
11:44 ق.ظ
حسابرسی داروخانه و مراکز بهداشتی درمانی توانبخشی
حسابرسی داروخانه و مراکز بهداشتی درمانی توانبخشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
08:05 ق.ظ
پیگیری وصول چک های برگشتی و
پیگیری وصول چک های برگشتی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/14 مهلت دار
1397/11/13
08:03 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و
واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:04 ق.ظ
خرید خدمات مالی حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن
خرید خدمات مالی حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
07:57 ق.ظ
خرید خدمات حسابداری مالی و کنترلی و نظارتی
خرید خدمات حسابداری مالی و کنترلی و نظارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:43 ب.ظ
طراحی پیاده سازی و استقرار سیستم تهیه
طراحی پیاده سازی و استقرار سیستم تهیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:41 ق.ظ
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سال های
ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سال های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
22:30 ب.ظ
واگذاری انجام امور مالی و حسابداری
واگذاری انجام امور مالی و حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/2 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کد دوره 2336 تعداد 60 نفر 36 ساعت
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کد دوره 2336 تعداد 60 نفر 36 ساعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:39 ب.ظ
حسابرسی درمانگاه و داروخانه
حسابرسی درمانگاه و داروخانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/1 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
واگذاری حسابرسی سالانه خود و تعاونی  های وابسته در
واگذاری حسابرسی سالانه خود و تعاونی های وابسته در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:29 ق.ظ
انجام خدمات حسابداری
انجام خدمات حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
12:58 ب.ظ
کارگزار وصول مطالبات
کارگزار وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
شفاف سازی مطالبات
شفاف سازی مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
انجام خدمات حسابداری - منطقه 5
انجام خدمات حسابداری - منطقه 5... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
07:01 ق.ظ
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:36 ب.ظ
خرید تضمینی گندم در سال 98 از خدمات کارکنان دولت پس از ارائه اموزش های لازم به عنوان عامل ذیحساب
ايلام 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:20 ب.ظ
طرح مالی خرد 100 گروه
طرح مالی خرد 100 گروه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:03 ق.ظ
انجام حسابرسی سال 97شهرداری
انجام حسابرسی سال 97شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/10/22 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام خدمات مربوط به حسابرسی ممیزی مالی و املاک وصول
انجام خدمات مربوط به حسابرسی ممیزی مالی و املاک وصول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/22 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
انتخاب حسابرس داخلی
انتخاب حسابرس داخلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/16
20:55 ب.ظ
انجام خدمات  شامل :1- حسابرسی ممیزی مالی و تشخیص میزان مطالبات  شهرداری شامل عوارض
بوشهر 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:29 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به حسابرسی  ممیزی مالی و تشخیص میزان مطالبات شهرداری
انجام خدمات مربوط به حسابرسی ممیزی مالی و تشخیص میزان مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
واگذاری  بخشی از خدمات مالی اداری فنی و بهره برداری
واگذاری بخشی از خدمات مالی اداری فنی و بهره برداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:39 ق.ظ
وصول بخشی از مطالبات شرکت اب منطقه ای
وصول بخشی از مطالبات شرکت اب منطقه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
وصول مطالبات اب بها از مشترکین بدهکار
وصول مطالبات اب بها از مشترکین بدهکار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:35 ق.ظ
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
وصول اب بها از مشترکین بدهکار
وصول اب بها از مشترکین بدهکار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:44 ق.ظ
وصول مطالبات بابت مستحدثات دارای پروانه و فاقد پروانه و عوارضات نوسازی و عمران شهری و کسب و پیشه
خراسان رضوي 1397/10/10 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
برونسپاری  حجمی قسمتی  از امور مالی  یک نفر ساکن شهر
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالی یک نفر ساکن شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
فراخان موسسات حسابرسی -انجام عملیات حسابرسی سال 97
فراخان موسسات حسابرسی -انجام عملیات حسابرسی سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
18:16 ب.ظ
واگذاری حسابرسی سال های 96-95-94 اسناد مالی شهرداری
واگذاری حسابرسی سال های 96-95-94 اسناد مالی شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
وصول درامدها
وصول درامدها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
16:05 ب.ظ
انتخاب حسابرسی سال 97
انتخاب حسابرسی سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/10/8 اعلام نشده
15:26 ب.ظ
حسابرسی عملکرد سال 97 شهرداری
حسابرسی عملکرد سال 97 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/06
12:42 ب.ظ
واگذاری حسابرسی سال 96 شهرداری
واگذاری حسابرسی سال 96 شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/02
11:51 ق.ظ
وصول درامدهای معوقه شرکت
وصول درامدهای معوقه شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
12:52 ب.ظ
حسابرسی 799 دهیاری سطح استان
حسابرسی 799 دهیاری سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:17 ب.ظ
جهت استقرار سیستم مدیریت دارایی و تصحیح سیستم انبار با رعایت استانداد بین المللی
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته