1398/02/30
12:58 ب.ظ
1398/02/24
13:36 ب.ظ
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان
خدمات متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید ادوات اب و هواشناسی
خرید ادوات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:55 ب.ظ
جعبه اسکرینها
جعبه اسکرینها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید ادوات اب و هوا شناسی
خرید ادوات اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:12 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:47 ق.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه
تجهیزات ایستگاه هواشناسی مزرعه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:25 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و شیدسنج هواشناسی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:46 ق.ظ
دیتالاگر لامبرشت
دیتالاگر لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
09:48 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج هواشناسی استان
خوزستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
11:25 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی 3 دستگاه
خرید نصب و راه اندازی 3 دستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/03
14:55 ب.ظ
خرید ادوات اب و هوا شناسی
خرید ادوات اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
13:43 ب.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
11:37 ق.ظ
طراحی و ایجاد سامانه حامی تخصصی و توزیع اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:09 ق.ظ
تامین خدمات پیش بینی هواشناسی برای مختصات تعیین شده
خوزستان 1398/1/27 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
خرید نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی کشاورزی بارانسنجی
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:38 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -
اجرای سامانه زمین حفاظتی به روش رینگ -... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:29 ب.ظ
خرید نصب ایستگاه هواشناسی کشاورزی و بارانسنجی و رطوبت سنجی
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی تجهیزات ایستگاههای هواشناسی کشاورزی و بارانسنجی و رطوبت سنجی
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
18:57 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری تجهیزات  ایستگاه های
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
09:01 ق.ظ
اجرای پروژه rvr فرودگاه
اجرای پروژه rvr فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:47 ب.ظ
تعمیر مرمت حفاظت نگهداری ایستگاههای هواشناسی حوزه ابریز
لرستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
07:58 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
15:24 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بویی های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویی های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار سازمان
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار سازمان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:57 ب.ظ
خدمات تامین متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی
خدمات تامین متصدیان ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:35 ب.ظ
عملیاتی نگه داشتن سامانه فرودگاهی catiiفرودگاه شهید
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
قطعات یدکی ایستگاههای هواشناسی خودکار فرودگاهی وابسالا
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
17:35 ب.ظ
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه
خدمات بروزرسانی سامانه خودکار هواشناسی فرودگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:24 ب.ظ
اصلاحیه -- خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج خورشیدی هواشناسی
خوزستان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
18:04 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی سامانه لیدار و
خرید نصب و راه اندازی سامانه لیدار و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
تامین متصدیان ایستگاههای اب و هوا شناسی
تامین متصدیان ایستگاههای اب و هوا شناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
13:01 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شیدسنج خورشیدی هواشناسی
خوزستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
11:21 ق.ظ
خرید 12000 بالن سازمان هواشناسی کشور
خرید 12000 بالن سازمان هواشناسی کشور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:18 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری
خراسان جنوبي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:21 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3
دستگاه ثبت دیتالاگر هواشناسی مدل DLS -V3... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:22 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی مدل تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس
ایستگاه خودکار هواشناسی تیس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
17:05 ب.ظ
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom
مواد کاهنده بنتونیت مدل lom... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
07:49 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
07:54 ق.ظ
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی
خرید قطعات یدکی بویه های موج نگار هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:09 ق.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاههای باران سنجی و اقلیم شناسی استان
گيلان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
جمع اوری داده های هواشناسی ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی  در سطح استان
گيلان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین
ایستگاه خودکار هواشناسی سطح زمین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی
خرید دبی سنج و تجهیزات اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته