1398/02/30
19:27 ب.ظ
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/30 مهلت دار
18:05 ب.ظ
خدمات حمل و نقل مواد سوختی
خدمات حمل و نقل مواد سوختی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
14:32 ب.ظ
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت  CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:32 ب.ظ
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت  CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر
حمل سوخت مورد نیاز دکلها بصورت CALL OUT با تانکر 700/000 تا 3000/000 لیتر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
14:28 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
حمل  تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 315 کاوا به
حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 315 کاوا به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/30 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/30 مهلت دار
07:53 ق.ظ
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان
ارزیابی امادگی صادراتی تعدادی از شرکت های تولیدی صنعتی و صنفی حوزه پوشاک استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
13:56 ب.ظ
واگذاری امورات حمل و نقل محصولات
واگذاری امورات حمل و نقل محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
12:08 ب.ظ
واگذاری امور انبارهای نفت شماره
واگذاری امور انبارهای نفت شماره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/29 مهلت دار
10:33 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه کلزا
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی
خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی  جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان تاکستان استان قزوین
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین صفافی پارت چینی دپو در ارتفاع
عملیات کیسه گیری توزین صفافی پارت چینی دپو در ارتفاع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/29 مهلت دار
08:20 ق.ظ
واگذاری حمل یک دستگاه ترانسفورماتور
واگذاری حمل یک دستگاه ترانسفورماتور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
19:36 ب.ظ
کیسه گیری اوره  600 تن در انبار
کیسه گیری اوره 600 تن در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی
انجام عملیات حمل و نقل کانتینری مواد شیمیایی قطعات یدکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
حمل ادوات خطی حمل تراورس بتنی از بلاک
حمل ادوات خطی حمل تراورس بتنی از بلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/28 مهلت دار
09:05 ق.ظ
ذخیره سازی مقدار 30000 تن کلزا
ذخیره سازی مقدار 30000 تن کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات در بندر
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 مهلت دار
08:27 ق.ظ
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی
انجام امور ترخیص محصولات صادراتی پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/2/28 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
انجام عملیات : 1- برداشت زراعت گندم جو وکلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط
انجام عملیات : 1- برداشت زراعت گندم جو وکلزا به مساحت حدود 115 هکتار توسط... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/2/28 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
09:08 ق.ظ
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک
حمل ادوات خطی تراورس بتنی از پلاک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1398/2/27 مهلت دار
08:11 ق.ظ
ذخیره سازی 30000 تن کلزا
ذخیره سازی 30000 تن کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:40 ق.ظ
چارتر قطارهای گردشگری شمال و واگذاری ان به بهره بردار
چارتر قطارهای گردشگری شمال و واگذاری ان به بهره بردار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:52 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/25 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/25 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
نرم کردن محصولات علوفه ای در انبارهای بندر
نرم کردن محصولات علوفه ای در انبارهای بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:56 ب.ظ
کیسه گیری اوره به مقدار 600 تن در انبار خیرآباد
کیسه گیری اوره به مقدار 600 تن در انبار خیرآباد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/2/24 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی
حمل و نقل مواد شیمیایی مورد نیاز از مبدا های مختلف به مجتمع پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/24 اعلام نشده