1398/03/04
19:53 ب.ظ
خرید فرمون اخلال در جفت گیری 14500 عدد
خرید فرمون اخلال در جفت گیری 14500 عدد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/3/4 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
فرمون شکار انبوه با تله 4000 عدد
فرمون شکار انبوه با تله 4000 عدد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
20 تن غذا اکسترود  EFC  با پروتئین  35 درصد و نیترات
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
18:18 ب.ظ
سم دلتامترین
سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/4 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انجام 4 پروژه: خرید اقلام گیاهی فضا سبز-
انجام 4 پروژه: خرید اقلام گیاهی فضا سبز-... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
خرید نشا گل گاو زبان وبذر گل گاو زبان و چای ترش و کود فسفاته و پتاسه
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
11:28 ق.ظ
تهیه کوکوپیت 80 قالب
تهیه کوکوپیت 80 قالب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/4 مهلت دار
10:58 ق.ظ
گرده گل خوراکی زنبور عسل
گرده گل خوراکی زنبور عسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
10:56 ق.ظ
شتر نر مولد و دام سبک بز بومی برای ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
10:33 ق.ظ
کود بیولوژیکی کمپوست غنی شده
کود بیولوژیکی کمپوست غنی شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/4 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
سم دلتامترین
سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/4 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید کلرور پتاسیم گرانوله 30/000 تن و سولفات پتاسیم گرانوله 30/000 تن
تهران 1398/3/4 مهلت دار
07:43 ق.ظ
تعدادی قرص جاذب فرمون مگس میوه - مدیترانه - پشه گندم
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
07:42 ق.ظ
50 لیتر سم تیلت
50 لیتر سم تیلت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
07:42 ق.ظ
چسب و ورق رول زرد و کارت زرد و ابی
چسب و ورق رول زرد و کارت زرد و ابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
19:26 ب.ظ
فرمون
فرمون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
تریکوران- پروبیو- بایوفارم باغی- بایوفسفات
تریکوران- پروبیو- بایوفارم باغی- بایوفسفات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تهیه حمل بارگیری تحویل مایکوریزا حاوی قارچ میکوریز باسکولار ویژه باغات
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
خرید انواع کودهای زیستی و زیرمغذی
خرید انواع کودهای زیستی و زیرمغذی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خرید 8000 لیتر سم دلتامترین EC 2.5%
خرید 8000 لیتر سم دلتامترین EC 2.5%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید و حل بچه ماهی کپور شامل فیتوفاک و بیگهد و امور و کپور معمولی
کردستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید نهال حاشیه جاده حوزه اداره کل استان
خرید نهال حاشیه جاده حوزه اداره کل استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید 15580 اصله انواع درخت و 90 تن کود دامی
خرید 15580 اصله انواع درخت و 90 تن کود دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/3/2 مهلت دار
12:12 ب.ظ
گل اطلسی اف یک و پریوش و ناز افتابی و میمونی
گل اطلسی اف یک و پریوش و ناز افتابی و میمونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تریکوران پی پروبیو 96 بایوفارم
تریکوران پی پروبیو 96 بایوفارم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
بذور گیاهان مرتعی و داروئی
بذور گیاهان مرتعی و داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/2 مهلت دار
09:47 ق.ظ
نشاء فصلی 11 گونه گل بهاره
نشاء فصلی 11 گونه گل بهاره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/2 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تعدادی چسب مایع فوری - رول زرد جاذب - ورق ابی چسب دار
لرستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
سم دامی مک نومیل
سم دامی مک نومیل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
خرید مواد کودی
خرید مواد کودی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
اسد گیاهی
اسد گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:56 ب.ظ
خرید بذر ترینیکاله برای 73 هکتار
خرید بذر ترینیکاله برای 73 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید بذر شبدر 30 هکتار
خرید بذر شبدر 30 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید بذر خلر برای40 هکتار
خرید بذر خلر برای40 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
خرید بذر ماشک برای 40 هکتار
خرید بذر ماشک برای 40 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
5000 اصله نهال هلو 200 بسته 25 تایی و 5000 اله نهال شلیل
مازندران 1398/3/1 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
حمایت از ارقام و اندام تکثیری و سازگار تامین نهال باغات دیم اراضی
گلستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید مواد کودی طرح افزایش تولید محصولات زراعی
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید بذر نخود
خرید بذر نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کمک هزینه بذر جایگزین یونجه
کمک هزینه بذر جایگزین یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید و تحویل 8500 تن کلزا در سطح استان
خرید و تحویل 8500 تن کلزا در سطح استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
امور تعداد 2 گونه ماهی از نوع فیل ماهی
امور تعداد 2 گونه ماهی از نوع فیل ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/1 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
اراستن و پیراستن فضای سبز محوطه ستاد و تهیه کود و بذروگل های فصلی
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
اراستن و پیراستن فضای سبز محوطه ستاد و تهیه کود و بذروگل های فصلی
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تعداد 200 راس دام سبک
تعداد 200 راس دام سبک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:42 ب.ظ
خرید نهال گردوی پیوندی ارقام تجاری
خرید نهال گردوی پیوندی ارقام تجاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته