1398/11/06
22:00 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/11/6 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/11/6 مهلت دار
09:09 ق.ظ
عملیات پیاده سازی و نظارت براجرای سیستم های
عملیات پیاده سازی و نظارت براجرای سیستم های... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/11/6 اعلام نشده
00:11 ق.ظ
انجام عملیات اندازه گیری الاینده های زیست محیطی و عوامل زیان اور
زنجان 1398/11/5 مهلت دار
00:06 ق.ظ
مدیریت emp نواحی صنعتی مرزیان 10.20 هکتار
مدیریت emp نواحی صنعتی مرزیان 10.20 هکتار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/05
13:21 ب.ظ
راهبری ایستگاه های مدل HORIBA
راهبری ایستگاه های مدل HORIBA... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1398/11/5 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه پایش کیفیت هوا
آذربايجان غربي 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/02
21:17 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرستان های
کردستان 1398/11/2 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور کار
اندازه گیری عوامل زیان اور کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرستان های
کرمانشاه 1398/11/2 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
19:44 ب.ظ
مطالعه پایش حفاظت از زیستگاههای تخمگذاری لا
مطالعه پایش حفاظت از زیستگاههای تخمگذاری لا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
مطالعه پایش و مدیریت زائد پلاستیکی دریایی و
مطالعه پایش و مدیریت زائد پلاستیکی دریایی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی هوا و صوت در
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی هوا و صوت در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/11/2 مهلت دار
13:00 ب.ظ
مطالعه و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نقشه های ماهواره ای
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
مطالعه، پایش و مدیریت زائدات پلاستیکی دریایی و کاهش آلاینده ها در سواحل
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعیین وضعیت اکولوژیک بخشهای عمیق خلیج فارس و دریا عمان
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
مطالعه و پایش تهیه اطلس زیستگاهای حساس ساحلی دریایی دریا مازندران فاز 1
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
مطالعه و تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت م
مطالعه و تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت م... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
تدوین دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی اب شیرین کنهای ساحلی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:02 ب.ظ
تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری
تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:58 ب.ظ
نشانگرهای زیستی برای ارزیابی اثرات الاینده های
نشانگرهای زیستی برای ارزیابی اثرات الاینده های... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:56 ب.ظ
بررسی وضعیت مرجان های جزایر هندورابی و فارور و بنی فارور و فارسی و هرمز
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:47 ب.ظ
مطالعه پایش پهنه بندی و انگشت نگاری شیمیایی بیومارکرهای نفتی در سواحل خلیج فارس
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:21 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور بهداشتی و محیطی ادارات و ایستکاهای سی جی اس
آذربايجان غربي 1398/11/1 مهلت دار
20:35 ب.ظ
انجام مطالعات اکولوژیکی نیاز زیست محیطی در پایین دست سد
قزوين 1398/11/1 مهلت دار
19:41 ب.ظ
مطالعه پایش پهنه بندی و انگشت نگاری شیمیایی بیومارکرهای نفتی در سواحل خلیج فارس
بوشهر 1398/11/1 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
مطالعه پایش پهنه بندی و انگشت نگاری شیمیایی بیومارکرهای نفتی در سواحل خلیج فارس
هرمزگان 1398/11/1 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
پایش عوامل زیان اور شیمیایی مراکز انتقال نفت
پایش عوامل زیان اور شیمیایی مراکز انتقال نفت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
00:27 ق.ظ
واگذاری ممیزی و صدور گواهینامه
واگذاری ممیزی و صدور گواهینامه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/30
21:59 ب.ظ
انجام اندازه گیری الاینده های زیست محیطی
انجام اندازه گیری الاینده های زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
21:16 ب.ظ
مطالعات اکولوژیکی نیاز زیست محیطی در پایین دست سد
قزوين 1398/10/29 تاریخ گذشته
21:04 ب.ظ
انجام مطالعات اکولوژیکی نیاز زیست محیطی در پایین دست سد
قزوين 1398/10/29 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
معرفی مشاغل جایگزین غیر مخرب سازگار
معرفی مشاغل جایگزین غیر مخرب سازگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان جنوبي 1398/10/29 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران جهت برنامه عملیاتی
خراسان جنوبي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:59 ب.ظ
پایش و تهیه تصاویر هوایی و نقشه
پایش و تهیه تصاویر هوایی و نقشه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
ارزیابی کمی عوامل زیان اور
ارزیابی کمی عوامل زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قم 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرها
کردستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
21:50 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرها
کرمانشاه 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:34 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:08 ب.ظ
طراحی تولید و پیاده سازی سیستم ممیزی
طراحی تولید و پیاده سازی سیستم ممیزی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
زیست محیطی گزارش نظارت و پایش
زیست محیطی گزارش نظارت و پایش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
مدیریت EMP نواحی صنعتی مرزبان10.20 هکتار خوشناموند
مدیریت EMP نواحی صنعتی مرزبان10.20 هکتار خوشناموند... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی هوا صوت در تاسیسات و ساختمانهای اداری
آذربايجان غربي 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
مطالعه تعیین نیاز آبی تالاب
مطالعه تعیین نیاز آبی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
15:49 ب.ظ
اندازه گیری عوامل فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی و تهویه و امواج
خراسان شمالي 1398/10/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز
خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1398/10/22 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
جذب مجری جهت اجرای برنامه های طبیعت گردی و گردشگری
فارس 1398/10/22 اعلام نشده