1398/05/22
13:20 ب.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت از مبادی ورودی
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
10:00 ق.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
10:00 ق.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
اصفهان 1398/5/20 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری کارکنان
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری کارکنان
فارس 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
13:07 ب.ظ
تامین خدمات پروازی با 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت از مبادی ورودی به حزیره
بوشهر 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/02
07:41 ق.ظ
خرید قطعات یدکی نرم افزار خدمات فنی مهندسی و اموزش نیروی انسانی هواپیمای فلایت چک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:40 ب.ظ
خرید قطعات یدکی نرم افزار خدمات فنی مهندسی و اموزش نیروی انسانی هواپیمای فلایت چک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/13
09:26 ق.ظ
واگذاری امور عملیات هوانرودی فرودگاه بین المللی
تهران 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:27 ق.ظ
مدرس دوره airops دارای گواهینامه معتبر مجوز تدریس دوره
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:38 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پروازتو متوسط معلم خلبان با گواهینامه معتبر
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:58 ق.ظ
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:27 ق.ظ
تامین خدمات هواپیمایی مورد نیاز شرکت
تامین خدمات هواپیمایی مورد نیاز شرکت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/19
08:03 ق.ظ
تامین خدمات هواپیمایی مورد نیاز شرکت
تامین خدمات هواپیمایی مورد نیاز شرکت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/1/19 اعلام نشده
1397/12/28
13:29 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
مشاور در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاور در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
مشاور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:46 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پروازتوسط معلم خلبان با گواهینامه معتبر
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:46 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
11:58 ق.ظ
تامین خدمات پروازی انواع بالگرد جهت
تامین خدمات پروازی انواع بالگرد جهت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/11/06
09:22 ق.ظ
تامین خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه های حفاری
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
پشتیبانی و ارائه خدمات پروازی یک فروند بالگرد
پشتیبانی و ارائه خدمات پروازی یک فروند بالگرد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/18
08:57 ق.ظ
محو اثار لاستیک هواپیما از سطوح
محو اثار لاستیک هواپیما از سطوح... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:35 ب.ظ
پشتیبانی و ارائه خدمات پروازی یک فروند بالگردB3
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
پشتیبانی و ارائه خدمات پروازی 1 فروند بالگرد بی 3
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:37 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم با قابلیت اخذ سریع درجه
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:44 ق.ظ
تجدید جابجایی و حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده --
بوشهر 1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/12
09:24 ق.ظ
تجدید جابجایی و حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و
هرمزگان 1397/6/12 اعلام نشده
1397/05/22
13:55 ب.ظ
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/5/22 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت پروژه حفاری دریایی
خوزستان 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/17
10:03 ق.ظ
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت
ارائه خدمات پروازی انواع بالگرد جهت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/10
11:23 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه
انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/08
09:45 ق.ظ
تجدید - ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور
تجدید - ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/01
15:27 ب.ظ
جا به جایی و حمل و مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیرهای تعیین شده
تهران 1397/5/1 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/5/1 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
جا به جایی حمل مسافر و بار با هواپیما به مناطق عملیاتی و مسیر های تعیین شده
تهران 1397/5/1 اعلام نشده
1397/04/24
14:15 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سامانه شبیه ساز برج مراقبت پرواز و تقرب
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/12
09:24 ق.ظ
خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار همراه از فرودگاه اغاجاری
خوزستان 1397/4/12 اعلام نشده
1397/03/19
09:59 ق.ظ
خرید تجهیزات توسعه شبکه
خرید تجهیزات توسعه شبکه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/14
16:07 ب.ظ
ارائه سرویس مراقبت پرواز - تعمیر و نگهداری دستگاههای
البرز 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/08
15:35 ب.ظ
عملیات نگهداشت.تامین خدمه پروازی و فنی
عملیات نگهداشت.تامین خدمه پروازی و فنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/06
12:08 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به عملیات نگهداشت تامین خدمه پروازی و فنی و
مازندران 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/29
09:54 ق.ظ
تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز
تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/2/29 تاریخ گذشته