1397/11/27
18:26 ب.ظ
عملیات پشته زنی و کف شکنی  چاه اب شرب پروژه
فارس 1397/11/27 مهلت دار
17:38 ب.ظ
08:30 ق.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
07:44 ق.ظ
1397/11/25
14:47 ب.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
09:54 ق.ظ
عملیات محدوده شهرستان
عملیات محدوده شهرستان... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اجرای پروژه حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:41 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دستی دهانه گشاد اب شرب روستاهای
کرمان 1397/11/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
حفر چاه دستی 20 متر عمودی و 10 متر افقی روستای
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
حفر چاه دستی 30 متر و گالری به طول 10 متر
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفاری 1 حلقه چاه به عمق 160 متری+ تهیه و نصب لوازم مورد نیاز
البرز 1397/11/24 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
حفر چاه اب شرب در روستای
حفر چاه اب شرب در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاری و تزریق سد مخزنی
فارس 1397/11/24 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
حفاری 1 حلقه چاه در منطقه ویژه
سمنان 1397/11/24 مهلت دار
06:59 ق.ظ
عملیات اجرائی حفاری لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاه شماره
خراسان جنوبي 1397/11/23 تاریخ گذشته
06:52 ق.ظ
تشخیص دهانه  چاه با موقعیت دقیق و GPS با دستگاه و دوربین مخصوص
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:05 ب.ظ
حفر چاه دهانه گشاد
حفر چاه دهانه گشاد... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
اجرای پروژه حفر چاه ازادشهر
گلستان 1397/11/23 مهلت دار
10:47 ق.ظ
تامین بخشی از خدمات تخصصی موردنیاز مدیریت عملیات حفاری
خوزستان 1397/11/23 مهلت دار
09:30 ق.ظ
تامین بخشی از خدمات تخصصی جوشکاری مورد نیاز عملیات حفاری خشکی
خوزستان 1397/11/23 مهلت دار
08:27 ق.ظ
تامین خدمات حفر چاه عمیق
تامین خدمات حفر چاه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:21 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
عملیات ادامه حفر  یک حلقه چاه در روستا ی
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستگاهی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
عملیات ادامه حفر  یک حلقه چاه در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه دستکاهی
حفر یک حلقه چاه دستکاهی... ژئوتکنیک و حفاری
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی در مجمتع
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
ادامه حفر 1 حلقه چاه دستی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب در مجتمع
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستگاهی در مجمتع
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
عملیات ادامه حفر یک حلقه چاه دستی در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
ادامه حفر 1 حلقه چاه دستی در مجمتع
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی در مجتمع
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
حفر چاه جذبی جهت مدرسه
حفر چاه جذبی جهت مدرسه... ژئوتکنیک و حفاری
تهران 1397/11/21 مهلت دار
09:06 ق.ظ
حفاری و پمپاژ 1 حلقه چاه اهکی به عمق 250 مار در منطقه عشایری
فارس 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:01 ق.ظ
اجرای عملیات حفر دو حلقه چاه دهانه گشاد در
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:59 ب.ظ
انجام سه ردیف پروژه حفاری چاه
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
15:14 ب.ظ
حفر چاه  عمیق 150 متری
حفر چاه عمیق 150 متری... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
15:10 ب.ظ
حفر چاه عمیق
حفر چاه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
15:10 ب.ظ
حفر چاه تازه اباد
حفر چاه تازه اباد... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
15:10 ب.ظ
حفر چاه نیمه عمیق
حفر چاه نیمه عمیق... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
14:47 ب.ظ
حفاری و پمپاژ چاه اهکی 250 متر در منطقه
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
حفر 2 حلقه چاه دهانه گشاد روستاهای
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته