1398/09/17
18:46 ب.ظ
هرس شدید 2 هکتار - شخمو چیزل و دیسک 25 هکتار - نگهبانی مزرعه 7 ماه
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
18:43 ب.ظ
بسته بندی و جمع اوری سرشاخه های درخت توت در بسته های 30 تایی و حمل به محل نگهداری
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
18:35 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/17 مهلت دار
18:32 ب.ظ
احداث ابشخور شهرستان
احداث ابشخور شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
18:20 ب.ظ
بازسازی خسارت ناشی از سیل به فضای سیس و پارکهای سطح شهر
لرستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری و مراقبت در سطح 100 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
13:56 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
12:07 ب.ظ
تهیه حمل و تخلیه اب و خاک زراعی و خرید گونه های گیاهی وشن های رنگی
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
09:16 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان
نگهداری فضای سبز پیمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:44 ب.ظ
ریشه کنی ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/16 مهلت دار
18:27 ب.ظ
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای عملیات احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اجرای سیستم چرایی و قرق طرحهای خاص بیابان زدایی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
اجرای بخشی از فضا سبز
اجرای بخشی از فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خریدو کاشت و توزیع نهال شهروندی هفته درختکاری کوهسار
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجرای عملیات نهالکاری ابیاری و مراقبت ابیاری و
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
18:50 ب.ظ
اجرای نیروهای حفاظتی قرقبان
اجرای نیروهای حفاظتی قرقبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/14 مهلت دار
12:19 ب.ظ
اجرای مبارزه با گیاه نیمه انگل اورانتوس در
اجرای مبارزه با گیاه نیمه انگل اورانتوس در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح شهر
اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اجرا مبارزه با گیاه نیمه انگل لورانتوس در
اجرا مبارزه با گیاه نیمه انگل لورانتوس در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی
بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
19:40 ب.ظ
ریشه کنی و ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی 5 هکتار
گيلان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
خرید حمل اجرای کامل خاک زراعی پارک اذین 2000 تن
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
پروژه نهالکاری 100 هکتار بریگان در محدوده پروژه RFLDL
کرمان 1398/9/13 مهلت دار
18:36 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدائی شهرستان
اجرای طرحهای خاص بیابان زدائی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهر
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر
اجرای طرحهای خاص بیایان زدایی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان
اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
عملیات باغی تسطیح باغات به وسیله
عملیات باغی تسطیح باغات به وسیله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/13 مهلت دار
12:43 ب.ظ
پروژه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری
پروژه انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
ایجاد احداث توسعه حفظ و نگهداری
ایجاد احداث توسعه حفظ و نگهداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کشت گندم و جو دیمی در ل
کشت گندم و جو دیمی در ل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تامین گل و گیاه و کاشت
تامین گل و گیاه و کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/13 مهلت دار
10:45 ق.ظ
اجرای بوته کاری و ابیاری و احداث بادشکن
اجرای بوته کاری و ابیاری و احداث بادشکن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنای رنگ خرما 50 هکتار
ردیابی سوسک سرخرطومی حنای رنگ خرما 50 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
عملیات نهالکاری و ابیاری و مراقبت طرحهای خاص
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:54 ب.ظ
انجام عملیات زراعی و باغی در پروژه های تحقیقاتی در سطح
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 هکتار
توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
پرئژه کمربند حفاظتی از نو پنج مارک
پرئژه کمربند حفاظتی از نو پنج مارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته