1398/02/30
10:28 ق.ظ
گزارش امار برق روستایی در سال 97
گزارش امار برق روستایی در سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/26
08:08 ق.ظ
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
08:04 ق.ظ
اجرای 14طرح اماری
اجرای 14طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/08
10:31 ق.ظ
اجرای طرح امار گیری
اجرای طرح امار گیری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/8 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
طرح امارگیری نیروی کار
طرح امارگیری نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:49 ب.ظ
اجرای طرح امارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی
اجرای طرح امارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
طرح امار گیری از هزینه و درامد خانوار
طرح امار گیری از هزینه و درامد خانوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
طرح امارگیری از نیروی کار
طرح امارگیری از نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
اجرای طرح آمارگیری هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98
اجرای طرح آمارگیری هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
13:36 ب.ظ
طرح امارگیری از نیروی کار
طرح امارگیری از نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
طرح امار گیری از قیمت فروش و هزینه محصولات کشاورزی
طرح امار گیری از قیمت فروش و هزینه محصولات کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
طرح امارگیری کالا و خدمات روستایی
طرح امارگیری کالا و خدمات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانواده
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانواده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:56 ق.ظ
اجرای طرح آمارگیری از رسته صنعت ، معدن ، زیربنایی و کشاورزی
اجرای طرح آمارگیری از رسته صنعت ، معدن ، زیربنایی و کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:53 ق.ظ
اجرای فعالیت های مربوط به کمک به تشکیل و بروز رسانی
اجرای فعالیت های مربوط به کمک به تشکیل و بروز رسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/23
07:59 ق.ظ
اجرای طرحهای امارگیری از رسته صنعت و معدن وزیربنایی و کشاورزی
اجرای طرحهای امارگیری از رسته صنعت و معدن وزیربنایی و کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اجرای طرح های امارگیری از رسته خدمات
اجرای طرح های امارگیری از رسته خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اجرای طرح های امارگیری رسته اقتصادی و اجتماعی و خانوار
اجرای طرح های امارگیری رسته اقتصادی و اجتماعی و خانوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:08 ب.ظ
مطالعات گردشگری غار
مطالعات گردشگری غار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
11:43 ق.ظ
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده دارایی
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده دارایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:07 ب.ظ
رکودگیری و ثبت مشخصات دام
رکودگیری و ثبت مشخصات دام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
رفع مغایرت فهرست ابادی ها و نقاط فرعی مرکز امار ایران
رفع مغایرت فهرست ابادی ها و نقاط فرعی مرکز امار ایران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
16:56 ب.ظ
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده خدمات نیابتی دارایی استان
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده خدمات نیابتی دارایی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:08 ب.ظ
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده دارایی استان
پیش ثبت نام و ثبت نام کد اقتصادی و ارزش افزوده دارایی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
شناسایی مغایرتها و اصلاح اطلاعات ثبت شده در سیستم بیمه سلامت
شناسایی مغایرتها و اصلاح اطلاعات ثبت شده در سیستم بیمه سلامت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/02
16:39 ب.ظ
پرسشگری ازمایشگاهی و فالواب جمعیت های تحت پوشش
پرسشگری ازمایشگاهی و فالواب جمعیت های تحت پوشش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
ایجاد بانک اطلاعاتی
ایجاد بانک اطلاعاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
08:23 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه و استقرار از سامانه مل
اجرای پروژه توسعه و استقرار از سامانه مل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/1 اعلام نشده
1397/11/30
16:46 ب.ظ
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور
تهیه جدول داده ستاند استان و بین منطقه ای استانهای منطقه 2 ومجاور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/11/30 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
بازشماری منابع سازمانی ملی زمین و مسکن
بازشماری منابع سازمانی ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
18:48 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی سیستم جامع اماری
انجام خدمات پشتیبانی سیستم جامع اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/16
18:08 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:52 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها شناسایی قون و فلور غارهای استان رده بندی حفاظتی
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها شناسایی قون و فلور غارهای استان رده بندی حفاظتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:22 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:55 ب.ظ
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه ها کسب و کار
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه ها کسب و کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
واگذاری اجرای 15 طرح اماری  ابلاغی مرکز امار ایران در استان
واگذاری اجرای 15 طرح اماری ابلاغی مرکز امار ایران در استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:32 ب.ظ
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/28 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:45 ب.ظ
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:34 ب.ظ
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/07
17:01 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری
خرید خدمات مشاوره در قالب مطالعات اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/7 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:21 ق.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:02 ب.ظ
رفع مغایرت فهرست ابادی های مرکز امار ایران و وزارت کشور
رفع مغایرت فهرست ابادی های مرکز امار ایران و وزارت کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:55 ب.ظ
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:05 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته