1398/02/30
19:44 ب.ظ
بیمه تمام خط ماشین الات سنگین
بیمه تمام خط ماشین الات سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
خدمات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
خدمات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
18:08 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/30 مهلت دار
15:18 ب.ظ
فعالیت های فرهنگی اموزش خانواده و دینی
فعالیت های فرهنگی اموزش خانواده و دینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/30 مهلت دار
13:59 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین و ماشین الات ساختمانی
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک و سنگین و ماشین الات ساختمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/30 مهلت دار
13:54 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش صنایع دستی -
برگزاری دوره اموزش صنایع دستی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/30 مهلت دار
13:10 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
بیمه تکمیل پرسنل شهرداری حدودا 750 نفر
بیمه تکمیل پرسنل شهرداری حدودا 750 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
تولید محتوا اموزشی دوره خلاقیت و نواوری در مدرسه
تولید محتوا اموزشی دوره خلاقیت و نواوری در مدرسه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
10:30 ق.ظ
تولید محتوا اموزشی دوره رهبری اموزشی 2500 نفر
تولید محتوا اموزشی دوره رهبری اموزشی 2500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
10:28 ق.ظ
گزارش امار برق روستایی در سال 97
گزارش امار برق روستایی در سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/30 مهلت دار
08:58 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل
بیمه تکمیل درمان پرسنل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/30 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
بیمه ماشین الات
بیمه ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان شهید
بیمه ساختمان و تجهیزات بیمارستان شهید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
07:44 ق.ظ
توسعه و تکمیل مرکز سنجش و مهارتهای پیشرفته
توسعه و تکمیل مرکز سنجش و مهارتهای پیشرفته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/30 مهلت دار
07:42 ق.ظ
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
07:32 ق.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
19:57 ب.ظ
اموزش شاغلین خوشه صنایع دستی
اموزش شاغلین خوشه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
19:56 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث 108 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری
صدور بیمه نامه شخص ثالث 108 دستگاه ماشین الات سنگین راهداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
19:45 ب.ظ
کاوش تپه باستان شناسی
کاوش تپه باستان شناسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/2/29 مهلت دار
18:31 ب.ظ
فالعیت های جنبی خدمات مالی بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
فالعیت های جنبی خدمات مالی بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بیمه ایستگاه های سنجش به تعداد 12 ایستگاه
بیمه ایستگاه های سنجش به تعداد 12 ایستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تهیه و تولید و محتوای اموزشی
تهیه و تولید و محتوای اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
برگزاری کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
برگزاری کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/29 مهلت دار
14:45 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
انتخاب حسابرس و بازرس برای عملیات حسابرسی تلفیقی سال مالی 1397
انتخاب حسابرس و بازرس برای عملیات حسابرسی تلفیقی سال مالی 1397... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/2/29 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
فعالیت های تربیتی و هنری
فعالیت های تربیتی و هنری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
فعالیت های فرهنگی و اموزشی و دینی
فعالیت های فرهنگی و اموزشی و دینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
انجام خدمات اموزشی پیام رسانی و کارگاههای اموزشی محیط زیستی
انجام خدمات اموزشی پیام رسانی و کارگاههای اموزشی محیط زیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران بومی روزمزد در مناطق بحرانی استان
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
بیمه اتش سوزی
بیمه اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
بیمه نامه شخص ثالث 48 مورد
بیمه نامه شخص ثالث 48 مورد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و
مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
بیمه شخص ثالث وبدنه خودروهای
بیمه شخص ثالث وبدنه خودروهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
07:37 ق.ظ
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
20:06 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی خودرو برقی 14 نفره
بیمه مسئولیت مدنی خودرو برقی 14 نفره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
دعوت کارگزار رسمی بیمه جهت یکپارچه سازی امور بیمه ای وزارت
دعوت کارگزار رسمی بیمه جهت یکپارچه سازی امور بیمه ای وزارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
19:08 ب.ظ
تولید محتوا اموزشی
تولید محتوا اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
پشتیبانی تدارکات فاز3
پشتیبانی تدارکات فاز3... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
بیمه تمام خطر 24 دستگاه ماشین الات سنگین
بیمه تمام خطر 24 دستگاه ماشین الات سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
اجرای ارزشیابی عملکرد طرح مشارکت
اجرای ارزشیابی عملکرد طرح مشارکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/2/28 مهلت دار
18:49 ب.ظ
تولید محتوا اموزشی و برگزاری ازمون دوره ضمن خدمت مدیران
تولید محتوا اموزشی و برگزاری ازمون دوره ضمن خدمت مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
18:34 ب.ظ
خدمات بررسی و شناسایی اثار تاریخی دهستان
خدمات بررسی و شناسایی اثار تاریخی دهستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
18:33 ب.ظ
اجرای دوره های کار افرین توسعه اشتغالزایی و
اجرای دوره های کار افرین توسعه اشتغالزایی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
13:33 ب.ظ
برگزاری مسابقه طراحی پروژه بزرگ شهری طرح بافت پیرامون
برگزاری مسابقه طراحی پروژه بزرگ شهری طرح بافت پیرامون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/28 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
بیمه تکمیلی درمان کارکنان تابعه شهرداری
بیمه تکمیلی درمان کارکنان تابعه شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 تاریخ گذشته