1398/08/01
10:51 ق.ظ
سرنگ 10 سی سی میبد یاس
سرنگ 10 سی سی میبد یاس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:49 ق.ظ
میکرو سانتریفیوژ سیگما
میکرو سانتریفیوژ سیگما... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/09
14:33 ب.ظ
ویتامین دی مونولید
ویتامین دی مونولید... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/06/09
15:05 ب.ظ
دستگاه اب مقطر گیری
دستگاه اب مقطر گیری... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/05
15:10 ب.ظ
دستگاه اب مقطر گیری
دستگاه اب مقطر گیری... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
10:16 ق.ظ
سرنگ 10 سی سی میبد یاس
سرنگ 10 سی سی میبد یاس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/02
15:19 ب.ظ
سرنگ 10 سی سی میبد باس
سرنگ 10 سی سی میبد باس... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/26
09:56 ق.ظ
الکتروفورز هموگلویین
الکتروفورز هموگلویین... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:15 ب.ظ
کیت دستگاهی AUDIT
کیت دستگاهی AUDIT... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
09:45 ق.ظ
کیت دستگاهی
کیت دستگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
دیاپرو بایدینگ سایت
دیاپرو بایدینگ سایت... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
منانفرین نورمتا ccp
منانفرین نورمتا ccp... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:39 ب.ظ
کیت دستگاهی
کیت دستگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:55 ق.ظ
صبحانه پرسنل
کرمانشاه 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:57 ب.ظ
صبحانه پرسنل
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
M 52 diluent
M 52 diluent... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
m 52 diluent
m 52 diluent... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
ANA .ASMA
ANA .ASMA... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:36 ب.ظ
لوله ژلدار
لوله ژلدار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:23 ب.ظ
ANA.ASMA
ANA.ASMA... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
HSV , HCV, JAK2 , PC%R
HSV , HCV, JAK2 , PC%R... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/27 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
پلاسما دی ان ای
پلاسما دی ان ای... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/27 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
سیناژن 4 ردیف
سیناژن 4 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:26 ب.ظ
لوله ژلدار
لوله ژلدار... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:21 ب.ظ
پلاسما دی ان ای
پلاسما دی ان ای... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
RQHPV -- RQBCR
RQHPV -- RQBCR... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
HSV.HCV.GAK2 .PC%R
HSV.HCV.GAK2 .PC%R... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:44 ب.ظ
نگهداری تعمیر و سرویس اسانسور
کرمانشاه 1398/4/19 تاریخ گذشته
17:02 ب.ظ
فرمالین - پارافین - الکل
فرمالین - پارافین - الکل... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:53 ق.ظ
دستگاه گرم کننده اسلاید میکروسکوپ
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:38 ب.ظ
نگهداری سرویس و تعمیر اسانسور
کرمانشاه 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/05
08:59 ق.ظ
دو درب شیشه ای 3 طبقه
کرمانشاه 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
16:21 ب.ظ
کیت استخراج
کیت استخراج... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
HBSAG HCV HIV BIORAD
HBSAG HCV HIV BIORAD... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
دستگاه گرم کننده اسلاید
دستگاه گرم کننده اسلاید... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
کیت ایوانسی
کیت ایوانسی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
کیت های دستگاهی بیوشیمی خون
کیت های دستگاهی بیوشیمی خون... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:15 ب.ظ
کیتهای دستگاه بیوشیمی خون
کیتهای دستگاه بیوشیمی خون... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/30 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
کیت ایوانسی
کیت ایوانسی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:27 ب.ظ
نگهداری تعمیر سرویس اسانسور
کرمانشاه 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:19 ب.ظ
لوله فالکن
لوله فالکن... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/27 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
کیت ANA
کیت ANA... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/21
18:40 ب.ظ
دستگاه کنداکتیومتر
دستگاه کنداکتیومتر... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/21 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
HBS AB HAV
HBS AB HAV... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
11:17 ق.ظ
دستگاه گرم کننده اسلاید - میکروسکوپ
کرمانشاه 1398/3/18 تاریخ گذشته