1398/06/02
19:17 ب.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
خراسان جنوبي 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/27
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:23 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی منظومه ماهواره های کوچک تجاری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:34 ب.ظ
خدمات طراحی مرکز NOC
خدمات طراحی مرکز NOC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سام
تهران 1398/5/20 مهلت دار
1398/05/19
14:22 ب.ظ
13:15 ب.ظ
طراحی توسعه و عملیاتی سازی ماهواره سنجشی راداری و ایستگاهای زمینی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:26 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروزرسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS  دو مسیر فیبر نوری
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
انجام عملیات مطالعات هیدرولوژی پایانه فیبرنوری دره کی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:57 ب.ظ
خدمات مشاور جهت پروژه طراحی و نظارت بر اجرای لینکهای رادیویی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:20 ب.ظ
13:25 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه مدیریت ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه  MNP
تهران 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/29
18:52 ب.ظ
1398/04/27
12:52 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت تحلیل و بررسی وضعیت فعلی شبکه در حوزه های مخابرات
هرمزگان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:11 ب.ظ
تهیه اصلاح و بروز رسانی 170KM نقشه مبتنی بر GIS دو مسیر فیبر
چهارمحال بختياري 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:25 ب.ظ
طرح جامع کنترل و پایش الکترونیکی ابراه های قابل کشتیرانی
هرمزگان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
13:11 ب.ظ
طراحی GIS-BASE طراحی شبکه FTTX
طراحی GIS-BASE طراحی شبکه FTTX... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
10:04 ق.ظ
طراحی  GIS-BASE طراحی شبکه FTTX
طراحی GIS-BASE طراحی شبکه FTTX... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/26
12:11 ب.ظ
انتخاب مشاور خودارزیابی سطوح بلوغ مدیریت تجربه مشتری
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/01
12:35 ب.ظ
مشاوره پروژه  SDNEvolution plan
مشاوره پروژه SDNEvolution plan... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
09:58 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
14:43 ب.ظ
واگذاری مستند سازی - تست تحویل و براورد هزینه اجرای
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
10:45 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق کشور
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خدمات مشاوره فنی در زمینه نکهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:53 ب.ظ
خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:35 ق.ظ
پروژه طراحی  gis- base و طراحی شبکه  fttx
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/01/28
11:24 ق.ظ
طرح جامع کنترل و پایش الکترونیکی ابراه های قابل
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:59 ق.ظ
خدمات مشاوره و نظارت برنگهداشت نگهداری و تعمیر
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:52 ب.ظ
انجام مشاوره جهت انجام اصلاح و بروز رسانی سیستم علائم الکتریکی
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:22 ب.ظ
تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:17 ب.ظ
پشتیبانی نگهداشت و توسعه سامانه ی مشترکین و مراکز داده ای
تهران 1397/12/4 اعلام نشده
1397/12/02
09:05 ق.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
11:13 ق.ظ
طراحی نظارت بر اجرای ساختمانهای پشتیبانی فنی و نگهبانی
کردستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
1397/11/29
19:19 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در خصوص طرح تامین ماهواره های ملی مخابراتی زمین اهنگ
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
طراحی توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه سرویس های
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:46 ق.ظ
بهینه سازی تهیه و بروز رسانی نقشه های ازبیلت gis مسیرها فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:52 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت GISمسیر های فیبر نوری
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
14:00 ب.ظ
تهیه و بروزرسانی نقشه های ازبیلت فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/15
10:12 ق.ظ
انتخاب مشاور برای طراحی توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:39 ب.ظ
مشاوره به منظور بهینه سازی و توسعه شبکه دیتا
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:29 ق.ظ
طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی کشور
تهران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
08:20 ق.ظ
07:56 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره طرح جامع و پایش الکترونیکی ابراههای قابل کشتیرانی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته