1397/11/28
09:56 ق.ظ
ازمایش مقاومت مصالح
ازمایش مقاومت مصالح... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:29 ب.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک 10 پروژه اموزشی در سطح استان
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
استقرار ازایشگاهی محلی مجهز به وسایل ازمایشگاهی جهت کنترل کیفیت سه نوع
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
13:43 ب.ظ
انجام ازمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک زندان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:40 ب.ظ
انجام ازمایش ژئوتکنیک خاک زندان جدید
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:45 ق.ظ
ازمایش خاک :ازمایش لرزه نگاری درون چاهی با عمق 20 متر - ازمایش هیدرومتری
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
15:59 ب.ظ
هزینه ازمایش نمونه اب پستهای برق
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
اجرای ازمایشگاه مستقر در کارگاه خاکریز اول پخش سیلاب
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
18:15 ب.ظ
نمونه برداری ازمایش بتن در شهرستان های
کرمانشاه 1397/11/16 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
انجام ازمایش ژئو تکنیک و مکانیک خاک زندان جدید
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
06:31 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه
اردبيل 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:27 ب.ظ
ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص تعیین درصد ابرفت
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
11:20 ق.ظ
انجام عملیات  و خدمات ژئو فیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در انومالی های
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:54 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک پروژههای
کرمانشاه 1397/11/13 تاریخ گذشته
22:54 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک پروژه های
کرمانشاه 1397/11/13 تاریخ گذشته
22:53 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک پروژه های
کرمانشاه 1397/11/13 تاریخ گذشته
22:53 ب.ظ
مطالعات ژئوتکنیک پژوههای اسلام
کرمانشاه 1397/11/13 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مغناطیس سنجس و گرانی سنجی در انومالی های ایران
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مغناطیس سنجس و گرانی سنجی در انومالی های ایران
يزد 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
11:37 ق.ظ
08:37 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی خط اهن
گلستان 1397/11/13 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی
سمنان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/10
18:25 ب.ظ
نمونه برداری ازمایش بتن در شهرستان های
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
نمونه برداری ازمایش بتن در شهرستان های
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
نمونه برداری ازمایش بتن در شهرستانهای
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:10 ب.ظ
انجام خدمات ازمایشگاهی مطالعات ژئوتکنیک کنترل کیفیت
خراسان شمالي 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
انجام  ازمایشات کنترل کیفی بتن و میلگرد
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
انجام ازمایشات مکانیکی  خاک و مطالعات
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
انجام ازمایشات مکانیکی  خاک و مطالعات
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
1397/11/09
13:03 ب.ظ
خدمات ژئوتکنیکی مقاومت مصالح و حفر گمانه ناحیه صنعتی
لرستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه پروژه شبکه ابیاری
اردبيل 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:27 ب.ظ
عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک برای مطالعات احداث سیستم انتقال و انباشت باطله
آذربايجان شرقي 1397/11/8 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
انجام مطالعات ژئوتکنیک
انجام مطالعات ژئوتکنیک... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
12:19 ب.ظ
انجام ازمایشات مکانیک خاک در روستای
خراسان جنوبي 1397/11/7 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
انجام ازمایشات مکانیک خاک روستای
خراسان جنوبي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:40 ب.ظ
انجام خدمات نمونه برداری و انالیز شیمیایی نمونه های
خراسان جنوبي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:31 ب.ظ
انجام نمونه ازمونهای مهارت
زنجان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:15 ب.ظ
انالیز نمونه های شیر
انالیز نمونه های شیر... ژئوتکنیک و حفاری
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:19 ق.ظ
عملیات استقرار  ازمایشگاه مقیم جهت کنترل  مصالح طرح
فارس 1397/11/2 تاریخ گذشته
06:57 ق.ظ
انجام خدمات ازمایشگاهی و نمونه برداری مربوط
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
20:03 ب.ظ
نمونه برداری و ازمایش اب شیمیایی و میکروبی
خراسان رضوي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:19 ب.ظ
خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و حفر گمانه ناحیه صنعتی
لرستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
انجام ازمایشات غیرمخرب بتن جهت 9 بیمارستان
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته