1398/05/28
14:11 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:39 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:55 ب.ظ
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
12:17 ب.ظ
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
10:32 ق.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
15:09 ب.ظ
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:26 ب.ظ
تولید 4 سرود با موضوعات:
تولید 4 سرود با موضوعات:... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/23 مهلت دار
13:06 ب.ظ
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راهها
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راهها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی - جنوب استان
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی - جنوب استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری
برگزاری کلاسهای اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
برگزاری کلاس های اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری
برگزاری کلاس های اموزشی ترویجی در جوامع محلی با محوریت ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
واگذاری مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 موسیقی
واگذاری مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 موسیقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
12:43 ب.ظ
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
اموزش ترویج و توانمند سازی جوامع محلی
اموزش ترویج و توانمند سازی جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
برگزاری دوره اموزشی  امداد و نجات گونه های اسیب دیده پشگیری
برگزاری دوره اموزشی امداد و نجات گونه های اسیب دیده پشگیری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
طرح پژوهشی "بررسی اثرگذاری ارائه خدمات بندی و دریایی توسط شرکتهای چندملیتی
طرح پژوهشی "بررسی اثرگذاری ارائه خدمات بندی و دریایی توسط شرکتهای چندملیتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:26 ب.ظ
انجام خدمات اموزشی سازمان توسعه تجارت
انجام خدمات اموزشی سازمان توسعه تجارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
اجرای اقدامات اموزشی مرتبط با طرحهای ایمنی عابرین موتور وانت بارها
اجرای اقدامات اموزشی مرتبط با طرحهای ایمنی عابرین موتور وانت بارها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
اموزش زبان انگلیسی تخصصی با رویکرد کسب و کار
اموزش زبان انگلیسی تخصصی با رویکرد کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/5/20 مهلت دار
12:17 ب.ظ
برگزاری 9 دوره اموزشی و اموزش 215 نفر از پرسنل واحدهای صنعتی
برگزاری 9 دوره اموزشی و اموزش 215 نفر از پرسنل واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
درخصوص برنامه توسعه مرکز1666
درخصوص برنامه توسعه مرکز1666... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:30 ب.ظ
طراحی و تولید فیلم های اموزشی مبتنی بر استاندارد اسکرم به میزان 150 ساعت محتوای اموزشی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:35 ب.ظ
دوره اموزش تراش سنگ
دوره اموزش تراش سنگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
دوره اموزش برنامه نویسی نوتولید انیمیشن و کلیپ تبلیغاتی
دوره اموزش برنامه نویسی نوتولید انیمیشن و کلیپ تبلیغاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/17 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
کلاس های مشاوره در
کلاس های مشاوره در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:44 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش داوران استاتر اپی برای 100 نفر از سطح کشور
برگزاری دوره اموزش داوران استاتر اپی برای 100 نفر از سطح کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
برگزاری دوره اموزشی امداد و نجات گونه های اسیب دیده
برگزاری دوره اموزشی امداد و نجات گونه های اسیب دیده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
اجرای دوره سنجش مهارت تولید فراورده های لبنی
اجرای دوره سنجش مهارت تولید فراورده های لبنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای عمومی و تخصصی مدیران 250 نفر
ارزیابی شایستگیهای عمومی و تخصصی مدیران 250 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خدمات و دوره ای اموزشی سازمان
خدمات و دوره ای اموزشی سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:02 ب.ظ
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راههای استان
ایمن سازی اموزشی مدارس حاشیه راههای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
ممیزی ایزو
ممیزی ایزو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
پیاده سازی نظام فنی اجرایی مدیریت پروژه  توسعه دفتر مدیریت در
پیاده سازی نظام فنی اجرایی مدیریت پروژه توسعه دفتر مدیریت در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/14
15:22 ب.ظ
انجام اقدامات اموزشی ترویجی و مشارکتی در قابل طرح های تسهیلگری
انجام اقدامات اموزشی ترویجی و مشارکتی در قابل طرح های تسهیلگری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
کلاس اموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری به مدت 12ساعت
کلاس اموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری به مدت 12ساعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
ویراستاری فنی مقالات
ویراستاری فنی مقالات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
شرکت در جلسات کمیته صرفه جویی کمیته امر به معروف و نهی از منکر و کمیته ایتام  وبرگزاری جلسات اموزشی فرهنگی و مذهبی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
ویراستاری محتوا ومتون علمی
ویراستاری محتوا ومتون علمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:13 ب.ظ
طراحی و تدوین سیستم مدیریت مبتنی
طراحی و تدوین سیستم مدیریت مبتنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تسهیلگری و توانمند سازی جوامع محلی حوزه ابخیز
تسهیلگری و توانمند سازی جوامع محلی حوزه ابخیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:20 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی
برگزاری دوره های اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته