1397/09/28
15:17 ب.ظ
جهت استقرار سیستم مدیریت دارایی و تصحیح سیستم انبار با رعایت استانداد بین المللی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
بیمه تکمیلی ایثارگران  شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل
بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
14:32 ب.ظ
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و
انجام مطالعات ممیزی در 5شهرک و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/28 مهلت دار
12:10 ب.ظ
بیمه  نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارت
بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد جبران خسارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:18 ق.ظ
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی
مطالعات ممیزی hsee واحد های صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/28 مهلت دار
08:53 ق.ظ
بیمه ساختمان سازمان سنجش اموزش کشور
بیمه ساختمان سازمان سنجش اموزش کشور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/28 مهلت دار
08:46 ق.ظ
بیمه بدنه 129 خودرو
بیمه بدنه 129 خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/28 مهلت دار
08:45 ق.ظ
بیمه بدنه خودروها
بیمه بدنه خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/28 مهلت دار
07:49 ق.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان و بیمه بدنه خودروها
بیمه تکمیلی درمان کارکنان و بیمه بدنه خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
14:22 ب.ظ
بیمه مسئولیت کارکنان اجباری
بیمه مسئولیت کارکنان اجباری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/9/27 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های
طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/9/27 مهلت دار
13:04 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی محیط بانان
بیمه نامه مسئولیت مدنی محیط بانان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/27 مهلت دار
12:38 ب.ظ
بیمه نگهداری اسانسورهای بیمارستان  از تاریخ 97/10/20 به مدت یکسال
بیمه نگهداری اسانسورهای بیمارستان از تاریخ 97/10/20 به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
12:38 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان و کلینیک درمانگاه
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان و کلینیک درمانگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
12:37 ب.ظ
بیمه اتش سوزی از تاریخ 25 بهمن 97 به مدت یکسال
بیمه اتش سوزی از تاریخ 25 بهمن 97 به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
12:36 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
10:09 ق.ظ
بیمه اتش سوزی غیر صنعتی
بیمه اتش سوزی غیر صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/27 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پروژه نیاز سنجی اموزش مشاغل
پروژه نیاز سنجی اموزش مشاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/27 مهلت دار
10:03 ق.ظ
بیمه تکمیلی 130 نفر خانواده شهدا و ایثارگران
بیمه تکمیلی 130 نفر خانواده شهدا و ایثارگران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/27 مهلت دار
09:07 ق.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری ایستگاه پمپاژ خطوط انتقال
بیمه تمام خطر پیمانکاری ایستگاه پمپاژ خطوط انتقال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار
08:02 ق.ظ
واگذاری خدمات ملی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان
واگذاری خدمات ملی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:58 ب.ظ
بیمه عمر اختیاری همکاران و بازنشسته 600 نفر
بیمه عمر اختیاری همکاران و بازنشسته 600 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار
صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
با کد مشابه ثبت شده برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها
با کد مشابه ثبت شده برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها در سطح شهرستان
برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها در سطح شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
بیمه تکمیلی ایثارگران و فرزندان شهدا 130 نفر
بیمه تکمیلی ایثارگران و فرزندان شهدا 130 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/26 مهلت دار
14:11 ب.ظ
بررسی و ارزیابی روشهای نوین پیش بینی و هشدار سیل و امکان سنجی در حوزه ابریز شهر
تهران 1397/9/26 مهلت دار
13:59 ب.ظ
صدور بیمه نامه تمام خطر نصب
صدور بیمه نامه تمام خطر نصب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خدمات بیمه درمان گروهی کارکنان شاغل و بازنشسته
خدمات بیمه درمان گروهی کارکنان شاغل و بازنشسته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
حسابرسی اسناد مالی
حسابرسی اسناد مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/26 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
فراخوان طرح های پژوهشی مصوب کارگروه اموزش پژوهش
فراخوان طرح های پژوهشی مصوب کارگروه اموزش پژوهش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/9/26 مهلت دار
11:18 ق.ظ
واگذاری خدمات بیمه تکمیلی درمان
واگذاری خدمات بیمه تکمیلی درمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/26 مهلت دار
07:44 ق.ظ
بیمه تکمیلی کارکنان و بیمه بدنه خودروها
بیمه تکمیلی کارکنان و بیمه بدنه خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
13:36 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی  درقبال اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
خرید بیمه تمام خطر پروژه های ابخیزداری
خرید بیمه تمام خطر پروژه های ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی
مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
عملیات ترویج کشاورزی
عملیات ترویج کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
حسابرسی استاد مالی و عملکرد سال
حسابرسی استاد مالی و عملکرد سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 مهلت دار
11:24 ق.ظ
اجرای نمایشگاه توانمندیهای
اجرای نمایشگاه توانمندیهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
بیمه نامه شخص ثالث
بیمه نامه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان و خانواده های
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان و خانواده های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
تعیین بیمه گر  جهت صدور بیمه نامه تکمیل
تعیین بیمه گر جهت صدور بیمه نامه تکمیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/25 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما
خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
19:16 ب.ظ
واگذاری حسابرسی سال 97 شهرداری و سازمان حمل و نقل
واگذاری حسابرسی سال 97 شهرداری و سازمان حمل و نقل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/9/24 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی
طرح امارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی و خانوارهای روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان
بیمه مکمل 180 نفر از جانبازان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری
اجرای طرح امارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته