1398/04/24
15:04 ب.ظ
خرید بذر چمن
خرید بذر چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
عملیات زراعی 200 هکتار شامل شخم دیسک ابیاری وجین برداشت
اردبيل 1398/4/24 مهلت دار
14:34 ب.ظ
نگهداری مناطق احیا شده و قرق در شهرستان
نگهداری مناطق احیا شده و قرق در شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
ابیاری و مراقبت نهالکاری سنواتی محور
ابیاری و مراقبت نهالکاری سنواتی محور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/24 مهلت دار
13:18 ب.ظ
تهیه طرح تفصیلی و اجرای ابخیزداری حوزه های شهر
البرز 1398/4/24 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اجرای عملیات مراقبتی شامل حصارکشی نهال کاری پاکتراشی
مازندران 1398/4/24 مهلت دار
12:18 ب.ظ
گلهای زینتی فصلی
گلهای زینتی فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/4/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
خرید سموم تدخینی گازی
خرید سموم تدخینی گازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
تهیه طرح تفضیلی و اجرای ابخیزداری حوزه های
تهیه طرح تفضیلی و اجرای ابخیزداری حوزه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/4/24 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
عملیات  زراعی شامل ضخیم شامل شخم دیسک  ابیاری وجین
اردبيل 1398/4/24 مهلت دار
10:35 ق.ظ
عملیات خاکبرداری و خاکریزی زراعی فضای سبز
عملیات خاکبرداری و خاکریزی زراعی فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/4/24 مهلت دار
09:42 ق.ظ
لایروبی کانال زهکشD3 بین مزارع فاز2و3 سایت گواتر 500 متر و حجم لای 40000متر مکعب با بیل مکانیکی
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 مهلت دار
09:26 ق.ظ
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوزه ابخیز
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:26 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوضه ابخیز
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:24 ق.ظ
انجام امور حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی استان
خراسان رضوي 1398/4/24 مهلت دار
09:20 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوضه
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوضه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه ابخیز
عملیات ابخیزداری حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری در حوضه ابخیز
اجرای عملیات ابخیزداری در حوضه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوضه
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوضه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
اجرای عملیات مکانیکی ابخیزداری مشارکتی در حوضه ابخیز
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:18 ق.ظ
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوزه ابخیز
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:18 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوزه ابخیز
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
09:18 ق.ظ
اجرای عملیات مکانیکی ابخیزداری مشارکتی در حوضه ابخیز ابدکی فاز یک شهرستان
خراسان جنوبي 1398/4/24 مهلت دار
07:58 ق.ظ
خرید 1000بشکه سموم تدخینی گازی فسفیدالومینیوم با مبدا اروپا
تهران 1398/4/24 مهلت دار
1398/04/23
19:25 ب.ظ
اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
نظارت بر پروژه های ابخیزداری
نظارت بر پروژه های ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/23 مهلت دار
18:24 ب.ظ
اجرای عملیات حفاظت جنگل و اقدامات اجتناب ناپذیر حوضه های
گيلان 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
عملیات کشت و داشت ذرت دانه ای در حدود 900 هکتار
خوزستان 1398/4/23 اعلام نشده
18:05 ب.ظ
تهیه سه فقره طرح مرتعداری در حوزه مراتع
تهیه سه فقره طرح مرتعداری در حوزه مراتع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
احداث فضا سبز
احداث فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/23 مهلت دار
14:29 ب.ظ
عملیات نظارت بر پروژه های ابخیزداری
عملیات نظارت بر پروژه های ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/23 مهلت دار
13:59 ب.ظ
تیهه سه فقره طرح مرتعداری در حوزه مراتع لار
تیهه سه فقره طرح مرتعداری در حوزه مراتع لار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/23 مهلت دار
11:42 ق.ظ
اجرای کمربند حفاظتی حوزه های ابخیز سطح استان
خراسان جنوبي 1398/4/23 مهلت دار
10:19 ق.ظ
خرید تعداد100 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
تهران 1398/4/23 مهلت دار
10:16 ق.ظ
ذخیره نزولات و بذرپاشی و حفاظت قرق تهیه تابلو فلزی و احداث ابشخور بتنی در
کرمانشاه 1398/4/23 مهلت دار
10:16 ق.ظ
ذخیره نزولات همراه با بذر پاشی و حفاظت و قرق در شهرستان قصرشیرین محدده مرزی
کرمانشاه 1398/4/23 مهلت دار
09:22 ق.ظ
حفاظت و صیانت از جنگلها و مراتع استان پروژه گشت و مراقبت حفاظت از
اردبيل 1398/4/23 مهلت دار
07:48 ق.ظ
واگذاری انجام امور حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید تعداد1000 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم با
تهران 1398/4/23 مهلت دار
1398/04/22
19:09 ب.ظ
کپه کاری حفاظت و قرق تهیه تابلو فلزی احداث ابشخوری در شهرستان
کرمانشاه 1398/4/22 مهلت دار
19:02 ب.ظ
مراقبت و نگهداری و ترمیم حصارکشی طرح های احیایی صیانت
کرمانشاه 1398/4/22 مهلت دار
19:02 ب.ظ
کپه کاری حفاظت و قرق تابلوی فلزی احداث ابشخور بتنی
کرمانشاه 1398/4/22 مهلت دار