1397/11/27
17:52 ب.ظ
انجام مطالعات بهسازی
بوشهر 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
14:40 ب.ظ
انتخاب مشاور تهیه طرح تفصیلی شهر
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
12:30 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی راهها
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:42 ب.ظ
طرح مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک
همدان 1397/11/24 مهلت دار
14:31 ب.ظ
مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر
همدان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:36 ب.ظ
مطالعات طراحی سناریوهای مختلف زیرساختها و تدوین برنامه اجرایی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:23 ب.ظ
انتخاب مشاور نظارت بر پروژه های راهداری استان
فارس 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:37 ب.ظ
مشاوره  تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ جامع شهر
تهران 1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
14:14 ب.ظ
مشاوره برای نظرسنجی از مسافران نوروزی سال 98 به روش QCBS
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مطالعات تعمیر پل الیدر 1 واقع در محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:35 ب.ظ
مطالعات پل کابلی
مطالعات پل کابلی... راه و ترابری
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مطالعه و طراحی پیاده رو محدوده تجاری مرکز شهر CBD
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر تقاطع غیر همسطح پلهای روگذر محور
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
16:42 ب.ظ
ارائه طرح جهت پل های طبیعت و تندرستی
سمنان 1397/11/15 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
مطالعات امکان سنجی (توجیه اولیه - فاز صفر ) احداث راه ساحلی دسترسی
هرمزگان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:34 ب.ظ
مطالعه و طراحی شبکه معابر ارتباطی و ساماندهی اراضی محدوده
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خدمات مشاوره انجام مطالعات امکان سنجی احداث راه دسترسی
هرمزگان 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر تقاطع غیر همسطح پلهای روگذر محور
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
مطالعه و طراحی شبکه معابر و ساماندهی اراضی محدوده ایستگاه
خوزستان 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
12:57 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه  بر تقاطع غیر همسطح پلهای روگذر
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی خط اهن
گلستان 1397/11/13 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
اجرای عملیات پروژه برقی سازی
سمنان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
12:00 ب.ظ
خردی خدمات مشاور جهت  نظارت کارگاهی بهسازی و
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:01 ب.ظ
طراحی معماری شهرسازی تاسیسات اب وفاضلاب
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:12 ب.ظ
مشاوره و نظارت بر طرح های کاداستر اراضی و قانون رفع
سمنان 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
مطالعات پل
مطالعات پل... راه و ترابری
خوزستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
07:33 ق.ظ
انتخاب مشاور  پروژه اماده سازی و ارزیابی مالی و اقتصادی
البرز 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:31 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی راهها
سيستان و بلوچستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
10:58 ق.ظ
مطالعات  طرح جامع حمل ونقل ترافیک شهری
همدان 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی بهسازی و روکش اسفالت قطعه دوم
سيستان و بلوچستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
مشاوره جهت تهیه بانک جامع اطلاعات پل ها
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری
همدان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:09 ب.ظ
خرید خدمات مشاور خط کشی و تجهیزات  ایمنی
خراسان رضوي 1397/11/2 تاریخ گذشته
22:00 ب.ظ
طراحی معماری شهرسازی تاسیسات اب و فاضلاب
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
16:13 ب.ظ
برداشت شاخصهای عملکرد ایمنی راهها
گيلان 1397/11/2 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
طرح کاهش سوانح جاده ای وسیله نقلیه - احشام شتر
خراسان جنوبي 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی بهسازی وروکش اسفالت قطعه دوم محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:59 ب.ظ
مشاور جهت بازنگری خطوط قطار شهری
البرز 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
مشاوره جهت بازنگری طرح جامع شهر
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته