1398/09/20
13:52 ب.ظ
خرید تجهیزات راه اهن و نصب - تعویض تراورس چوبی و دمونتاژ تراورس چوبی و ..
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
10:47 ق.ظ
تیر چوبی و تیر بتنی
تیر چوبی و تیر بتنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
11:45 ق.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
11:55 ق.ظ
پایه چوبی 12 متری اشباع سبک
پایه چوبی 12 متری اشباع سبک... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/14
13:44 ب.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:46 ب.ظ
خرید 27 اصله تیر چوبی 15 متری اسباع شده
خرید 27 اصله تیر چوبی 15 متری اسباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:26 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:36 ب.ظ
7 عدد تیر برق چوبی 12 متری و 3 عدد تیربتنی 12 متری بتن  پایه 600*600
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:35 ب.ظ
خرید 216 اصله پایه چوبی اشباع شده
خرید 216 اصله پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:01 ب.ظ
تعداد 7 عد تیر چوبی
تعداد 7 عد تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/08/29
10:47 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات و تیر چوبی و سیمانی
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات و تیر چوبی و سیمانی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:06 ب.ظ
خرید انواع تیر چوبی
خرید انواع تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
پایه چوبی 9 متری - پایه چوبی 12 متری
پایه چوبی 9 متری - پایه چوبی 12 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/19
14:32 ب.ظ
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد 8 عدد
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد 8 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد8 عدد
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد8 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:55 ب.ظ
خرید انواع تیر چوبی سبک و سنگین اشباع شده 450 اصله
خرید انواع تیر چوبی سبک و سنگین اشباع شده 450 اصله... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
لرستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:26 ب.ظ
خرید انواع تیر چوبی سبک وسنگین اشباع شده
خرید انواع تیر چوبی سبک وسنگین اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
لرستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید انواع تیر چوبی سبک و سنگسن اشباع شده
خرید انواع تیر چوبی سبک و سنگسن اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
لرستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/06
16:00 ب.ظ
خرید پایه های چوبی 12 متری کلاس
خرید پایه های چوبی 12 متری کلاس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
10:33 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی
واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/15
11:09 ق.ظ
خرید انواع دکل های فلزی- انواع تیر چوبی
خرید انواع دکل های فلزی- انواع تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
لرستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
09:03 ق.ظ
خرید انواع دکل های فلزی- انواع تیر چوبی سبک و سنگین اشباع شده
لرستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
13:16 ب.ظ
پروژه ها شامل : عمیلات احداث سکی تعمیرات جاری قطارهای خط چهار در پایان
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/04
15:15 ب.ظ
خرید 60 اصله تیر چوبی  15 متری اشباع شده
خرید 60 اصله تیر چوبی 15 متری اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:18 ب.ظ
60 اصله تیر چوبی 15 متری
60 اصله تیر چوبی 15 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:05 ب.ظ
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:18 ق.ظ
تیرچوبی 4 متر قطر 20 سانتی متر
تیرچوبی 4 متر قطر 20 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/15
08:34 ق.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/06
12:54 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:37 ق.ظ
خرید تیرچوبی
خرید تیرچوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:17 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/23
11:17 ق.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:54 ق.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/04
19:00 ب.ظ
تراورس چوبی 40 عدد
تراورس چوبی 40 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/02/30
09:34 ق.ظ
خرید تیر چوبی 9 متری و 12 متری
خرید تیر چوبی 9 متری و 12 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:28 ق.ظ
تراورس 15*25*260 م م و تحویل در انبار فولاد
تراورس 15*25*260 م م و تحویل در انبار فولاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:53 ق.ظ
تراورس 260*25*15 سانتیمتر تحویل در انبار فولاد
تراورس 260*25*15 سانتیمتر تحویل در انبار فولاد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:51 ب.ظ
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:24 ب.ظ
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
11:02 ق.ظ
خرید: انواع پایه های بتونی تحویل در شهرستان
خرید: انواع پایه های بتونی تحویل در شهرستان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:47 ق.ظ
خرید انواع پایه
خرید انواع پایه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:06 ب.ظ
خرید انواع تیر چوبی
خرید انواع تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
پروژه ها :1- خرید انواع کابل خونگهدار فشار متوسط و فشار ضعیف 2- انواع تیر چوبی
کردستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
انواع پایه چوبی اشباع شده
انواع پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
12:27 ب.ظ
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده
خرید انواع پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/18 تاریخ گذشته