1397/09/24
15:25 ب.ظ
خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا و اداره نمودن رستوران
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
14:21 ب.ظ
تهیه وطبخ توزیع و سروغذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
14:21 ب.ظ
13:37 ب.ظ
13:35 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی دفاتر  ICT خط اول
همدان 1397/9/24 مهلت دار
13:34 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی دفاتر
همدان 1397/9/24 مهلت دار
13:31 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی دفاتر ICT خط
همدان 1397/9/24 مهلت دار
12:48 ب.ظ
12:41 ب.ظ
تامین امنیت پست 132
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:37 ب.ظ
انجام خدمات حمل و نقل از محل طرحهای عمرانی
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
12:27 ب.ظ
تخلیه کامل چاهها منهولها و سیپتینگ اصلی زندان و لایروبی
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
12:16 ب.ظ
تهیه و طبخ توزیع سروغذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
11:28 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز شهر
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
11:23 ق.ظ
ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از مرکز انتظام
اردبيل 1397/9/24 مهلت دار
10:15 ق.ظ
واگذاری امور تفکیک جمع اوری حمل به جایگاه  و
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
09:59 ق.ظ
عملیات جمع اوری حمل و دفن پسماندهای عفونی بی خطر سازی شده
کرمانشاه 1397/9/24 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
امور خدماتی نظافتی و تامین نیرو انسانی خدماتی
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
09:49 ق.ظ
تامین 176 نفر نیروی انسانی موردنیاز بخش ستادی - خدماتی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
09:48 ق.ظ
امور خدمات عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل از محل طرحهای شرکت
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تامین غذای روزانه پرسنل
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
تامین غذای روزانه پرسنل
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان انبار نفت شهید
البرز 1397/9/24 مهلت دار
09:08 ق.ظ
راهبری مجتمع های اموزشی مامورسرا و انجام خدمات
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
09:06 ق.ظ
08:52 ق.ظ
خدمات خودرویی
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
08:49 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز
خراسان جنوبي 1397/9/24 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
واگذاری تامین و مدیریت نیروی انسانی
البرز 1397/9/24 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
تامین نیرو انسانی خدمات روزمره واحد تهویه و تبرید
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
پیمان غذایی مرکز منطقه
لرستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
08:21 ق.ظ
واگذاری خدمات محاوط و سالن های
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
08:19 ق.ظ
راهبری خودروهای استیجاری درون و برون شهری
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
08:17 ق.ظ
08:16 ق.ظ
تامین سرویس ایاب و ذهاب  کارکنان  انبار نفت
البرز 1397/9/24 مهلت دار
08:10 ق.ظ
08:04 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذا و اداره رستوران پالایشگاه
تهران 1397/9/24 مهلت دار
08:02 ق.ظ
واگذاری حجمی 25 نفر نیروی انسانی
تهران 1397/9/24 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
08:00 ق.ظ
07:58 ق.ظ
نگهداری فضای سبز دانشگاه
همدان 1397/9/24 مهلت دار
07:43 ق.ظ
07:43 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع و سرو غذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار