1398/09/24
15:22 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری
انجام مطالعه بازنگری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
15:21 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
15:21 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه چاه سبز
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه چاه سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
15:20 ب.ظ
انجام مطالعه و طراحی پخش سیلاب ریاب گناباد
انجام مطالعه و طراحی پخش سیلاب ریاب گناباد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/19
10:57 ق.ظ
تهیه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت به مقدار
تهیه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت به مقدار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
تهیه طرح اجرایی مدیریت مناطق بیابانی در
تهیه طرح اجرایی مدیریت مناطق بیابانی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
تهیه طرح های اجرایی کانون های بحرانی فرسایش بادی در جغتای 5000 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
08:52 ق.ظ
دستگاه نظارت پروژه احداث گلخانه
دستگاه نظارت پروژه احداث گلخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
18:51 ب.ظ
انجام مطالعات تطبیقی مدلسازی و شبیه سازی سناریوهای مختلف تولید اب در گلخانه دریایی و ..
البرز 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
انجام مطالعات تطبیقی مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف تولید اب در گلخانه دریایی
البرز 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:39 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری
انجام مطالعه بازنگری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انحام مطالعات جامع ابخیزداری
انحام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:26 ب.ظ
انتخاب شرکت مهندسی جهت نظارت کارگاهی و بازنگری مطالعات
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی سطح 5506 هکتار حوز
ايلام 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:53 ق.ظ
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:23 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی در قالب اجرای پروژه پیش اگاهی 1000 هکتار در
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
ارتقای مهارتهای بهره برداران و تولید کنندگان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت به مقدار 2000 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
تهیه طرح های اجرایی کانون های بحرانی فرسایش بادی به مقدار 5000 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:13 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری و اثلاح طراحی عملیات سازه های ابخیزدازی استان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب رباب گناباد
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب رباب گناباد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات تفصیلی اجرایی و طراحی سد زیرزمینی جوزه
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری زیر در
انجام مطالعات بازنگری زیر در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:42 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره
خرید خدمات مشاوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:16 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی واخذ سند مالکیت تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی در
سمنان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی واخذ سند مالکیت تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی در
سمنان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی واخذ سند مالکیت تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی در
سمنان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
1398/09/06
15:19 ب.ظ
انتخاب مشاور تحلیل و ازمایش فنی
انتخاب مشاور تحلیل و ازمایش فنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:54 ب.ظ
انجام مطالعات تطبیقی راه اندازی و گزارش گیری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:22 ق.ظ
انجام مطالعات تطبیقی راه اندازی و گزارش گیری از
البرز 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:19 ب.ظ
تهیه سند راهبردری حوزه درب استانه
تهیه سند راهبردری حوزه درب استانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
1398/08/29
14:18 ب.ظ
توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه ابخیزداری
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:14 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز خاکریز سوماقلی شهر
اردبيل 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:32 ب.ظ
بررسی مدل های بیلان انرژی در
بررسی مدل های بیلان انرژی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره  ارزیابی کیفی حد نگاری کاداستر اراضی کشاورزی شامل
آذربايجان غربي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:42 ب.ظ
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
توانمند سازی و مشارکت دست اندارکاران و
توانمند سازی و مشارکت دست اندارکاران و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
توانمند سازی و مشارکت دست اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه های ابخیزداری
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
توانمندسازی و مشارکت دست اندر کاران و ذینفعان در اجرای پروژه های ابخیزداری
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته