1397/11/30
15:32 ب.ظ
نظارت بر پروژه معاونت ابخیزداری و 1 پروژه معاونت فنی
يزد 1397/11/30 مهلت دار
14:45 ب.ظ
نظرت وهدایت و بهینه  روشهای کنترل افات و بیماریها و علف های هرز طبق شرح فایل پیوست
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:11 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سد
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
10:50 ق.ظ
تهیه کتابخانه طرح تجدید نظر پارک منطقه
تهیه کتابخانه طرح تجدید نظر پارک منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:58 ب.ظ
نگهداری مرکز تحقیقات اموزش فضای سبز
نگهداری مرکز تحقیقات اموزش فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
15:24 ب.ظ
بازدید از باغات گل محمدی و مزارع گندم و بررسی افات و بیماریها و علفهای هرز --
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
19:06 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر افات و بیماریهای
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
مطالعات و ایجادبانک اطلاعاتی در محیط GIS در سطح
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:27 ب.ظ
بازدید از مزارع گندم منطقه
بازدید از مزارع گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
بازدید از مزار گندم منطقه
بازدید از مزار گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
14:03 ب.ظ
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
12:47 ب.ظ
بکارگیری ناظرین گیاهپزشکی - مدیریت تلفیقی
بکارگیری ناظرین گیاهپزشکی - مدیریت تلفیقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
16:58 ب.ظ
شناسایی و انتخاب عامل توسعه خوشه گل وگیاه زینتی شهرستان
مركزي 1397/11/24 مهلت دار
14:48 ب.ظ
مشاور مطالعات تفصیلی اجرایی زمین لغزش
مشاور مطالعات تفصیلی اجرایی زمین لغزش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک
گلستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
طرح حدنگاری جهت تدقیق و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ
گلستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:54 ب.ظ
واگذاری مدیریت فنی مرکز تحقیقات و اموزش و مشاوره
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
نظارت و خدمات درمانی گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای محصولات زراعی و باغی -
خراسان شمالي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:32 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها محصولات
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نظارت بر افات و بیماریهای محصولات
نظارت بر افات و بیماریهای محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:53 ب.ظ
تهیه کتابچه  نهالستان منطقه
تهیه کتابچه نهالستان منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها -
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:04 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ شهرستان علی اباد رامیان -گالیکش
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:09 ب.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفیق اسناد دفترچه ای به
طرح حد نگاری جهت تدفیق اسناد دفترچه ای به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
طرح حدنگاری جهت تدقیق و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی -
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
تهیه طرح باغ ایرانی به مساحت 2/5 هکتار  در مرکز برزن
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
15:40 ب.ظ
خرید خدمات فنی کارشناسی کلینیکهای گیاهپزشکی --
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
قرارداد مدیریت تلفیقی افات ناظرین گیاهپزشکی
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
1397/11/16
16:46 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی از کلینیک های گیاهپزشکی
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
16:19 ب.ظ
توسعه عوامل بیولوژیک در سطح یک هکتار گلخانه با تهیه600 هزار کنه
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی نظارت بر عملیات و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید خدمات گیاه پزشکی در قالب شبکه
خرید خدمات گیاه پزشکی در قالب شبکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:49 ب.ظ
طرح بهبود مدیریت و افزایش راندمان تولید در دامهای سبک و سنگین
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
نظارت فنی بر عملیات گیاهپزشکی بر 1200 هکتار اراضی زراعی و باغی - 4 نفر کارشناس
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پروژه مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری و منابع طبیعی
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:05 ب.ظ
خرید خدمات گیاه پزشکی
خرید خدمات گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/12
09:45 ق.ظ
انعقاد قرارداد مدیریت تلفیقی افات ناظرین گیاهپزشکی
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
نظارت فنی بر عملیات گیاه پزشکی بر 1200 هکتار اراضی و باغی
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:41 ق.ظ
گشت و مراقبت و کنترل در عرصه های
گشت و مراقبت و کنترل در عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
گشت و مراقبت  و کنترل کوچ در عرصه های منابع
گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
نظارت  بر پروژه های گشت و مراقبت
نظارت بر پروژه های گشت و مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته