1397/11/30
15:35 ب.ظ
عمیلیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان
عمیلیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
15:34 ب.ظ
اجرای عملیات احداث فضای سبز بلوار
اجرای عملیات احداث فضای سبز بلوار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
14:44 ب.ظ
کپه کاری بذر پاشی 220 هکتار و علوفه کاری 25 هکتار
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:42 ب.ظ
اجرای عملیات احداث بند خشکه چین به حجم 800 متر مکعب در بخش
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
14:42 ب.ظ
مدیریت هرز آب احداث پشته خاکی 10000 مترمکعب در
مدیریت هرز آب احداث پشته خاکی 10000 مترمکعب در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
کپه کاری در حوزه
کپه کاری در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
کپه کاری در حوزه ابر
کپه کاری در حوزه ابر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:21 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
وجین مزرعه کلزا و گلرنگ در سطح 12 هکتار و دریک نوبت
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
11:21 ق.ظ
انجام امور محوله گاوداری بوسیله لودر
انجام امور محوله گاوداری بوسیله لودر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
10:59 ق.ظ
کنترل  و مدریت رویشگاهای کرفس
کنترل و مدریت رویشگاهای کرفس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
کنترل و مدیریت رویشگاه کرفس
کنترل و مدیریت رویشگاه کرفس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
کنترل و مدیریت منطقه شهرستان
کنترل و مدیریت منطقه شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:40 ق.ظ
کنترال و مدیریت رویشگاه کرفس منطقه
کنترال و مدیریت رویشگاه کرفس منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
09:38 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
08:58 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ازادی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ازادی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:57 ق.ظ
احداث فضای سبز بلوار
احداث فضای سبز بلوار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:46 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:10 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
احداث و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
18:05 ب.ظ
احداث کمربند سبز در حوزه
احداث کمربند سبز در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
17:58 ب.ظ
پروژه ابخیزداری
پروژه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:56 ب.ظ
پروژه ایجاد و تجهیز نهالستان شهرستان دماوند
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:55 ب.ظ
مراقبت تولید نهال و نگهداری نهال های
مراقبت تولید نهال و نگهداری نهال های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:51 ب.ظ
کپه کاری به مساحت 100 هکتار حوزه ابخیز ایوب
کپه کاری به مساحت 100 هکتار حوزه ابخیز ایوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
17:46 ب.ظ
عملیات خشکه چین با سنگ و لاشه حوزه
عملیات خشکه چین با سنگ و لاشه حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
16:33 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
16:17 ب.ظ
هرس باغات زیتون 32 هکتار پیوند درختان زیتون 100 اصله
کرمان 1397/11/29 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل شهر
حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
حفر چاله حداقل به ابعاد35*35 و کاشت 3200 اصله نهال اکالیپتوس و بستن با قیم
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:24 ب.ظ
بازدید از باغات گل محمدی و مزارع گندم و بررسی افات و بیماریها و علفهای هرز --
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
عملیات احداث  و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
09:03 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در دو ردیف شامل : 1- اجرای عملیات ابخیزداری و کنترل سیل
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
08:44 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
نگهداری و توسعه فضای سبز شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:06 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر افات و بیماریهای
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
مدیریت رواناب احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
16:20 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
انجام عملیات بیولوژیک کپه کاری
انجام عملیات بیولوژیک کپه کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
نصب و تامین لوازم گلخانه
نصب و تامین لوازم گلخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
انجام خدمات پرورش توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر
تهران 1397/11/28 مهلت دار
12:14 ب.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوزه ابخیز
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
11:38 ق.ظ
دستمزد هرس درختان سطح شهر به تعداد 10000 اصله
دستمزد هرس درختان سطح شهر به تعداد 10000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
09:56 ق.ظ
ایجاد شبکه مراقبت باغات ومزارع حوزه
ایجاد شبکه مراقبت باغات ومزارع حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:43 ب.ظ
احداث گلخانه به متراژ 1200 متر مربع هنرستان
احداث گلخانه به متراژ 1200 متر مربع هنرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تهیه نقشه مناطق الوده براساس utm - عملیات پایش و مبارزه با بیماریهای جنگلی و مرتعی
لرستان 1397/11/27 مهلت دار
18:35 ب.ظ
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/27 تاریخ گذشته