1398/09/21
18:46 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی باعنوان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن
انجام طرح پژوهشی باعنوان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
برگزاری دوره اموزشی مهارتهای پیش از ازدواج
برگزاری دوره اموزشی مهارتهای پیش از ازدواج... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
18:30 ب.ظ
انجام مشاوره فردی به گروه هدف
انجام مشاوره فردی به گروه هدف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
18:29 ب.ظ
انجام دوره های اموزشی مهارتهای زندگی
انجام دوره های اموزشی مهارتهای زندگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:03 ب.ظ
انتخاب مدیریت طرح MC پروژه ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز
انتخاب مدیریت طرح MC پروژه ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
بکارگیری مشاور جهت انجا مطالعات و تهیه طرح جهت ایجاد شهر بدون مانع
بکارگیری مشاور جهت انجا مطالعات و تهیه طرح جهت ایجاد شهر بدون مانع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:44 ب.ظ
بهینه سازی سیستم نیاز سنجی اموزشی مشاغل و شاغلین
بهینه سازی سیستم نیاز سنجی اموزشی مشاغل و شاغلین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
12:53 ب.ظ
نظارت عمومی بر تعاونی ها
نظارت عمومی بر تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/9/21 مهلت دار
12:38 ب.ظ
خرید خدمات اموزشی مهارت اموزی و فرهنگی دوره انتقال به 60 دوره سواداموزی
خرید خدمات اموزشی مهارت اموزی و فرهنگی دوره انتقال به 60 دوره سواداموزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/21 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید خدمات اموزشی نهضت سواداموزی
خرید خدمات اموزشی نهضت سواداموزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان
برگزاری 10 دوره اموزشی مختص واحدهای صنعتی مشاورین و.. در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
10:14 ق.ظ
تهیه اجرای طبقه بندی مشاغل 260 نفر
تهیه اجرای طبقه بندی مشاغل 260 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:57 ق.ظ
خدمات توسعه رویکردهای مدیریت دانش محور
خدمات توسعه رویکردهای مدیریت دانش محور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
18:34 ب.ظ
دوره های اموزشی مهارتی
دوره های اموزشی مهارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
15:13 ب.ظ
ساماندهی اموال فرهنگی - تاریخی  مشاورین حقیقی و حقوقی
ساماندهی اموال فرهنگی - تاریخی مشاورین حقیقی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:06 ب.ظ
برگزاری کلاس های اموزشی مربوط به سایت های
برگزاری کلاس های اموزشی مربوط به سایت های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خدمات اموزشی پرورشی 3 باب هنرستان
خدمات اموزشی پرورشی 3 باب هنرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:32 ب.ظ
استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت
استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
19:29 ب.ظ
اجرای طرح اماده سازی شغلی افراد بهبود یافته
اجرای طرح اماده سازی شغلی افراد بهبود یافته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/19 مهلت دار
18:17 ب.ظ
واگذاری نظارت بر فعالیت شرکت های تعاونی
واگذاری نظارت بر فعالیت شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
12:22 ب.ظ
ارتقا فرهنگ ایمنی دانش اموزان مدارس
ارتقا فرهنگ ایمنی دانش اموزان مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1398/9/19 مهلت دار
12:13 ب.ظ
ارای  فاز دوم برنامه های دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محله های هدف توسعه اجتماعی  شهر
فارس 1398/9/19 مهلت دار
12:12 ب.ظ
واگذاری فعالیت دفتر تسهیل گری و توسعه محلی
واگذاری فعالیت دفتر تسهیل گری و توسعه محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
برکزاری ده دوره اموزشی تخصصی برای  235 نفر پرسنل واحدهای صنعتی
برکزاری ده دوره اموزشی تخصصی برای 235 نفر پرسنل واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
طرح ساماندهی مشاغل وصنوف مزاحم شهری - دستفروشان
طرح ساماندهی مشاغل وصنوف مزاحم شهری - دستفروشان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
11:30 ق.ظ
برگزاری دوره اموزشی
برگزاری دوره اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/9/19 مهلت دار
11:26 ق.ظ
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر ب
انجام دوره های اموزشی صنایع دستی در شهر ب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی
اموزش دوره های صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واگذاری فعالیت های ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان و
واگذاری فعالیت های ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برگزاری دوره ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران
برگزاری دوره ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:34 ب.ظ
پروژه رضایت شغلی کارکنان در 4 فاز
پروژه رضایت شغلی کارکنان در 4 فاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
18:51 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی با عنوان ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن در تحولات کالبدی فضایی شهر
زنجان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اجرای برنامه تحقیقاتی تعاونی های همسو با اهداف اتاق فکر تعاون
اجرای برنامه تحقیقاتی تعاونی های همسو با اهداف اتاق فکر تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
بررسی شناسایی و ثبت اثار تاریخی و طبیعی و معنوی شهرهای
بررسی شناسایی و ثبت اثار تاریخی و طبیعی و معنوی شهرهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/18 مهلت دار
14:45 ب.ظ
دوره اموزش مراقبت و زیبایی
دوره اموزش مراقبت و زیبایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
برگزاری 12 دوره اموزشی تخصصی برای 250 پرسنل واحدهای صنعتی
برگزاری 12 دوره اموزشی تخصصی برای 250 پرسنل واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
برگزاری 16 دوره اموزشی برای 300 نفر پرسنل واحدهای صنعتی
برگزاری 16 دوره اموزشی برای 300 نفر پرسنل واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی صنایع دستی
برگزاری دوره های اموزشی صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
خدمات مشاوره تهیه مدل مالی واگذاری 5 پروژه ورزشی نیمه تمام به روش BOT
خدمات مشاوره تهیه مدل مالی واگذاری 5 پروژه ورزشی نیمه تمام به روش BOT... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
تدوین محتوای ایمنی کار نوستاری و تصویری در پرسکاری ذوب و ریخته گری طورف تحت فشار
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
انجام طرح پژهشی با عنوان ارزیابی وتحلیل
انجام طرح پژهشی با عنوان ارزیابی وتحلیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:43 ب.ظ
مشاوره طرح مدیریت تداوم کسب و کار
مشاوره طرح مدیریت تداوم کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:35 ب.ظ
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:33 ب.ظ
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار
طراحی دوره اموزشی پایه مدیریت فضای کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:32 ب.ظ
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:30 ب.ظ
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:05 ب.ظ
طراحی فرایندهای و مدیریت سیستم های و سنجش ارباب رجوع
طراحی فرایندهای و مدیریت سیستم های و سنجش ارباب رجوع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته