1398/02/30
15:18 ب.ظ
فعالیت های فرهنگی اموزش خانواده و دینی
فعالیت های فرهنگی اموزش خانواده و دینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/30 مهلت دار
13:54 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش صنایع دستی -
برگزاری دوره اموزش صنایع دستی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/30 مهلت دار
11:26 ق.ظ
تولید محتوا اموزشی دوره خلاقیت و نواوری در مدرسه
تولید محتوا اموزشی دوره خلاقیت و نواوری در مدرسه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
10:30 ق.ظ
تولید محتوا اموزشی دوره رهبری اموزشی 2500 نفر
تولید محتوا اموزشی دوره رهبری اموزشی 2500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
07:44 ق.ظ
توسعه و تکمیل مرکز سنجش و مهارتهای پیشرفته
توسعه و تکمیل مرکز سنجش و مهارتهای پیشرفته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:57 ب.ظ
اموزش شاغلین خوشه صنایع دستی
اموزش شاغلین خوشه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
19:45 ب.ظ
کاوش تپه باستان شناسی
کاوش تپه باستان شناسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/2/29 مهلت دار
18:06 ب.ظ
تهیه و تولید و محتوای اموزشی
تهیه و تولید و محتوای اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
فعالیت های تربیتی و هنری
فعالیت های تربیتی و هنری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
فعالیت های فرهنگی و اموزشی و دینی
فعالیت های فرهنگی و اموزشی و دینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
انجام خدمات اموزشی پیام رسانی و کارگاههای اموزشی محیط زیستی
انجام خدمات اموزشی پیام رسانی و کارگاههای اموزشی محیط زیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:08 ب.ظ
تولید محتوا اموزشی
تولید محتوا اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
پشتیبانی تدارکات فاز3
پشتیبانی تدارکات فاز3... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
اجرای ارزشیابی عملکرد طرح مشارکت
اجرای ارزشیابی عملکرد طرح مشارکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/28 مهلت دار
18:49 ب.ظ
تولید محتوا اموزشی و برگزاری ازمون دوره ضمن خدمت مدیران
تولید محتوا اموزشی و برگزاری ازمون دوره ضمن خدمت مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
خدمات بررسی و شناسایی اثار تاریخی دهستان
خدمات بررسی و شناسایی اثار تاریخی دهستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
18:33 ب.ظ
اجرای دوره های کار افرین توسعه اشتغالزایی و
اجرای دوره های کار افرین توسعه اشتغالزایی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
12:18 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی کارافرینی ویژه واحدهای
برگزاری دوره های اموزشی کارافرینی ویژه واحدهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/28 مهلت دار
11:24 ق.ظ
اجرای دوره های اموزشی کارکنان
اجرای دوره های اموزشی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
برگزاری دوره اموزشی صنایع
برگزاری دوره اموزشی صنایع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:29 ق.ظ
برگزاری دوره های آموزشی تروبجی و جشنواره های طبخ آبزیان
برگزاری دوره های آموزشی تروبجی و جشنواره های طبخ آبزیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:08 ب.ظ
انجام کلیه  فعالیتهای اموزشی در رشته های گلیم بافی قلمزنی
انجام کلیه فعالیتهای اموزشی در رشته های گلیم بافی قلمزنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
عملیات تهیه طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهری
عملیات تهیه طرح مطالعات جامع مدیریت پسماند شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/25 مهلت دار
11:11 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/2/25 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/2/25 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/25 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/2/25 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/2/25 اعلام نشده
11:09 ق.ظ
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای
نظارت بر اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در مناطق هدف شامل شهرستانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/2/25 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
برگزاری5 عنوان دوره اموزشی شاغلین خوشه طلا و جواهر
برگزاری5 عنوان دوره اموزشی شاغلین خوشه طلا و جواهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:17 ب.ظ
دوره های اموزشی  HSEE در شهرکهای
دوره های اموزشی HSEE در شهرکهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
ثبت پرونده های آثار تاریخی ثبت ملی
ثبت پرونده های آثار تاریخی ثبت ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:19 ب.ظ
مطالعه موزه باستانشناسی شهر
مطالعه موزه باستانشناسی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
مستند نگاری و مطالعه بافت تاریخی
مستند نگاری و مطالعه بافت تاریخی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
واگذاری مدیریت خانه فرهنگ
واگذاری مدیریت خانه فرهنگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
برگزاری کلاس های اموزشی و ترویجی در سطح شهرستان
برگزاری کلاس های اموزشی و ترویجی در سطح شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:46 ب.ظ
برگزاری 50 دوره اموزشی واحدهای صنعتی دانش بنیان
برگزاری 50 دوره اموزشی واحدهای صنعتی دانش بنیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
بررسی ارکئوژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی محوطه باستانی
بررسی ارکئوژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی محوطه باستانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
تولید محتوا اموزشی
تولید محتوا اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
پشتیبانی تدارکات فاز 3
پشتیبانی تدارکات فاز 3... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
اموزش کشاورزان محلی حوضه دریاچه ارومیه جهت
اموزش کشاورزان محلی حوضه دریاچه ارومیه جهت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
کارگاه اموزشی تهسیلگران شهرستان
کارگاه اموزشی تهسیلگران شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی ترویجی و جشنواره های طبخ ابزیان
برگزاری دوره های اموزشی ترویجی و جشنواره های طبخ ابزیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
طرح مشارکت برگزاری یک کارگاه یکروزه
طرح مشارکت برگزاری یک کارگاه یکروزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:32 ق.ظ
اگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جهت شناخت و حفاظت از گونه
اگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جهت شناخت و حفاظت از گونه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:30 ق.ظ
اموزش کشاورزان محلی در روستاهای هدف
اموزش کشاورزان محلی در روستاهای هدف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:30 ق.ظ
اموزش کشاورزان محلی در روستاهای
اموزش کشاورزان محلی در روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته