1399/02/22
16:22 ب.ظ
تعداد 10 عدد سرب 2 میل به ابعاد تقریبی 80*200
اصفهان 1399/2/22 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید کویل برج خنک کن- پاکت بسته بندی- شمش روی و ..
يزد 1399/2/22 تاریخ گذشته
1399/02/11
09:06 ق.ظ
مجموعه تولید سرب
مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/10
09:31 ق.ظ
واگذاری مجموعه تولید سرب
واگذاری مجموعه تولید سرب... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1399/2/10 تاریخ گذشته
1399/02/07
10:38 ق.ظ
خرید ساچمه سربی سایز 7/5 و 9 با مقادیر 130/000 و 46/280 کیلوگرم
اصفهان 1399/2/7 اعلام نشده
1399/02/06
10:47 ق.ظ
خرید ساچمه سربی سایز 7/5 و 9 با مقادیر 130/000 و 46/280 کیلوگرم
اصفهان 1399/2/6 اعلام نشده
1399/01/26
09:58 ق.ظ
ورق سربی
ورق سربی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1399/1/26 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
ورق سربی
ورق سربی... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1399/1/26 اعلام نشده
1399/01/18
19:52 ب.ظ
ورق سرب 1/5 تا 1/7 میل
ورق سرب 1/5 تا 1/7 میل... فلزات و قطعات فلزی
تهران 1399/1/18 تاریخ گذشته
1398/12/03
21:17 ب.ظ
تهیه سرب و نصب
تهیه سرب و نصب... فلزات و قطعات فلزی
گلستان 1398/12/3 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
سرب دیواری 2میل جهت دیوار رادیولوژی
خراسان شمالي 1398/12/3 تاریخ گذشته
1398/11/26
23:50 ب.ظ
سرب کوبی
سرب کوبی... فلزات و قطعات فلزی
کرمانشاه 1398/11/26 تاریخ گذشته
1398/11/20
12:59 ب.ظ
سرب کوبی جهت دیوار و سقف سی تی اسکن
لرستان 1398/11/20 تاریخ گذشته
1398/11/15
17:29 ب.ظ
سرب دو میلیمتر بانضمام درب و قاب و شیشه سربی
کرمان 1398/11/15 تاریخ گذشته