1397/11/30
15:03 ب.ظ
تجهیزات قایق موتوری - سیم ریموت و کابل فرمان و پنکه شماره19*13
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
11:54 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری مربوط به پروژه بندر
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:13 ب.ظ
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/28 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
تامین 3 فروند شناور یدک کش و یک فروند کشتی راهنما
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
11:00 ق.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/27 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
12:26 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری در سه ردیف
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/25 مهلت دار
11:16 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری سرویس تعمیرات ماشین الات و تجهیزات خشکی و خرید قطعات و خدمات مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
09:55 ق.ظ
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:12 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/24 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
12:23 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/23 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
11:15 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور مسافربری در مسیر
اجاره یک فروند شناور مسافربری در مسیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:11 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش اتشخوار
اجاره یک فروند یدک کش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:08 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرومسافر بری
اجاره یک فروند شناور تندرومسافر بری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
ارزیابی ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تمدید -- ساخت حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:21 ب.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:52 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/14 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
1397/11/13
14:21 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/13 اعلام نشده
10:00 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت
خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:46 ب.ظ
اصلاحیه - انجام خدمات مدیریت راهبری سرویس و نگهداری نگهبانی و حفاظت از شناورهای
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
واگذاری خدمات  و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
10:00 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:49 ب.ظ
اجاره شناور مسافربری
اجاره شناور مسافربری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید 1 فروند شناور کار کرده فلزی
خرید 1 فروند شناور کار کرده فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
يزد 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
07:22 ق.ظ
خرید یک فروند شناور کارکرده فلزی
خرید یک فروند شناور کارکرده فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
يزد 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:43 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش
اجاره یک فروند شناور یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/7 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - طرح توسعه و تجهیز یارد تعمیر و بازسازی
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:40 ب.ظ
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS
اجاره یک فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/6 اعلام نشده