1397/09/25
14:22 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی در
عملیات سنگی ملاتی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:21 ب.ظ
عملیات سنگس ملاتی
عملیات سنگس ملاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک جنگلکاری مراقبت و ابیاری
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:28 ب.ظ
کاشت مراقبت نگهداری و ابیاری در منطقه
کاشت مراقبت نگهداری و ابیاری در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:28 ب.ظ
تولید نهال در نهالستان
تولید نهال در نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
عملیات ترویج کشاورزی
عملیات ترویج کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
11:29 ق.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز
احداث و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده
11:19 ق.ظ
اجرای فضای سبز محوطه میدان
اجرای فضای سبز محوطه میدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
08:55 ق.ظ
ایجاد زیرساخت گلخانه گازرسانی در روستای
ایجاد زیرساخت گلخانه گازرسانی در روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
08:12 ق.ظ
احداث باغ الگویی پسته
احداث باغ الگویی پسته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:12 ق.ظ
تهیه پیوندک و اجرای عملیات
تهیه پیوندک و اجرای عملیات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:11 ق.ظ
احداث باغ الگویی سیب  پایه رویشی 3.5 هکتار
احداث باغ الگویی سیب پایه رویشی 3.5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:10 ق.ظ
احداث مزرعه الگویی زعفران
احداث مزرعه الگویی زعفران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:09 ق.ظ
احاث باغ الگویی پسته
احاث باغ الگویی پسته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:57 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های
گشت و مراقبت از عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
12:47 ب.ظ
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
تهیه حمل کاشت  740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:19 ب.ظ
عملیات بذرکاری در هلالی های سنوات گذشته 100 هکتار -
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجرای عملیات خشک چین به حجم
اجرای عملیات خشک چین به حجم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی
اجرای عملیات سنگی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
واگذاری تولید عوامل بیولوژیک
واگذاری تولید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/9/22 مهلت دار
08:59 ق.ظ
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
واگذاری صفافی بارگیری کیسه های 50 کیلو گرمی
واگذاری صفافی بارگیری کیسه های 50 کیلو گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
08:09 ق.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:54 ب.ظ
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث بند خاکی حوزه
احداث بند خاکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند بتن غلطکی حوزه
احداث بند بتن غلطکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی حوزه
احداث بند سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تامین نهال صنوبر توسعه کشت
تامین نهال صنوبر توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلهای سنواتی و فضای سبز
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
عملیات تولید و نگهداری نهال در نهالستان شهرستان
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
عملیات بیولوژیکی بخش
عملیات بیولوژیکی بخش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
احداث پارک خطی دروی
احداث پارک خطی دروی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
10:44 ق.ظ
سمپاشی جهت مبارزه با افات عمومی
سمپاشی جهت مبارزه با افات عمومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته