1398/05/28
15:14 ب.ظ
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/08
18:13 ب.ظ
طرح امارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح امارگیری جامع بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:08 ب.ظ
اجرای 15 طرح اماری
اجرای 15 طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:33 ب.ظ
طرح امارگیری باغداری
طرح امارگیری باغداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:22 ب.ظ
اجرای طرح اماری
اجرای طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
طرح امارگیری باغداری
طرح امارگیری باغداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/07
08:59 ق.ظ
طرح امارگیری باغداری
طرح امارگیری باغداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
طرح امارگیری ار کارگاهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
طرح امارگیری ار کارگاهی فناوری اطلاعات و ارتباطات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:29 ق.ظ
طرح امارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی استان تهران
طرح امارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی استان تهران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
طرح امارگیری جامع بازرگانی و خدمات
طرح امارگیری جامع بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:51 ق.ظ
اجرای 4 طرح اماری
اجرای 4 طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
11:08 ق.ظ
طرح امارگیری از کارگاههای صنعتی 10 کارکن و بیشتر
طرح امارگیری از کارگاههای صنعتی 10 کارکن و بیشتر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:43 ب.ظ
طرح امارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
طرح امارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
طرح امارگیری از کارگاه های جامع بازرگانی و خدمات
طرح امارگیری از کارگاه های جامع بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
طرح امارگیری از کارگاه های صنعتی10 کارکن و بیشتر
طرح امارگیری از کارگاه های صنعتی10 کارکن و بیشتر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
طرح امارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصولات صنعتی
طرح امارگیری از قیمت و مقدار تولیدکننده محصولات صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
طرح امارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور
طرح امارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/09
18:11 ب.ظ
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
10:37 ق.ظ
طرح امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی
طرح امارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده محصولات صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
طرح امارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری
طرح امارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
طرح امارگیری از اجاره بهاء خانوارهای شهری
طرح امارگیری از اجاره بهاء خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
طرح امارگیری از کارگاه های جامع بازرگانی و خدمات
طرح امارگیری از کارگاه های جامع بازرگانی و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
طرح امارگیری از کارگاه های صنعتی 10 کارکن و بیشتر
طرح امارگیری از کارگاه های صنعتی 10 کارکن و بیشتر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
طرح امارگیری از گردشگران ملی
طرح امارگیری از گردشگران ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
طرح امارگیری از نیروی کار
طرح امارگیری از نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
طرح امارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور
طرح امارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
طرح امارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
طرح امارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
طرح امارگیری از هزینه درامد خانوارهای شهری
طرح امارگیری از هزینه درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
13:25 ب.ظ
واگذاری طرح های اماری
واگذاری طرح های اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:04 ق.ظ
رکوردگیری شیر گاو و ارسال به ازمایشگاه
رکوردگیری شیر گاو و ارسال به ازمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:28 ق.ظ
گزارش امار برق روستایی در سال 97
گزارش امار برق روستایی در سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:08 ق.ظ
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
08:04 ق.ظ
اجرای 14طرح اماری
اجرای 14طرح اماری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/08
10:31 ق.ظ
اجرای طرح امار گیری
اجرای طرح امار گیری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/2/8 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
طرح امارگیری نیروی کار
طرح امارگیری نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:49 ب.ظ
اجرای طرح امارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی
اجرای طرح امارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
طرح امار گیری از هزینه و درامد خانوار
طرح امار گیری از هزینه و درامد خانوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
طرح امارگیری از نیروی کار
طرح امارگیری از نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
اجرای طرح آمارگیری هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98
اجرای طرح آمارگیری هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
13:36 ب.ظ
طرح امارگیری از نیروی کار
طرح امارگیری از نیروی کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
طرح امار گیری از قیمت فروش و هزینه محصولات کشاورزی
طرح امار گیری از قیمت فروش و هزینه محصولات کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
طرح امارگیری کالا و خدمات روستایی
طرح امارگیری کالا و خدمات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانواده
طرح امارگیری از هزینه و درامد خانواده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:56 ق.ظ
اجرای طرح آمارگیری از رسته صنعت ، معدن ، زیربنایی و کشاورزی
اجرای طرح آمارگیری از رسته صنعت ، معدن ، زیربنایی و کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:53 ق.ظ
اجرای فعالیت های مربوط به کمک به تشکیل و بروز رسانی
اجرای فعالیت های مربوط به کمک به تشکیل و بروز رسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/23
07:59 ق.ظ
اجرای طرحهای امارگیری از رسته صنعت و معدن وزیربنایی و کشاورزی
اجرای طرحهای امارگیری از رسته صنعت و معدن وزیربنایی و کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اجرای طرح های امارگیری از رسته خدمات
اجرای طرح های امارگیری از رسته خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اجرای طرح های امارگیری رسته اقتصادی و اجتماعی و خانوار
اجرای طرح های امارگیری رسته اقتصادی و اجتماعی و خانوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:08 ب.ظ
مطالعات گردشگری غار
مطالعات گردشگری غار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/12/19 تاریخ گذشته