1397/07/24
08:45 ق.ظ
تامین تعداد 500 دستگاه دوچرخه
هرمزگان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/06/27
13:05 ب.ظ
تامین تعداد 500 دستگاه دوچرخه
هرمزگان 1397/6/27 اعلام نشده
1397/04/28
09:15 ق.ظ
5 دستگاه دوچرخه 21 دنده  کوهستان  تنه الومینیوم
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
6 دستگاه دوچرخه تک  سرعته  تنه
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/02/25
11:24 ق.ظ
ایجاد سامانه دوچرخه
تهران 1397/2/24 اعلام نشده