1398/09/23
20:04 ب.ظ
خرید خدمات تهیه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
20:01 ب.ظ
19:58 ب.ظ
اجرای ابرو بتنی در محور روستایی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
19:25 ب.ظ
19:01 ب.ظ
تهیه مصالح و زیرسازی معابر شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
18:58 ب.ظ
اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس
يزد 1398/9/23 مهلت دار
18:49 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی زاری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
18:44 ب.ظ
زیرسازی در روستای
زیرسازی در روستای... راه و ترابری
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:43 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
18:43 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
18:40 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای قیر پریمکت و اسفالت گرم
اصفهان 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
ترانشه برداری در کلیه محورهای
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
18:19 ب.ظ
18:17 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح هندسی پل 123 محور
همدان 1398/9/23 مهلت دار
18:17 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح هندسی پل 123 محور
همدان 1398/9/23 مهلت دار
18:14 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر
هرمزگان 1398/9/23 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی پل 123 محور
همدان 1398/9/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای عملیات بیس و اسفالت محور
همدان 1398/9/23 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای عملیات ایمن سازی و بهسازی
همدان 1398/9/23 مهلت دار
18:04 ب.ظ
تعریض و بهسازی محور
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
15:16 ب.ظ
اجرای ابنما و اسفالت سرد محور
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
15:15 ب.ظ
نگهداری راههای بزرگراه اصلی فرعی روستایی سطح استان
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
15:14 ب.ظ
اجرای ماسه اسفالت و روکش
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
14:45 ب.ظ
اجرای عملیات ایمن سازی در برابر سیل و زلزله
قزوين 1398/9/23 مهلت دار
14:44 ب.ظ
تهیه صالح و اجرای شبکه برق کارگاهی زون لبنیات
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
14:43 ب.ظ
اجرای عملیات ترمیم 2400 مترمربع نوار حفاری
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:40 ب.ظ
اجرای نیم نیوجرسی محور
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
تکمیل بهسازی راه روستایی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
14:34 ب.ظ
بهسازی خیابان ویلا اسفالت محور حد فاصل
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
14:29 ب.ظ
ادامه احداث کانال
ادامه احداث کانال... راه و ترابری
تهران 1398/9/23 مهلت دار
14:27 ب.ظ
اجرای اسفالت کوچه های شمالی
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
روکش اسفالت خیابان
روکش اسفالت خیابان... راه و ترابری
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
دیوارکشی
دیوارکشی... راه و ترابری
همدان 1398/9/23 مهلت دار
14:24 ب.ظ
لکه گیری و روکش ماسه اسفالت طالقان محدوده گ
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:23 ب.ظ
درزگیری لکه گیری و اجرای چیپ سیل در محور
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:23 ب.ظ
درزگیری لکه گیری و اجرای فوگ سیل
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:23 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظ  بتنی ومیانی راه نیوجرسی
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:22 ب.ظ
حفاظ فلزی جانبی راه جهت ایمن سازی نقاط پرتگاهی سطح استان
البرز 1398/9/23 مهلت دار
14:12 ب.ظ
اجرای جوبه و ایلند به متراژ هر کدام 800 متر
خراسان جنوبي 1398/9/23 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث کانال هدایت ابهای سطحی خیابان
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
13:48 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
13:30 ب.ظ
13:15 ب.ظ
استعلام بهای تعمیرات ابنیه فنی
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
12:49 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل سفید
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
12:48 ب.ظ
ایمن سازی خطوط لوله 30و 36 کیلومتر 600+47
مركزي 1398/9/23 مهلت دار