1397/09/28
12:26 ب.ظ
انبارگردانی 3مرحله شمارش و توزین و اندازه گیری موجودی
انبارگردانی 3مرحله شمارش و توزین و اندازه گیری موجودی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:40 ق.ظ
حمل گندم از سیلو انبار و مراکز نگهداری
حمل گندم از سیلو انبار و مراکز نگهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
حمل 400 تن ذرت از
حمل 400 تن ذرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
07:53 ق.ظ
حمل فراورده های نفتی(-نفت گاز) از
حمل فراورده های نفتی(-نفت گاز) از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/9/28 مهلت دار
07:52 ق.ظ
حمل فراورده های نفتی(-نفت گاز) از
حمل فراورده های نفتی(-نفت گاز) از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
19:40 ب.ظ
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه اداره کل
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/9/27 مهلت دار
19:31 ب.ظ
حمل حدود 4600 تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 4600 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:30 ب.ظ
حمل حدود 400تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 400تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:29 ب.ظ
حمل حدود 900 تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 900 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:29 ب.ظ
حمل حدود 900 تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 900 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:21 ب.ظ
حمل حدود 2200 تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 2200 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:21 ب.ظ
انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
19:11 ب.ظ
حمل حدود 1000 تن ذرت از شهرستان
حمل حدود 1000 تن ذرت از شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
حمل گندم از سیلو و انبار و مراکز نگهداری و ذخیره سازی
حمل گندم از سیلو و انبار و مراکز نگهداری و ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/9/27 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
حمل گندم از سیلو و انبار و مراکز نگهداری و ذخیره سازی
حمل گندم از سیلو و انبار و مراکز نگهداری و ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/9/27 اعلام نشده
10:52 ق.ظ
انبارگردانی پایان سال 1397 مجموعه انبارهای شرکت برق
انبارگردانی پایان سال 1397 مجموعه انبارهای شرکت برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/9/27 مهلت دار
09:28 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/9/27 مهلت دار
09:16 ق.ظ
حمل سنگ معدنی سنگ ریجکت کارخانه تغلیظ وپسماند با رطوبت کم کارخانه
حمل سنگ معدنی سنگ ریجکت کارخانه تغلیظ وپسماند با رطوبت کم کارخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/26
18:36 ب.ظ
حمل و نقل کالاهای اساسی شامل:گندم -برنج- شکرخام -قندشکر و
حمل و نقل کالاهای اساسی شامل:گندم -برنج- شکرخام -قندشکر و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
15:12 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
14:03 ب.ظ
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:09 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:20 ب.ظ
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
خمل و نقل کالای های اساسی در استان شامل :برنج -شکرخام - قند و شکر
خمل و نقل کالای های اساسی در استان شامل :برنج -شکرخام - قند و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید حمل ذخیره سازی و توزیع
خرید حمل ذخیره سازی و توزیع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
18:23 ب.ظ
حمل ذرت داخلی خریداری شده
حمل ذرت داخلی خریداری شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
حمل بالاست به صورت ریلی و جاده ای مربوط به پروژه
حمل بالاست به صورت ریلی و جاده ای مربوط به پروژه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
ارائه خدمات بارگیری حمل و تخلیه حدود 67000 تن مواد MEE از شرکت
ارائه خدمات بارگیری حمل و تخلیه حدود 67000 تن مواد MEE از شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
08:44 ق.ظ
واگذاری امور انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه بصورت حجمی زمانی
واگذاری امور انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه بصورت حجمی زمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
09:44 ق.ظ
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد سوختگیری
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد سوختگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/9/20 مهلت دار
08:21 ق.ظ
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان شامل گندم و برنج و....
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان شامل گندم و برنج و....... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:43 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به تخلیه و بارگیری
واگذاری امور مربوط به تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
18:13 ب.ظ
عملیات بارگیری و حمل ( زغال خاک سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی )
عملیات بارگیری و حمل ( زغال خاک سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی )... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خدمات بارگیری کلینکر در محل کارخانه و حمل و تخلیه در مرز گمرک
خدمات بارگیری کلینکر در محل کارخانه و حمل و تخلیه در مرز گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 7500 تن انواع نهاده کشاورزی از مبدا
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 7500 تن انواع نهاده کشاورزی از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تحخلیه مقدار 43000 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و تحخلیه مقدار 43000 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تهیه و تامین تانکر حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری
تهیه و تامین تانکر حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
15:28 ب.ظ
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته