1398/02/31
18:06 ب.ظ
حفاری چاه فاضلاب
حفاری چاه فاضلاب... ژئوتکنیک و حفاری
فارس 1398/2/31 مهلت دار
11:44 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب
حفر یک حلقه چاه آب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:44 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:40 ق.ظ
بهسازی چاه های اب
بهسازی چاه های اب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:39 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:38 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:38 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:38 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:37 ق.ظ
ادامه حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب
حفر یک حلقه چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:35 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب
حفر یک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:35 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:34 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع د
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:34 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه آب شرب واقع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:33 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:33 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:31 ق.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:31 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:31 ق.ظ
حفریک حلقه چاه اب شرب
حفریک حلقه چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:31 ق.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
11:04 ق.ظ
ابرسانی کمپ کویر همت اباد ( حفر چاه )
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
11:03 ق.ظ
عملیات اجرائی حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاه شماره یک
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
08:21 ق.ظ
حفر 2 حلقه چاه دستکاهی در مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
08:09 ق.ظ
حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:27 ب.ظ
لایروبی کانالهای هدای اب های سطحی و حفر چاه های
مركزي 1398/2/30 اعلام نشده
14:57 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دستگاهی در مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
14:53 ب.ظ
حفاری یک حلقه چاه به روش ضربه ای
چهارمحال بختياري 1398/2/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
13:49 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه به عمق 130 متر در منطقه
کرمان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
13:26 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دستگاهی مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
13:26 ب.ظ
عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مربوط به مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
12:52 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه عمیق در روستای
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
10:11 ق.ظ
تکمیل چاه نیمه عمیق
تکمیل چاه نیمه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
يزد 1398/2/30 مهلت دار
10:03 ق.ظ
حفره دو حلقه چاه
حفره دو حلقه چاه... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
بهسازی ده حلقه چاه واقع دروستاهای
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
09:52 ق.ظ
تجهیز چاه شماره یک مجتمع شهید
قم 1398/2/30 مهلت دار
07:54 ق.ظ
پروانه صلاحیت حفاری استان تهران از وزارت نیرو
البرز 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
12:50 ب.ظ
پروانه صلاحیت حفاری استان
تهران 1398/2/29 مهلت دار
11:01 ق.ظ
حفر دو حلقه چاه به روش دستگاهی
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
10:17 ق.ظ
لایروبی و کف شکنی چاه با دستگاه حدود 25 متر و سایر عملیات موردنیاز
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
انجام پروژه  حفرچاه روستای
کرمانشاه 1398/2/29 مهلت دار
09:13 ق.ظ
حفر چاه عمیق روستای
حفر چاه عمیق روستای... ژئوتکنیک و حفاری
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
عملیات حفر چاه واقع در سه راهی
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته