1397/09/26
13:00 ب.ظ
فراخوان طرح های پژوهشی مصوب کارگروه اموزش پژوهش
فراخوان طرح های پژوهشی مصوب کارگروه اموزش پژوهش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
12:40 ب.ظ
عملیات ترویج کشاورزی
عملیات ترویج کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
14:27 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی در رابطه با امور اموزشی
خرید خدمات فنی و کارشناسی در رابطه با امور اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
مطالعاه و شناسایی غارها
مطالعاه و شناسایی غارها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ارائه خدمات و امور اجرائی در خصوص بخش
ارائه خدمات و امور اجرائی در خصوص بخش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
تدوین برنامه مداخله ای مهارت های فرزند پروری ویژه متقاضیان فرزندخواندگی
تدوین برنامه مداخله ای مهارت های فرزند پروری ویژه متقاضیان فرزندخواندگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
18:14 ب.ظ
اموزش مدیریت مصرف در مدارس و فرهنگسراها محدوده شرکت
اموزش مدیریت مصرف در مدارس و فرهنگسراها محدوده شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/21 مهلت دار
14:19 ب.ظ
انجام عملیات ترویج کشاورزی و توسعه
انجام عملیات ترویج کشاورزی و توسعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
پروژه ترویج کشاورزی و توسع اشتغال خانگی
پروژه ترویج کشاورزی و توسع اشتغال خانگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
ارایه خدمات فرهنگی  تربیتی و اموزشی در خوابگاه های
ارایه خدمات فرهنگی تربیتی و اموزشی در خوابگاه های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
اجرای کلاس و کارگاه اموزشی و سایت جامع الکویی و بازدید اموزشی
اجرای کلاس و کارگاه اموزشی و سایت جامع الکویی و بازدید اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:16 ب.ظ
انجام پروژه نیاز سنجی اموزشی مشاغل
انجام پروژه نیاز سنجی اموزشی مشاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/19 مهلت دار
16:42 ب.ظ
اجرای اموزش ایمنی مدارس
اجرای اموزش ایمنی مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
توسعه و ترویج مکانیزاسیون مزارع و خرید کنسانتره بچه ماهی و...
توسعه و ترویج مکانیزاسیون مزارع و خرید کنسانتره بچه ماهی و...... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:24 ب.ظ
پژوهش  مناطق تاریخی شهرستان
پژوهش مناطق تاریخی شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
مدیریت جهاد کشاورزی تربت
مدیریت جهاد کشاورزی تربت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:10 ب.ظ
طرح مردم نگاری
طرح مردم نگاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
گمانه زنی قلعه
گمانه زنی قلعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
واگذاری امور فهرست نویسی کتاب
واگذاری امور فهرست نویسی کتاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/17 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
مطالعه و تدوین  برنامه 5ساله  راهبردی شهرداری
مطالعه و تدوین برنامه 5ساله راهبردی شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:17 ب.ظ
فالیتهای ترویجی و مهارتی بهره برداران و تولید کنندگان
فالیتهای ترویجی و مهارتی بهره برداران و تولید کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه شناسنامه غارهای استان
تهیه شناسنامه غارهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
شناسایی و ارزیابی مشاوران جهت مطالعات مجتمع
شناسایی و ارزیابی مشاوران جهت مطالعات مجتمع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:08 ب.ظ
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
12:10 ب.ظ
اجرای عملیات اموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و بهره برداران --
اجرای عملیات اموزشی و بازدیدهای ترویجی ویژه مجریان و بهره برداران --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
برنامه توانمند سازی و شکوفایی و خلاقیت و نواوری با هدف شناسایی
برنامه توانمند سازی و شکوفایی و خلاقیت و نواوری با هدف شناسایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:17 ب.ظ
اموزش صنایع دستی --
اموزش صنایع دستی --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
16:17 ب.ظ
خدمات طرح برداشت شاخص های عملکردی و ایمنی راهها
خدمات طرح برداشت شاخص های عملکردی و ایمنی راهها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
طرح مردم نگاری شهرستان ....
طرح مردم نگاری شهرستان ....... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
ایجاد سامانه اموزشی
ایجاد سامانه اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در منطقه نیروگاه شهرستان
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در منطقه نیروگاه شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:52 ب.ظ
پیام رسانی توانمند سازی و اجرای برنامه های اگاهی بخشی
پیام رسانی توانمند سازی و اجرای برنامه های اگاهی بخشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/11 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
اجرای ترویج و توانمند سازی تشکل ها و جوامع محلی
اجرای ترویج و توانمند سازی تشکل ها و جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:15 ب.ظ
ارائه اموزش فنی حرفه ای در رشته ارایشگری زنانه مددجویان 10 نفر در شهر
ارائه اموزش فنی حرفه ای در رشته ارایشگری زنانه مددجویان 10 نفر در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
اجرای طرح ارتقاءنشاط فردی زنان خانه دار
اجرای طرح ارتقاءنشاط فردی زنان خانه دار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
اجرای طرح های ویژه ایمنی
اجرای طرح های ویژه ایمنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:13 ب.ظ
برگزاری بازارچه های خوداشتغالی برای زنان سرپرست
برگزاری بازارچه های خوداشتغالی برای زنان سرپرست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت برگزاری رویداد استارت آپ
انتخاب مشاور جهت برگزاری رویداد استارت آپ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
پرورش زالو
پرورش زالو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/9/7 تاریخ گذشته
07:21 ق.ظ
واگذاری خدمات مصاحبه گران و تحقیق گری مدیریت
واگذاری خدمات مصاحبه گران و تحقیق گری مدیریت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
08:52 ق.ظ
مشاوره  شرکت های ذینفع خوشه نفت و گاز
مشاوره شرکت های ذینفع خوشه نفت و گاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/1 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
خدمات طرح برداشت  شاخص های عملکردهای و
خدمات طرح برداشت شاخص های عملکردهای و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:05 ق.ظ
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی
ترویج کشاورزی و توسعه اشتغال خانگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:30 ب.ظ
تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی
تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/9/3 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/3 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
پژوهش مناطق تاریخی
پژوهش مناطق تاریخی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:33 ق.ظ
اجرای فعالیتهای ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان --
اجرای فعالیتهای ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/1 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
توسعه خوشه  گیاهان دارویی
توسعه خوشه گیاهان دارویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته