1397/11/29
12:22 ب.ظ
اتانول 96 ومطلق در گالنهای 10 لیتری
اتانول 96 ومطلق در گالنهای 10 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
12:04 ب.ظ
گاز SF6 یک کپسول
گاز SF6 یک کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
11:39 ق.ظ
شارژ کپسول های اکسیژن و بیهوشی و هوای فشرده
شارژ کپسول های اکسیژن و بیهوشی و هوای فشرده... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
11:39 ق.ظ
شارژ کپسولهای اکسیژن و هوای فشرده و بیهوشی
شارژ کپسولهای اکسیژن و هوای فشرده و بیهوشی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
09:49 ق.ظ
خرید گازهای ازمایشگاهی ازت مایع CO2
خرید گازهای ازمایشگاهی ازت مایع CO2... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/28 مهلت دار
09:37 ق.ظ
اتانول طبی 96 درصد
اتانول طبی 96 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:01 ب.ظ
کپسول گازی 13 کیلویی R22
کپسول گازی 13 کیلویی R22... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:38 ب.ظ
7 عدد کپسول گاز 40 کیلویی sf6
7 عدد کپسول گاز 40 کیلویی sf6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:38 ب.ظ
خرید reerigerant gas
خرید reerigerant gas... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/11/13 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
گاز هیدروفیل ساده نخ 20
گاز هیدروفیل ساده نخ 20... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:27 ب.ظ
خرید REERIGERANT GAS
خرید REERIGERANT GAS... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/04
07:36 ق.ظ
گاز هلیوم با خلوص 99/999 کپسول 50 لیتری
گاز هلیوم با خلوص 99/999 کپسول 50 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
21:57 ب.ظ
خرید گازsf6
خرید گازsf6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:03 ق.ظ
خرید 800 هزار کیلوگرم نیتروژن مایع
خرید 800 هزار کیلوگرم نیتروژن مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
13:54 ب.ظ
ازت مایع 3000 لیتر
ازت مایع 3000 لیتر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید انواع گازهای
خرید انواع گازهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/16
13:51 ب.ظ
اکسیژن طبی صنعتی خلوص 99/9 درصد نوع بسته بندی سیلندر وزن 40
مركزي 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خرید اقلام در 5 ردیف: ارگون- ازت - اکسیژن 0 کورگون - اکسیژن مایع
زنجان 1397/10/16 اعلام نشده
07:57 ق.ظ
خرید گازهای صنعتی شامل :1-ارگون 8/400 کیلو گرم 2- ازت 1/725 کیلو گرم 3- اکسیژن 36/05 کیلو گرم
زنجان 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
10:05 ق.ظ
تامین گاز HFC227مورد نیاز نیروگاه
تامین گاز HFC227مورد نیاز نیروگاه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید حمل و تحویل گازهای صنعتی و
خرید حمل و تحویل گازهای صنعتی و... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
12:36 ب.ظ
خرید حمل و تحویل گازهای صنعتی و ازمایشگاهی
خرید حمل و تحویل گازهای صنعتی و ازمایشگاهی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید حمل و تحویل گازهای ازمایشگاهی هیدروژن اکسیژن و
بوشهر 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:23 ب.ظ
گاز فریون 134 کولیپ
گاز فریون 134 کولیپ... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
گاز فریون 22 صالی
گاز فریون 22 صالی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:34 ب.ظ
خرید 6624 لیتر گاز مایع
خرید 6624 لیتر گاز مایع... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید گازهای صنعتی اکسیژن و نیتروژن و دی اکسید کربن و گاز استیلن
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/12
10:53 ق.ظ
خرید شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999 درصد
خرید شارژ گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:53 ق.ظ
خرید اقلام شامل: کپسول پودر گاز و شیلنگ کپسول و....
خرید اقلام شامل: کپسول پودر گاز و شیلنگ کپسول و....... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/9/3 اعلام نشده
1397/09/01
07:24 ق.ظ
تامین هلیوم خالص 99/999 درصد
تامین هلیوم خالص 99/999 درصد... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:05 ب.ظ
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول
شارژ کپسول گاز کلر برای تعداد 150 کپسول... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:36 ق.ظ
خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی 1 گازها و مواد شیمیایی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی
خرید گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:18 ق.ظ
خرید 1 عدد کپسول گاز 50 کیلویی هیدروژن
خرید 1 عدد کپسول گاز 50 کیلویی هیدروژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:07 ق.ظ
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6
خرید 500 کیلو گرم گاز SF6... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:24 ق.ظ
خرید گاز های صنعتی
خرید گاز های صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
13:26 ب.ظ
خرید گاز های صنعتی STANDARD GAS MLXTUR
خرید گاز های صنعتی STANDARD GAS MLXTUR... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
08:08 ق.ظ
11000KG گاز استیلن
11000KG گاز استیلن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/24
11:14 ق.ظ
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون
تعدادی گاز مخلوط کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:23 ق.ظ
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC
کپسول هلیوم مخصوص دستگاه GC/MC... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:35 ق.ظ
خرید 140 عدد کپسول گاز ازت 50 لیتری
خرید 140 عدد کپسول گاز ازت 50 لیتری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
زنجان 1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/07
16:49 ب.ظ
خرید کپسول های گاز fm200
خرید کپسول های گاز fm200... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1397/7/7 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید و حمل 6000 تن نیتروژن
خرید و حمل 6000 تن نیتروژن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:43 ب.ظ
خرید گاز دی اکسید کربن فله ای
خرید گاز دی اکسید کربن فله ای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/7/4 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
خرید (شارژ) تعداد 645 عدد سیلندر 40 و 50 لیتری گاز آرگون
البرز 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:42 ب.ظ
گاز هلیوم لیتری با خلوص
گاز هلیوم لیتری با خلوص... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/20 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
خرید 7 ردیف مخلوط گاز کالیبراسیون
خرید 7 ردیف مخلوط گاز کالیبراسیون... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/18
13:49 ب.ظ
کپسول اکسیژن حجم 10
کپسول اکسیژن حجم 10... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
فارس 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:30 ب.ظ
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز
خرید مقدار 1200 کیلو گرم گاز... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1397/6/17 تاریخ گذشته