1397/11/28
15:18 ب.ظ
خدمات مشاوره اموزش و استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی
خدمات مشاوره اموزش و استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح ویژه کابران اسیب
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح ویژه کابران اسیب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
10:24 ق.ظ
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار
پیش امکان سنجی تولید مواد و قطعات اولیه اولویت دار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:35 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
18:45 ب.ظ
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری
پروژه امکانسجی توسعه خوشه فناوری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای
واگذاری امور تهیه تدوین و اجرای برنامه در راستای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:01 ب.ظ
پروژه ایجاد شبکه مراقبت - پروژه فعالیت های اموزشی و ترویجی
پروژه ایجاد شبکه مراقبت - پروژه فعالیت های اموزشی و ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
15:41 ب.ظ
انجام فعالیت های اموزشی
انجام فعالیت های اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
انجام فعالیتهای اموزشی -
انجام فعالیتهای اموزشی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
انجام فعالیتهای اموزشی -
انجام فعالیتهای اموزشی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:21 ب.ظ
تهسیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیررسمی و نقاط حاشیه نشین شهر
تهسیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیررسمی و نقاط حاشیه نشین شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تسهیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط
تسهیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تسهیلگری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط حاشیه نشین
تسهیلگری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط حاشیه نشین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی و مدیریتی مدیران حرفه ای
ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی و مدیریتی مدیران حرفه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
توسعه خوشه فرش و دستبافته های استان
توسعه خوشه فرش و دستبافته های استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:06 ق.ظ
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک
ایجاد سامانه مکان پایه ارزیابی توان اکولوژیک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:06 ب.ظ
انتخاب مجری برگزاری رویداد  استارت اپ ویکند در سال 97
انتخاب مجری برگزاری رویداد استارت اپ ویکند در سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/23 تاریخ گذشته
17:00 ب.ظ
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
08:30 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان های
واگذاری پروژه ها شامل : 1- واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:05 ب.ظ
قرار ایجاد و فعال سازی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی
قرار ایجاد و فعال سازی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
ایجاد و فعالساری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در  منطقه
ایجاد و فعالساری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در منطقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ایجاد و فعالساری دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین منطقه باقر خان  1 بجنورد
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
اموزش منسوجات چرمی
اموزش منسوجات چرمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:54 ب.ظ
ارتقاء و رشد جایگاه برند فروشگاه های زنجیره ای شهروند و همچنین تدوین هویت جدید
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
تدوین دانشنامه مازندران با موضوعیت تاریخ فرهنگ و هنر جامعه
تدوین دانشنامه مازندران با موضوعیت تاریخ فرهنگ و هنر جامعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
مشاوره برای نظرسنجی از مسافران نوروزی سال 98 به روش QCBS
مشاوره برای نظرسنجی از مسافران نوروزی سال 98 به روش QCBS... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
ایجاد کرسی تعاون و کارافرینی در دانشگاه
ایجاد کرسی تعاون و کارافرینی در دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
قرارداد ایجاد و فعال سازی دفتر  تسهل گری و توسعه محله
قرارداد ایجاد و فعال سازی دفتر تسهل گری و توسعه محله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
قرارداد ایجاد و فعالسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محله ای در محلات حاشیه نشین و اجرایی برنامه کاهش اسیب اجتماعی منطقه نیروگاه
خراسان شمالي 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
ایجاد و فعال سازی دفتر تسهیلگری و توسعه محله ای
ایجاد و فعال سازی دفتر تسهیلگری و توسعه محله ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
اموزش و تهیه بسته اموزش اختلال اوتیسم
اموزش و تهیه بسته اموزش اختلال اوتیسم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
طرح ایمنی سازی مدارس حاشیه راه از طریق اموزش
طرح ایمنی سازی مدارس حاشیه راه از طریق اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
07:56 ق.ظ
خرید خدمات اموزشی حرفه طراح سیستم های برقی- الکترونیکی موبایل
خرید خدمات اموزشی حرفه طراح سیستم های برقی- الکترونیکی موبایل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:24 ب.ظ
انجام امور مشاوره و خدمات مربوط به تعالی سازمانی
انجام امور مشاوره و خدمات مربوط به تعالی سازمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/11/15 تاریخ گذشته
21:01 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- پیمانسپاری اپراتوری صوت نور و تصویر برداری پردیس
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
16:19 ب.ظ
توسعه عوامل بیولوژیک در سطح یک هکتار گلخانه با تهیه600 هزار کنه
توسعه عوامل بیولوژیک در سطح یک هکتار گلخانه با تهیه600 هزار کنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اموزش و توانمندسازی جوامع محلی محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه ابخیز سد
اموزش و توانمندسازی جوامع محلی محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه ابخیز سد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:38 ب.ظ
دوره های بخشنامه فناوری اطلاعات سال 97 برای حدود 50 نفر
دوره های بخشنامه فناوری اطلاعات سال 97 برای حدود 50 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
طرح توسعه تشکلها و نظارت بر ایجاد سمن در حوزه زنان خانواده و کودکان
طرح توسعه تشکلها و نظارت بر ایجاد سمن در حوزه زنان خانواده و کودکان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
طرح برگزاری  دوره های اموزشی
طرح برگزاری دوره های اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
انجام مطالعات امکان سنجی و توجیهی ایجاد
انجام مطالعات امکان سنجی و توجیهی ایجاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/11/14 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
تدوین برنامه جامع گردشگری شهر
تدوین برنامه جامع گردشگری شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:28 ب.ظ
اجرای برنامه های اموزشی با موضوعات کمپین های خیابان تئاترهای خیابانی
اجرای برنامه های اموزشی با موضوعات کمپین های خیابان تئاترهای خیابانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/11/13 اعلام نشده
23:01 ب.ظ
واگذاری اموزش و توانمند سازی جوامع محلی
واگذاری اموزش و توانمند سازی جوامع محلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/11/13 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
فراخوان واگذاری پژوهش
فراخوان واگذاری پژوهش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/11/13 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
انتخاب عامل دفتر محلی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
برگزاری دورهای اموزشی پودمانی و ترمیک مرکز علمی کاربردی
برگزاری دورهای اموزشی پودمانی و ترمیک مرکز علمی کاربردی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/12
09:52 ق.ظ
انجام دو طرح پژوهشی
انجام دو طرح پژوهشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:57 ق.ظ
برگزاری کارگاههای اموزشی ویژه کارشناسان دولتی و غیر دولتی مراکز اورژانس و اسیب دیدگان
خراسان جنوبي 1397/11/11 تاریخ گذشته