1398/05/30
18:20 ب.ظ
بررسی و مطالعه تاثیر چاله های فلسی ایجادشده
بررسی و مطالعه تاثیر چاله های فلسی ایجادشده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
گیاه پزشکی
گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
09:37 ق.ظ
مطالعات بزنگری تنیان رود
مطالعات بزنگری تنیان رود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی تونکابن- داماش رودبار
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
مطالعات بازنگری کوره رود تالش
مطالعات بازنگری کوره رود تالش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی خشکه دریا شهرستان
گيلان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:16 ب.ظ
اجرای نظارت بر پروژه های ابخیزداریو ابخوانداری
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
عملیات نظارت بر پروژع های ابخیزداری
عملیات نظارت بر پروژع های ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی منابع طبیعی ابخیزداری حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:33 ب.ظ
مطالعات جانمایی و طراحی یک سازه مکانیکی ابخیزداری تحت عنوان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
مطالعات جانمایی و طراحی 1 ساره مکانیکی عنوان بند اشغالگیر و سرشاخه گیر
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خدمات مهندسین مشاور جهت انجام فعالیت مشاوره ای در
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:51 ب.ظ
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز شمال
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز شمال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز جنوب
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز جنوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز شرق
نظارت کارگاهی حوزه ابخیز شرق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:56 ق.ظ
توانمند سازی ومشارکت دست اندکاران در اجرای پروژه های ابخیزداری
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:09 ب.ظ
نظارت بر طرح مقابله با گرد و غبار نمکی و غیرنمکی و فرسایش بادی حاشیه
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:59 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات بیولوژیکی و مدیریتی استان
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
نظارت بر پروژه های اجرایی مراقبت و ابیاری توسعه جنگل با نهال بذر کاری و تولید نهال
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
نظارت کارگاهی ابخیزداری ابخوانداری
نظارت کارگاهی ابخیزداری ابخوانداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/20 مهلت دار
14:46 ب.ظ
نظارت کارگاهی عملیات ابخیزداری و ابخوانداری
تهران 1398/5/20 مهلت دار
14:43 ب.ظ
نظارت کارگاهی عملیات ابخیزداری ابخوانداری
نظارت کارگاهی عملیات ابخیزداری ابخوانداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/20 مهلت دار
12:11 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:19 ب.ظ
1398/05/16
13:34 ب.ظ
انجام مطالعات اقتصادی اجتماعی و توانمندسازی
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
مطالعات تفضیلی اجرایی زمین لغزش مله کبود و قوچی باشی
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری و هرگان به
مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری و هرگان به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:54 ب.ظ
بازنگری مطالعات
بازنگری مطالعات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی
مطالعات تفصیلی اجرایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
مطالعات تفضیلی-اجرایی خانقاه فولادلو شهرستان
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:42 ب.ظ
نظارت بر طرح مقابله با گرد و غبار نمکی و غیر نمکی و فرسایش بادی در حاشیه دریاچه
آذربايجان شرقي 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
مشاوره و همکاری در اجرای پروژه الگوی زراعی
مشاوره و همکاری در اجرای پروژه الگوی زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
انجام اقدامات اموزشی ترویجی و مشارکتی در قابل طرح های تسهیلگری
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:31 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تسهیلگری و توانمند سازی جوامع محلی حوزه ابخیز
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تسهیل گری و توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابخیز
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
انجام بازنگری بروز رسانی وتکمیل مطالعات مرحله دوم ونظارت عالیه و
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:50 ب.ظ
نظارت بر اراضی و باغات کشاورزی و زراعی
نظارت بر اراضی و باغات کشاورزی و زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:00 ب.ظ
نظارت حوزه ابخیز شمال
نظارت حوزه ابخیز شمال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
نظارت حوضه ابخیز شرق
نظارت حوضه ابخیز شرق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
نظارت حوضه ابخیز جنوب
نظارت حوضه ابخیز جنوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:49 ب.ظ
نظارت کارکاهی بندهای خاکی
نظارت کارکاهی بندهای خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
برگزاری کلاس بازدید  کارگاه اموزشی
برگزاری کلاس بازدید کارگاه اموزشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:25 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی عملیات ابخیزداری حوزهای ابخیز
البرز 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات ابخیزداری
البرز 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
15:06 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه های اجرای عملیات ابخیزداری و ابخوانداری
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
نظارت کارگاهی پروژه های اجرای عملایت ابخیزداری و ابخوانداری
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
اجرای پروژه نظارت کارگاهی پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته