1398/09/20
19:55 ب.ظ
پروژه ها شامل : (مواد شیمیایی زیست کش  واحد RO پودر رنگ قرمز بنزین )
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
65 تن پودر پرکلرین هیپوکلریت کلسیم
65 تن پودر پرکلرین هیپوکلریت کلسیم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کردستان 1398/9/20 اعلام نشده
12:36 ب.ظ
خرید پلی اکریل امید کاتیونی قابل استفاده در اب شرب
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب
انتی اسکالانت 27 کیلویی - ضد رسوب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
قم 1398/9/20 مهلت دار
11:32 ق.ظ
LINE PIPE , flanges , elbows , insulation compound  ورق مخازن
LINE PIPE , flanges , elbows , insulation compound ورق مخازن... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
11:09 ق.ظ
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی
انتی اسکلانت فیلتر الیاقی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
09:26 ق.ظ
خرید بیست هزار لیتر فوم اتش نشانی
خرید بیست هزار لیتر فوم اتش نشانی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
بوشهر 1398/9/20 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
خرید ( FLANGES & ELBOWS تضمین
خرید ( FLANGES & ELBOWS تضمین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
14:26 ب.ظ
12:36 ب.ظ
خرید ماده کاهش دهنده نقطه ابری شده گازوئیل ppd
خرید ماده کاهش دهنده نقطه ابری شده گازوئیل ppd... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
15:22 ب.ظ
پلی اکریل امید کاتیونی قابل استفاده در اب شرب
پلی اکریل امید کاتیونی قابل استفاده در اب شرب... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید مواد منعقد کننده پلی الومینیوم کلراید
خرید مواد منعقد کننده پلی الومینیوم کلراید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/18 مهلت دار
12:53 ب.ظ
مقدار 65 ات پودر کلرین با فرمول شیمیایی با درجه خلوص 65 درصد و حداقل ماندگاری
کردستان 1398/9/18 اعلام نشده
12:36 ب.ظ
خرید پلی اکریل امید کاتیونی قابل استفاده در اب شرب
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خرید حمل 30 تن مواد پلی الومینیوم کلراید تصفیه خانه
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
مگنست تینر
مگنست تینر... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد200 کربن واحدهای شیرین سازی
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
09:27 ق.ظ
تهیه خرید حمل و تحویل 12/5 تن مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
10:17 ق.ظ
خرید کربن اکتیو سیستم امین - کربن اکتیو سیستم اب صنعتی
مركزي 1398/9/17 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
تهیه خرید حمل و تحویل 12/5 تن مواد مصرفی پلی الکترونیت کاتیونی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:54 ب.ظ
خرید سلیکاژل
خرید سلیکاژل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
خرید پودر کلرین
خرید پودر کلرین... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
خرید 10500 کیلوگرم ماده شیمیایی جاذب جیوه
خرید 10500 کیلوگرم ماده شیمیایی جاذب جیوه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
12:59 ب.ظ
خرید 250 عدد صفحه محافظ -شافت شپیندل و کوپلینگ - دو ردیف پودر قالب ریخته گری و عایق سطح تاندیش
اصفهان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرید 2 تن گرانول PVC پلی وینیل کلراید
خرید 2 تن گرانول PVC پلی وینیل کلراید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/16 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
خرید 600 لیتر ماده شیمیایی ASA
خرید 600 لیتر ماده شیمیایی ASA... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/16 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
09:10 ق.ظ
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
3000 کیسه h2s scavenger
3000 کیسه h2s scavenger... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
خرید انواع مرکب نامر‌ئی برای pc به
خرید انواع مرکب نامر‌ئی برای pc به... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
10:25 ق.ظ
خرید 2055 کیسه اقلام گل حفاری
خرید 2055 کیسه اقلام گل حفاری... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/14 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
خرید 20 تن گرانول pvc پلی وینیل کلراید
خرید 20 تن گرانول pvc پلی وینیل کلراید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
اصفهان 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
18:09 ب.ظ
خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین و الکترولیت انیونی برای امورات استان
اردبيل 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
خرید 45 کیلوگرم انواع مرکب چاپ سیلک مخصوص pc
خرید 45 کیلوگرم انواع مرکب چاپ سیلک مخصوص pc... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/13 مهلت دار
14:24 ب.ظ
بوته با کروزه فابر اسی و کوئل فایر اسی
بوته با کروزه فابر اسی و کوئل فایر اسی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ازت مایع -تحویل در محل
ازت مایع -تحویل در محل... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید انواع مرکب نامرئی برای pc به مقدار 20 کیلوگرم
خرید انواع مرکب نامرئی برای pc به مقدار 20 کیلوگرم... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فلوکون و اکچیتور ایلوماتیک و بال ولو
فلوکون و اکچیتور ایلوماتیک و بال ولو... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مازندران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید تعداد 30/000 کیلو گرم - تعداد 50/000 لیتر کربن اکتیو سیستم اب صنعتی
مركزي 1398/9/13 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
کربن اکتیو سیستم آمین - کربن اکتیو سیستم اب صنعتی
کربن اکتیو سیستم آمین - کربن اکتیو سیستم اب صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
مركزي 1398/9/13 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
خرید 1000 تن الومینیوم فلوراید
خرید 1000 تن الومینیوم فلوراید... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید 2000 تن کربولیت
خرید 2000 تن کربولیت... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی
خرید 500 تن اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
خرید 3000 کیسه h2s scavenger
خرید 3000 کیسه h2s scavenger... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
خرید 85 تن سیلیکاژل 50 تن تیپ H و 35 تن تیپ WS
خرید 85 تن سیلیکاژل 50 تن تیپ H و 35 تن تیپ WS... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:02 ب.ظ
تامین تجهیزات و مواد موردنیاز و مدیریت راهبردی
تامین تجهیزات و مواد موردنیاز و مدیریت راهبردی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
اهن اسفنجی
اهن اسفنجی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید ماده کاهش دهنده نقطه ابری شدن گازوئیل ppd
خرید ماده کاهش دهنده نقطه ابری شدن گازوئیل ppd... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
هرمزگان 1398/9/12 اعلام نشده