1398/06/03
19:30 ب.ظ
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی معدن
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی معدن... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1398/6/3 مهلت دار
09:27 ق.ظ
پروژه انجام خدمات پایش و ازمایشات دوره ای پارامتر های زیست محیطی
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
18:04 ب.ظ
پیشگیری و مقابله با شیوع بیماریها در حیات وحش مدیریت مراکز تیمار و نگهداری حیوانات اسیب دیده
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی در فاز توسعه شهرک صنعتی
ارزیابی زیست محیطی در فاز توسعه شهرک صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
09:45 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیست محیطی در هوا
اندازه گیری عوامل زیست محیطی در هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
12:20 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه  HSEE شهرکهای صنعتی
مطالعه تهیه شناسنامه HSEE شهرکهای صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
يزد 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
12:13 ب.ظ
مطالعات ممیزی  hsee واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی
مطالعات ممیزی hsee واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
07:58 ق.ظ
واگذاری خدمات نظارت برامورات HSE پروژه های گازرسانی
کردستان 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
19:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
سالانه مهندسین مشاور
سالانه مهندسین مشاور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
14:10 ب.ظ
ارزیابی عوامل زیان اور  فیزیکی و شیمیایی محیط کارو ارت و عوامل بیولوژیکی و روانی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تهیه شناسنامه ایمنی بهداشت شهرک های صنعتی استان و انجام ممیزی ایمنی و بهداشت
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
واگذاری خدمات نظارت برامورت HSEپروژه های گازرسانی و فعالیت پیمانکاران
کردستان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:46 ق.ظ
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی و شرایط انجام پایش
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات
خرید ادوات و تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:44 ق.ظ
پشتیبانی  سیستم های سنجش الودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:11 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی احداث ناحیه صنعتی اوه 49 هکتاری
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:17 ب.ظ
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:23 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:33 ب.ظ
انجام عملیات اندازه گیری pcb  الودگی های کلردار روغن ترانسفورماتورها
کرمان 1398/5/7 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی در فاز توسعه شهرک صنعتی نیرومند اسکویی
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خذید خدمات مشاوره انجام مطالعات کیفی مخزن سد بالاخانلو
قزوين 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEE  شهرکها و نواحی و واحدهای مستقر
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
اجرای برنامه های طبیعت گردی مناطق حفاظت شده
اجرای برنامه های طبیعت گردی مناطق حفاظت شده... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
15:21 ب.ظ
1398/05/01
19:17 ب.ظ
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
09:28 ق.ظ
خرید تجهیزات نصب و راه اندازی سامانه پایش محیطی
خرید تجهیزات نصب و راه اندازی سامانه پایش محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی
تجهیزات ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
تمدید -- طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:48 ب.ظ
ساماندهی و احیاء برکه های زیستگاه
ساماندهی و احیاء برکه های زیستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
دیتالاگر باران سنجی سارامین
دیتالاگر باران سنجی سارامین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:44 ب.ظ
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندها
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
واگذاری خدمات ایستگاه های اب و هواشناسی محدوده تحت پوشش شرکت
قم 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندهای
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندهای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:09 ب.ظ
انجام عملیات اندازه گیری PCB الودگی های کلردار روغن ترانسفورماتورها
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید دیتالاگر و سنسورها
خرید دیتالاگر و سنسورها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:41 ب.ظ
تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت محیطی کاتالیستهای مستعمل صنایع وبژه نفت و گاز
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
09:48 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی برای شرکت
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی برای شرکت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:05 ب.ظ
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/19 تاریخ گذشته